"ושנועו אטחה"ב תויומדה לש ןויפאה יעצמא
,בלשימ :ביבא-לת .דמוללו ארוקל ךירדת :יקסביוטסוד .פ ושנועו אטחה .לטומח ,ףסוי-רב
.58-68 'מע ,1987

:ריצקת
.הרורב ויתויומדל סחיב רפוסה תדמעש לבוקמ היה 18 -ה האמב
תוחפ תויומדל וסחיו רתוי ףיקע ןפואב תועבומ רפוסה תועד :רחא ךילהת לחה 19 -ה האמב
תא עיבהלמ ענמנה רפסמל רפוסה ןיב ךלוהו רבוג קחרמ תרצוי וז העפות .יעמשמ-דח
טבמ תדוקנמ אלא ,רפוסה לש תיתימאה וטבמ תדוקנמ אל רפוסמ ןמורה ,רמולכ .ויתושגר
.ינומלא רפסמ וא תויומדה תחא - רחא םדא לש
יפמ רקיעב ארוקל תורסמנ תודבועה בור ,ןלוק תא עימשהל תוברמ ןמורב תויומדה
ןמוסמ רבעמהש ילבמ ,תומדה לש הלוקב בלתשמ רפסמה לש ולוקש םג הרוק .תויומדה
.הז תא הז םירתוסה םירבסה המכ ןתונ אוה בורל ,והשמ ריבסהל הסנמ רפסמהשכ .תואכרמב
יזכרמה עינמה איה וז םלוע תפקשה ,הלשמ םלוע תפקשהו ןונגס שי תומד לכל טעמכ
,ןתודלי לע רפסמ וניא יקסביוטסוד .ןתביבס וא ןרבע רשאמ רתוי ,ןלרוגו ןהיתולועפל
.תויומדה בור לש ןהייח יווה וא ןתחפשמ
היהש יסופיטה לש בטוקה ןמ תוקחרתה לש המגמ שי 19 -ה האמב יטסילאירה ןמורב
לש תויומדה .תובכרומ רתוי תויומד תריצי תארקל ,תומדוקה תואמב ןמורב לבוקמ
י"ע תוענומ ןה וליאכ הארנו תויבקע רסוחב תוגהנתמ ןה - תובכרומ דואמ יקסביוטסוד
.תורתוס תונוכת


:חתפמ תולימ
םידוגינ ,תויומד בוציע ,רפסמה תונמיהמ ,רבחמה תדמע
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©