ןתייחת תא תושפחמ תושפנ שש :רופיכ םוי תמחלמ לש רבשה - בהאמה
.םימעה תרופיסבו תירבע תרופיסב האירקו ןויע :תרופיסה יליבשב .לארשי ,בונימינב
.45-60 'מע ,1994 ,לארשי טרוא :ביבא-לת

:ריצקת
תונויצה םע בקונ שפנ ןובשח עשוהי ךרוע רופיכ םוי תמחלמ לש יטמוארטה רבשה עקר לע
םיימינפ םיגולונומ תועצמאב השעמה רופיס תאו תויומדה תא בצעמ אוה .תינידמהו תישעמה
.םיביטומ לש תוינבת תריזשו םיפלחתמ
היסא לש היבא ,םדא לש ויבא :תויומד שולש ידיב גצוימ תובאה רוד .תורוד השולש הריציב
ינשל תטלחומ תוקבד ךות םהייח לכ תא םישידקמ היסא-םדא תחפשמ לש תובאה ינש .ה'צודוו
תונויצה לש תובאה רוד תא תגציימ ה'צודו .ןוחטיבו םייפכ תדובע :םייזכרמ סותימ-תועוצקמ
.הב שחרתמל תויתפכיא הלגמו ץראב םייחב הקבד איה רסוימה הלרוג תורמל .י"אב תינרדומה
.רתויב םייתוהמה םיינויצה םיסותימב דגב אוה ,הכרדב ךלה אל ,תאז תמועל ,הדכנ
רוד והז .ןמורב יטננימודה רודה אוה ,היסאו םדא לש םתומדב רקיעב בצועמה ,םינבה רוד
םהל וליחנהש םיכרעהמ וקרפתהש םירשעה תונש ףוס ידילי ,םירבצ לש רוד ,רורחשה תמחלמ
גשומה .םיעבשהו םיששה תונש לש תילכלכה החימצה םע םייחה תוכרעמב ונגרבתהו םהיתובא
םיעבשה תונשב ךא ,תדבועה-תיצולחה לארשי ץראב בושיה תפוקתב לבוקמ היה אל "בהאמ"
,העבשה תילארשיה הרבחב םג ומכ ,"בהאמה"ב .לבוקמל גשומב שומישה ךפה רתוי תוינריתמה
ויכרעמ קרפתמ םינבה רוד .רוסאה תולובג לע םירבועו ןימהו ליגה ימוסחמ תא םיצוח
,ותיבל יברע בהאמ איבמ ,ותשאל ריעצ בהאמ איבמ לעבה :תיטורא-תירסומ הניחבמ ןוונתמו
.הניטק לש בהאמל השענ ומצע אוהו
לע ,םידכנה רוד ,ישילשה רודב םיללוחתמ הישרושמ התריקעו תינויצה היגולואידיאה תסירה
(םיענו יפאד ,לאירבג) תויומד שולש ןמורב .רופיכ םוי תמחלמ לש המדאה תדיער עקר
םיביצמו תישעמה תונויצה לע םימכסומה םילאדיאה תא עקעקמה ריעצה רודה תא תוגציימה
ךלוה םיבגשנה םילאדיאה רוד :רורבו דח עשוהי לש ירופאטמה רסמה .תרחא הביטנרטלא
םוקמב םייחו הבהא ,םולש ובו םידכנה רוד המבה לע הלועו ךלוה ומוקמבו המבה ןמ םלענו
.תוומו האנש ,המחלמ

:חתפמ תולימ
תונויצ ,תומכסומ תריבש ,הריציה םש ,תורוד יפוליח ,םיביטומ ,גולונומ ,תויומד בוציע


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©