ידאווב הרצוצח
.129-139 'מע ,1989 ,תשק :ביבא-לת .תורפסב 9 .תימלוש ,טדימש

:ריצקת
:םיאבה םיטביההמ הריציה תא חתנמ רמאמה
.הלילעה ךלהמ רואת .1
תיברעה החפשמה ךותב םג ,דימתמ םויא לש הריווא ,תיטמרד ןמורב הריוואה - הריוואה .2
.התביבסל החפשמה ןיב םגו
תונכש יסחי :םמצע םייחה לש תויתייעבב תודקמתה ךות םימע ינש ןיב םיסחי ראתמ רופיסה
רושקל ןויסנל רשאב הרורב הדמע טקונ הריציה םויס .המחלמ ימוימוי םויק יסחי ,הדובעו
.ןיאושינ לש רשקב תומחלמה לצב םייחה םישנא
תאו ,םאהו בסה ,סכלא ,ירמ ,אדוה :תוישארה תויומדה תא חתנמ רמאמה - םירוביגה .3
.תוינשמה תויומדה
לא םיברעה םאהו בסה בל תא תברקמ איה .רופיסב תובישח הרצוצחל - הילמסו הרצוצחה .4
.ינימ למס םג איהו סכלא לש ותושיגר תא הלגמ איה ,ידוהיה סכלא
איה וילעש אדוה לש יתוברתה רשגה אוה יחימע - יחימע הדוהי לש םירישה רפס תועמשמ .5
םייחה תועשר לעו המחלמה תולפת לע וירישב עיבצמ יחימע .ידוהיה םלועה לא תרבוע
.אדוה לש המלועב עגונ ךכבו ,הליצב

:חתפמ תולימ
המרטה ,םילמס ,םיברעו םידוהי ,תיטמרד הריווא ,תויומד


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©