ושנועו אטחה
.82-94 'מע ,1966 ,דקע :ביבא-לת .ןמורה תרכהל םירמאמ רחבמ .תכרוע ,הנח ,זועי

:ריצקת
לש הקיזיפאטמה תא תיטמרד הרוצב אטבמ הז אשונ .עשפה אוה ןמורב ירקיעה אשונה
דימעה ךכ י"עו קוחה לע רבעש םדא אוה עשופ ,יקסביוטסוד יבגל .שפוחה יבגל יקסביוטסוד
,רמולכ .רוסאש המ םג ךכו ,יתורירש רבד אוה קוחה יפל רתומש המ .הרבחל ץוחמ ומצע תא
ישפוח אוה ,הרבחה ןוצר לש ונוטלשמ ררחתשמ םדאהשמ קר .והשלכ ירסומ ןורתי קוחל ןיא
ותויהב 'עשפ' השעמ חרכהב אוה שפוחבש השעמש אוה ךכמ עבונה .אוה ונוצר תא ליעפהל
.םיעשופ םה יקסביוטסוד לש וירוביג לכ הז ןבומב .קוחה פ"ע רתומה לעמ
.יתרבח ךרע הז עשפל יכ דימ חכונ ארוקה .עשפה תארקל עסופ בוקינלוקסר הריציה תליחתמ
תא ןיבהל ידכ .הטרח לכ שח וניא ךא עשפב הדומ אוה ,עשפ ןכא יכ ןימאמ אל בוקינלוקסר
האב אל שנועה ירחא הפידרה יקסביוטסוד לש יזיפאטמה ומלועב יכ רוכזל שי ותוגהנתה
.שנועה ירוסי תלבק י"ע וחוכ תא חיכוהל לכויש ידכ שנוע שקבמ אוה .הטרח ךותמ אקוד
םע דחי תויהל ןוצרו םימחר ,הבהא שגר לש םייוליג ללוכה ותוישיאב רחא דצ בוקינלוקסרל
רתופ יקסביוטסוד .ףוסה דע ךשמנ ותוישיאבש וליא םידדצ ינש ןיב קבאמה .םירחא םדא ינב
.רחא שיאל ותוא ךפהו בוקינלוקסר לש ושפנב לחש יונישה תעיבק י"ע הז קבאמ

:חתפמ תולימ
הרבחו טרפ ,עשפ


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©