יטנאמורה םלוחה לש ותעינכ - טושפ רופיס
'מע ,1988 ,'ב ךרכ ,רתכ :םילשורי .1880-1980 תירבעה תרופיסה .ןושרג ,דקש
.201-204

:ריצקת
.תינגרובה החפשמה ןיבל דיחיה ןיב טקילפנוקה הלגתמ "טושפ רופיס" לש הלילעה ףצרב
ידיל האיבמ הקחדההש אלא ,ןיאושינה דסומ תרזעב לשריה תא תייבל הסנמ החפשמה
םוקמ ומצעל עבות וניא אוה :הרבחב ומוקמ תא אצומ בושו אפרנ ,זפשאתמ אוה .תוצרפתה
.בצמ לכל ותושי תא לגסמ אלא ,ולשמ
:םיביטומ לש תורוש יתשב טקילפנוקה שמומ ילאוטסקט-םינפה םוחתב
םויק יסקט תועצמאב תוצמל םיסנמו ןוציחה םלועה תא םיראתמה םיטסילבונ םיביטומ
תיתחפשמה הדועסה ירואתב אטבתמ הזכ יטסילבונ ביטומ .ישונאה בצמה תא םיינגרוב
-ומכ .םאב תולתה םע הדועסב תופתתשהה תא ההזמ אוה .רוביגה תעדותב ילמס ןכות תלבקמה
תודע איה הווהב הדועסה .רבעב התיהש וז ןיבל הווהבש הדועסה ןיב הלבקה הנשי ןכ
.ןבה לש ותואמצע ןדבואל
ביטומ .ןוימדה םלועמ םיבואש תונויזחב רוביגה יפוסיכ תא םיצממה םיסנאמור םיביטומ
ךלמה ןבו ךלמה תב לש םיסחיה .היה גד לש הרשב רועש ךלמה תב ביטומ אוה הזכ יסנאמור
.המולבו לשריה ןיב םיישממה םיסחיה לש ירופאטמ שוביג םה
,היולגה הלילעל היומס תילאוטסקט-םינפ תינבת תורצוי הלא תויביטומ תוכרעמ יתש
.הרתה-השנעהו הערכה ,תועלקיה לע תססובמה

:חתפמ תולימ
הרבחו טרפ ,החפשמ יסחי ,םיביטומ ,ןועגש ,טקילפנוק


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©