ןונגעל "טושפ רופיס"ב הרישל ףוריט ןיב - תועבצאהו ףכה
.103-122 'מע ,1992 ויתס ,31-32 ,חיש-ילע .הצינ ,בד-ןב

:ריצקת
הנימש םושמ תאז .םוגפ אוה ףוסה השעמל ךא ,בוט ףוס הרואכל שי "טושפ רופיס" הריציל
םויסה תנומת .תשנענ הניא ויאושינל תיארחאש םאהו ,הצר לשריהש תילאדיאה גוזה תב הניא
ויח םהו" חסונ םוכיס םוש הב ןיא לבא ,הריציה לש טסקטה ףוס תא םנמא תנמסמ רופיסה לש
,לשריה לש שארמ ןותנה ויפוא םע תינגרובה הרבחה יכרע תושגנתה ."םתומ םוי דע רשואב
ויפואל עדוותמ לשריה .טקילפנוקל המרג רשא איה ,ול םיעדומ םניא דחאכ ותביבסו אוהש
איה ,המצעלשכ תיבויחה ,הרתהה .עלקנ וילא ךוסכסה רתפנ ךכו שפנה אפור תרזעב ולש
ףוס איה ןיא ןכלו ,יפואה שלח לשריה לש היופכ המלשהו ןטלתש הרוה לש סוניא לש האצות
.קוספ
,די ףכ לש היתועבצא ןיב בשויה ,ןצבקל . ןונגע לש ותריציב הבר תובישח שי םולחל
ינייפוא ,יומס רמוחב ןיינע ןאכ שיש ןמסל אבה ענצומ םוקמ ,לשריה לש ומולחב עיפומה
תומדכ ןצבקה תומד תא האר אל ןונגע .הצחמל םישרופמ םירבדב הרקיעש ןונגע לש ותריציל
דיה-ףכ .הבהאו םיעוגעג לש חסונמ אל םלועל הרופאטמ וא למסכ אלא ,שממ םדו רשב לש
תובבוסה תויומדה לכ םע לשריהל שיש םישבושמה םיישגרה םיסחיל הכודקניס תשמשמ
.ומלועב
וקלחב קר בגא ךרדבכ רכזומ אוהו הריציב תיזיפ תוחכונ ןיא ,לשריה לש ודוד ,םלושמל
.הריציה לש םלשה לולכמב וב בשחתהל שיש םרוג הווהמ ותומד ,תאז םע .רופיסה לש ינשה
החירב לש תורשפאכ ןועגשה תא ויסוריא תביסמב לשריה הלעמ ,עגושמה ודודל הקיז ךות
תעצה ררבתת ,רישו רלוד :םלושמ לש ותנתמ עיגתשכ .הנימל םייופכה םיאושינה לרוגמ
החירב וא/ו ץרא-יקחרמ לא תיפרגואיג החירב :הב תלפוקמה הלופכהו הפיקעה החירבה
עדומ אוה ,םיקמעמל הנופ לשריהשכ ךא .הריציהו הרישה ןייעמ לא ,שפנה יקמעמ לא תימינפ
.ןועגשה ךרדל קר

:חתפמ תולימ
ןיב םיסחי ,םילמס ,אמוסה ןצבקה ביטומ ,תומולח ,הרבחו טרפ ,טקילפנוק ,הריציה םויס
ןועגש ,תויומד


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©