טושפ רופיס
.41-46 'מע ,1960 ,ךוניחו תוברת :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ותריצי .י"ש ,ילאונפ

:ריצקת
םיבצמ םירופיסה ינשב ."הימי ימדב" םע האוושה ךות "טושפ רופיס" הריציה תא חתנמ רמאמה
םייחה ירקמ ותוויע רשא תא םהייחב ןקתל לשריהו הצרת לש םנויסנ ןוגכ םיליבקמ
םילוקישמ האשינש לשריה לש ומיא וליאו ,היאושינל םיכסה הצרת לש היבא .םהירוהב
ךותמ קוזיח םיכירצ הייח .הרישעה הנימל ותוא האישהו הנב לש ותבהאב המחלנ ,םיילכלכ
המולב אלל קנחנ אוה ךא תומכסומב דורמל זועה תא ןיא לשריהל .הנב ייחב םהילע הרזח
לא תובצעה ןמ הז רבעמ .החמשה וילע תצפוק םואתפו הנתשמ אוה רתוי רחואמ .עגתשמו
ןמא לש תלוכיב ,המיאב ,םעטב ,רומוהב ראותמ ותוריח תשגרהל ודובעיש תשגרהמ ,החמשה
םירחאל ןיאש תילאודיבידניא תואיצמ לש םלועו היופשה תואיצמה םלוע ןיבש לובגב דמועה
.וב תופתוש

:חתפמ תולימ
הרבחו טרפ ,ןועגש ,שפנה ייח ,יתרבח דמעמ


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©