"טושפ רופיס"ב הלילעה לש תיטסילארולפ הייאר תארקל - ?עגושמ לשריה היה םאה
.132-147 'מע ,1982 ינוי ,32 'סמ ,תורפסה .הכלמ ,דקש

:ריצקת
הייאר-יכרד עברא רואל ,ינוויכ-בר ןפואב "טושפ רופיס" תלילע תא אורקל עיצמ רמאמה
שימג "טושפ רופיס" לש רפסמהש חיכוהל הסנמ רמאמה .ארוקל עיצמ ומצע ןמורהש תוירשפא
םינתינ םייחהש איה ולש אצומה תדוקנ .תונוש תודמע לבקל ןכומו וירבסהו ותייאר יכרדב
.תונוש תורוצב הנבהל
דחוימבו םיראותמה םיעוראה ךלהמ תא ןיבהל שי דציכ איה הלילעל סחיב תיזכרמה הלאשה
הניא הלוכ הלילעה .תויפשל הרזחהו ןועגשה וניינעש הלילעבש יזכרמה עוראה לש וביט המ
הארנ אוה תמייוסמ תואר תדוקנמש רוחב לע אלא ,תויפשל רזחו עגתשהש רוחב לע תואדוב
עדוי לכה רפסמה לש רישיה רבידה ךותמ הלילע לש התועמשמ תא קיסהל הטונ ארוקה .ךכ
"תויועמשמ" תורצוי ןמורב תונושה תוארה תודוקנ .היפלכ הדמע טקונ הזש הדימב ,ןמיהמה
תונושה תודמעה ןיב תלצפתמ רפסמה תדמע .תונוש תולילעכ םיארקנ םהש דע ,םירבדל תונוש
תודמעה לכ .סיסכתכו דרמכ ,הריזגכ ,תוכבתסהכ ןועגשה תא תוארל ןתינ .ןמורב תולגתמה
םיביכרמ יפלכ דימת תולעפומ הכימתה יכרדש ןויכ .רפסמה י"ע תוכמתנ ל"נה תודגונמה
רפסמה לש שוריפהש הנעטב םלבקל ןתינ ,םייתלילעה םינותנה לש םיכרעמב םינושו םייקלח
ריבס ,םינפ-יבר םה םינותנהש רחאמ .תמייוסמ הייארב הלעמ אוהש םינותנה ביטב הנתומ
תייחד התועמשמש ,הדמע תגצה .םינוש םינפואב םהב רושקה ישונא בצמ שרפל היהי רשפאש
רפסמה לש הינוריא תגציימ התגצה .תינוויכ-וד תיתונמא הלועפ איה ,יעמשמ-דח שוריפ לכ
וב תוארל ןתינ .יעמשמ-דח וניא ןמורה םויס םג .ןועגשה תלילע לש יעמשמ-דח שוריפל סחיב
.דבלב ןיע תיארמל וא םיניקת םהש החפשמ ייחו שפנ ייח לש רואת

:חתפמ תולימ
תדמע ,דרמ ,לרוג ,בלושמ רוביד ,םיביטומ ,יארקמ זמרה ,הרופאטמ ,תיפצת תדוקנ ,ןועגש
הינוריא ,ארוקה תדמע ,רפסמה


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©