"טושפ רופיס" לע - םאה תדועסו ךלמה תב
.197-227 'מע ,1973 ,םילעופ תיירפס :היבחרמ .ןונגע לש רופיסה תונמא .ןושרג ,דקש

:ריצקת
יכרד לע רקיעב עיבצהל אלא ,"טושפ רופיס" ןמורל ףסונ שוריפ עיצהל קר אב אל רמאמה
לש יתונמאה ןוגראה יכרדב שודיח שי .םינוש םירקבמ ופשחש תויועמשמ ןתוא לש בוציעה
םיביטומה לש רומזיתה יכרדב רקיעב קסוע רמאמה .ודוחי תא וינכתל תוקינעמה ןמורה
םלוע םינמסמה) םייולג םיביטומ ןיבש םיימינפה םיסחיב רקיעבו ,ןמורב םהיניבש םיסחיבו
םלועה וא שפנה םלוע לש תורופאטמכ םישמשמה) םייומס םיביטומ ןיבל (רעושמ ינוציח
סחי םייק .תוריתסו תויועמשמ-בר ,תוינוריא הלעמ ןמורב םיביטומה רומזית .הריציב (ןוילעה
ביטומכ הדועסה ביטומ .םייסנמור םיביטומו םיטסילבונ םיביטומ ןיב חתמו קודה ןילמוג
תואיצמה לש התורגב רסוח לע ןונגע עיבצמ ותועצמאב .ןמורב יזכרמ םוקמ ספות יטסילבונ
םימרוגכ ןהו םיילאיר םימרוגכ ןה תויומדה תושמשמ םיביטומה רומזיתב .תבצועמה
וידממ תא ןמורל הנקמש וז איה םיביטומה תכסמ .תינבתב םייביטומו םייגולוכיספ
םירידחמו הקימעמ הקמנה רוביגה לש ותוליעפל םיקינעמ םייסנמורה םיביטומה .םייתרבחה
םניאו הלילעה תקיזל ץוחמ םידמוע םה .םייתרבחה םיבצמה ךותל ןוימדהו םולחה תודוסי תא
וא םירוביגה שפנבש םיעדומ יתלב תודוסי הלא השעמל .םירבדה ךלהמל הרואכל םירושק
ךכל ףסונב .גדה רוע תלעב םיכלמה תב ביטומ אוה הזכ ביטומ .הלילעה רתסב םינופצ
םיימתס םימצע ,םירזיבא םישמשמה םיביטומו יגולוכיספ ןעטמ ילעב םיביטומ םימייק
.לוכיבכ
ירוביג תא שרפמ אוה םתועצמאבו ןושל יפוריצ המכ תועצמאב תנייפואמ רפסמה תומד
םירזוח םה .יביטומ דיקפת ילעב םה וליא םיפוריצ .תינוריא הרוצב ותלילע תאו רופיסה
.ןמורה תוחתפתהב םינוש םיבלש םיפשוח רשקהב םתועמשמ ייונישו םינוש םירשקהב

:חתפמ תולימ
,ןונגסו ןושל ,תינשמ תומד ,תויומד בוציע ,הדועסה ביטומ ,םילמס ,םיביטומ ,יתונמא בוציע
הינוריא
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©