"טושפ רופיס"ל תודחא תורעה
.58-80 'מע ,1996 ,דחואמה ץוביקה :ביבא-לת .תוטשפל דעבמ .םירחאו תכרוע ,הויז ,רימש

:ריצקת
תא וילע םיפוכ וירוהשכ ןכלו וירוה לש רודהמ דואמ הנוש לוכיבכ לשריה - לשריה .1
המולבל ותבהא .ויתובאמ הנוש ךכ-לכ וניא אוהש הארנ ,תאז םע .עגתשמ אוה ,םהייח חרוא
.םילוגלג רבוע ,הנימ ,ותשאל וסחי .קפסב לטומ ילאירה השומימש תילאדיא הבהא איה
התאשל וירוה וילע םיפוכשמו תודידי המיע חתפמ רתוי רחואמ ,הנממ עתרנ אוה הליחתב
הילא ברקו תיתימאה הנימ תא עתפל הלגמ אוה הריציה ףוס תארקל .התוא אנוש אוה השאל
.בהוא לעבכ
ונועגש םדוקש םייח םתוא תא לשריה ומצעל לגסמ ונועגשמ ואפרה רחאל - הריציה םויס .2
.הריציה םויס וניא הז ךא תינוריא הטלבהב רפוסמ הז ךילהת .ומצע לע רותיו ךות םהב סאמ
הזתניסה ךרדב םדוקה םויסה תא ןקתמה יופצ יתלב ףוס-יטנא ןיעמ אוה ןורחאה קרפה
.תיעבטה ותודידבל רזוח םג ךא ויאושינ םעו הרייעה םע םילשמ לשריה .תיבויחה
ןד םהב םיביטומה .תילאירה םתועמשממ קלח םג ריישמ םילמס ותונבב ןונגע - םיביטומ .3
יתומד ביטומו הצרתו לזמ היבקע לש הזכ יתלילע ביטומ ,לוגנרתה גוסמ היח-ביטומ :רמאמה
.רביוט הנוי לש הזכ
שומיש השוע ןונגע .יתייעבו בכרומכ הלגתמ לוכיבכ טושפה םלועה - תויועט לש ןמור .4
םיבצמ תרזעב תובצועמ וליא תונבה-יא .הריציה ךרואל תורזופמה תונבה-יא לש תכרעמב
.תונושה תויומדה י"עו םביטב םייעמשמ-וד םייללכ
לוכיבכ הדגהה םוחתבש םייתריסמ םיעטקמ תבכרומ הריציה תיברמ - הריסמה יכרד .5
הרימאה תשטשטמ תוניצסהמ קלחב .תוטעומ היארהה םוחתבש תואלמה תוירופיסה תוניצסהו
לש בוליש ונשי .עטקה לש ינצסה יפואה תא תמצמצמו ןמזה תשוחת תא תמכסמהו תיתריסמה
.רבחמה לש תשרפמה ונושל דצל רוביגה לש ותואר תדוקנמ הריסמ
תוניידתה ךות תינקסופה הרימאה תודיחא תא תטרפמה תיל"זח תידוהי ןושלב שמתשמ ןונגע
.ךשמתמ חיש-בר וא חיש-ודל ארוקה ןמזומ ךכו תקהבומ תימינפ תיגולאיד

:חתפמ תולימ
,תויומד ןיב םיסחי ,תועמשמ וד ,לוגנרתה ביטומ ,םיביטומ ,הריציה םויס ,תויומד בוציע
ןונגסו ןושל ,ברעתמ רפסמ ,הדגה ,היארה


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©