"בהאמה" - הירוטסיהל ךרד תורומכ ובאט תוצירפ
.65-78 'מע ,1981 ,וידחי :ביבא-לת .םדוחייב םירפסמ .ללה ,לזרב

:ריצקת
תוטלוב .תירוטסיהה הבישחה לא ארוקה תא ךילוהל האב "בהאמה" ןמורב םירוסיאה תצירפ
אבצהמ הקירעה .ימואלה םוחתבו הניבל וניבש םיסחיה רושימב רוסאה תוצירפ הריציב
תיתשתה .םעה לש רתויב ינושארה םויקה רושימב ךורכש המב ,הדמע תגצהל ץורעכ תגצומ
תגצה ,דחא דצמ ,אופא ,איה ימואלה רושימב תראותמה ובאטה תצירפ לש תיגולואידיאה
שדחמ ומצע ךפה לבא ,ץראב דלונש ידוהיה לש ינויצה המשגהה השעמב ותזיחא תופפור
תחתופ תידוהיה תדל תונמאנה םג יכ תוארהל ןמורה אב ינש דצמו ;םלועב דדונה שולתל
.המישגמה תונויצה תלילשל חתפ
תויוחתפתה לע עיבצהל ,תולאש לואשל אלא ,תונויצה תודוסי תא רערעל הסנמ אל עשוהי
הבוחב תאשונכ תידוהיה הירוטסיהה לע תונעשהה יכ וירוביג ךרד הארמ אוה .ןוסא תורה
תא הגיצמה הסיפתב לגוד וניא עשוהי .שממ הב ןיא ,תרבטצמה התוהמ םצעב ,תונורתפ
ץומיא י"ע גשות אל תינויצה התמשגהב ,תודהיה ,תאז םע .םידוהיה תא הנגמו םימשאכ םייוגה
הלולע וילע הנוכנ תונעשיהו רבעה לש הנוכנ הסיפת אלל תונויצ .רבעל הרזחו ינטשפ
תשקבמה תונויצ לש הנולשכ איה תזמרנה תיפוסוירוטסיהה תיתשתה .אטחלו עותעתל שולגל
.דבלב ירמוחה לע םייקתהל
לש דצה ןמ םג ,ןווכמה טבמה לע דיעהל האב הלילעה לש האישכ יפאדל םיענ לש תוברקתהה
םיברעל םידוהיה ןיב רשקה אלממש עירכמה דיקפתל ,תידוהיה הירוטסיההו תונויצה תסיפת
היעבל ןורתפה הניא ,םימעה ינש לש האלמ הגיזמ ,תאז םע .דוסיה תולאש לש ןנורתפב
,השדח הסיפתל ליבותש תיבויח אצומ תדוקנ יהוז ,תאז לכבו .ימעפ דח ןויזח אלא ,תינויצה
.תואיצמה לש ,תלאוג
,עשוהי לש ותרושבמ גייתסמה ארוקה םג .ותרושב לש התילכתל םיעצמאה לכ תא סייגמ עשוהי
.וב ןגפוהש רצויה חוכהמ תוקומע םשרתמ

:חתפמ תולימ
רבחמה תדמע ,םילמס ,יארקמ זמרה ,תונויצ ,תומכסומ תריבש
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©