תויברע תויחא יתש :ידאוב הרצוצח
.56-57 'מע ,1988 ,'ב ןוילג ,'בס ךרכ ,םינזאמ .בקעי ,בוט-ןמיס

:ריצקת
אוה הריציב יזכרמה רוביגה ,הרואכל .חרזמה בצינ וירוביג לשו רפוסה לש ותעדות זכרמב
ינשב תינמז-וב היחה תילארשיה היברעה ,אדוה יכ הלגמ רתוי קימעמ טבמש אלא ,סכלא
יסאלקה לדומה וניא בוש טלוקה לדומ - ינויצ סקודרפ הלגתמ הכרד .הרוביגה איה ,תומלוע
,ינוכית-חרזמה ישונאה חווטב םילארשיה "םישרוש"ה תא שרפמ רפוסה .טלקנ - טלוק יסחיב
.ץראב םיברע-םידוהי יסחיב טקילפנוקה קמוע תא השיגדמה הדבוע ,ימואל-ברה בחרה
תניחבמ םיילוש םיבצמב אקוד ןטילבמ רפוסה .תידוהיה תוארה תדוקנמ תוריתס ףוצר רפסה
.םידוהי אקוד םה סכלאל םירכנתמהש הדבועה איה וזכ הריתסל תחא אמגוד .רופיסה םרז
,יתוברתה טקילפנוקה אולמ תא אדוה לש התומדב ראתל שקבמ לאכימ ימס יטילופ רפוסכ
תא דימעמ אוה התוחאו אדוה תועצמאב .לארשיב םיברעל םידוהי ןיב יטילופהו ימואלה
.ילארשי יברע ןותנ הבש תויתייעבה לדוג לע ארוקה
ךא ,ףונ וא תויומד לש םיינוציח םירואתב ןימא רבחמה ,רפסה לש ינושלה בוציעה תניחבמ
.ידמ ירבעו ןנגוסמ הארנ ןושלה בוציע

:חתפמ תולימ
תוריתס ,םיברעו םידוהי ,ילארשיה תומד ,הלועל סחי ,ימינפ חתמ
למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©