טושפ רופיס
.38-49 'מע ,1975 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירופיס :ןונגע י"ש .ףסוי ,ןבל-הש

:ריצקת
ןיב רשקה תא תקתנמ איה ,תאז-לכבו ,היבא רחסמ תיבב ינע תרשמ היהשכ הלעבל האשנ לריצ
לשריה לע המחלנ אל המולב .הנב לש ויתושגר לע הבשחמ לכ אלל היינעה המולבל הנב
ויעוגעג ךא ,ומיא תריזג תא וילע לביק לשריה םג .םירישעה תב הנימל המוקמ התניפו
השולש ירחא .וילע הפורט ותעדו םק דחא םויש דע ךודכדב עקש אוהו ול וחינה אל המולבל
המאת לשריה לש וכרד חטשה ינפ לע .קזחתה הנימ םע ולש רשקהו אפרנ ,ואפור לצא םישדוח
ןתינ .לבוקמה םייחה לגעמל ץוחמ ושפנ התיה רתסב ךא םלשומו ןגוהמ םלע לש ודמעמ תא
,המודק הרזגכ ,לרוגכ התוארל ןתינ ינש דצמו יגולוכיספ ןפואב לשריה לש וכרד תא שרפל
לש ויבא ןיב המוד הבהא רופיסו ןועגש לש םימדוק םירקמ ויה לשריה לש ותחפשמב ןכש
.המולב לש המא ןיבו לשריה
ובילב יכ רופיסה ךותמ עמתשמ ךא ,תידוהיה הרבחה תולאשב ותעד תא עיבהלמ ענמנ ןונגע
הידדצ תא ראתמ ןונגע .תרוסמב דרמה חוכ לומ יתרוסמה יווהה חוכ :םידגונמ תוחוכ ינש
םייוקילה תא ףשוח אוה תאז םעו הרבחה תרוצ תא תבצעמה תיתדה תרגסמה לש םייבויחה
.תידוהיה הרבחב םיירסומה
ינויער אשונ ותוא לש ומויקב "הימי ימדב" ןיבל "טושפ רופיס" ןיב תינויער הלבקה תמייק
.דועו רופיסה ירוביג ןיב ןוימדב ,ההז תיתרבח הריוואב ,תוריציה יתשב

:חתפמ תולימ
,הרבחו טרפ ,יתרבח דמעמ ,תיתרבח תרוקיב ,הריווא ,לרוג ,ןועגש ,שפנה ייח ,יתרבח ןמור
רפסמה תדמע


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©