אדוה
.21-35 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .ידאוב הרצוצח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

:ריצקת
לכ אלל טעמכ ,תודידב לש םינש .דחוימב הפי הניאש ,םישולש תב תילארשי היברע איה אדוה
(התוחאו הבס ,המא) החפשמ הל שי ,תאז םע .תישפנ הניחבמ רדרדהל הל ומרג ,םירבג םע רשק
רבגב הנוצרלו הלש ןוחטיבה רסוחל טעמ אל המרתש הדבוע ,בא אלל הלדג איה .הב תכמותה
.בא םגו בהאמ םג הל היהיש ,קזח
,םייח תרסחו תיריזנ ,האופק תומד איה הריציה תליחתב .הריציה ךרואל דואמ הנתשמ אדוה
תוהמאה רצי תאו התוישנ תא המישגהש ,םייח תחמש תלעב ,המלש השיא איה הפוסב וליאו
עגמ לכ טעמכ המצעל השרמ הניא איה לעופב ךא ,היתובשחמ תא קיסעמ דואמ ןימה .הלש
הרירק איהש ןימאהל אדוהל םרוג אוה .הנושארה התבהא היה 'גיהב .התוא םיבבוסה םע יזיפ
.סכלא םע התורכיה םע רבשנש יומיד ,ויניעב הלש יומידל המצע תא המיאתמ איהו תינימ
ליבשב הלש ישיאה דוחייהו תוימצעה לע רתוול אלש הטלחה םצעב אוה 'גיהב לע הרותיוו
.הלש לע דומעל הל תרשפאמ תסנרפמכ התואמצע .ילכלכ ןוחטיב
,תועטב ,היניעב תשרפתמ יברעה בוחרהמ התוקתנתה .םייברע תודידיו םידידי ןיא אדוהל
.הילא תכשמנ איהש תוילארשיהמ קלח אוהש סכלאב תבהאתמ אדוה .ידוהיה םלועל תוברקתהכ
.תודליהמ הדובאה באה תומדל ףילחת הל הווהמ אוה ךכל ףסונב
.תויתוכאלמ םג ךא ,ךור רופיסל הקינעמ תיתורפסה הנושלו רופיסה תא תרפסמה איה אדוה
.םיראתמ םהש תואיצמל קזח דוגינ תרצוי ,םייומידב הרישעה ,הנושל

:חתפמ תולימ
השיאו רבג ,ןונגסו ןושל ,הבהא ,םיברעו םידוהי ,תוינימ ,תויומד ןיב םיסחי


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©