ירמ
.36-43 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .ידאוב הרצוצח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

:ריצקת
אדוה לש התומד בוציעל םורתל אוה ,אדוה לש הפיהו הריעצה התוחא ,ירמ לש התומד דיקפת
,םישולשה ליג ביבס תוקוור ,המוד בצמב הרואכל ןהש ,תויחאה יתש .הפירח תוידוגינ י"ע
.וזמ וז תונוש דואמ
הרוצב תלעופ איה .תיברעה הרבחל תינייפוא תומד הניא ירמ ,ןכאו .דרמ אוה המש תועמשמ
הצור התיה אדוה הב ,תילארשיה הרבחל המיאתמ רתויו תיחרזמה הרבחב תלבוקמ הניאש
יברע םע תנתחתמ איה .תורוקמל הרזח אקוד איה ירמ לש לודגה "דרמה" לש ותאצות .בלתשהל
םג לגתסהל הרשוכבו התורגבב ,התוירחאב העיתפמ איה ,תאז םע .ליכשמ אלו ןרמש ,ישרוש
.ירשפאה םומיסקמה תא קיפהל תלדתשמ איהש ךות התויברע לש םיענ אלה דצל
איה ירמ השעמלו ופלחתה ןהיניב םידיקפתה .אדוה ,הריכבה התוחא תא דואמ תבהוא ירמ
הברה העיקשמ הניא ירמ ,אדוהל דוגינב ךא ,תובורק ןה .אדוהל תגאודו רתוי תרגובה
.הינפל תנתחתמ ,הריעצה ,איהש ךכ לע אדוה תא הצפמ איה .המולח תמשגהב
בוחרה תפש תא תחקול איה .היצקובורפ רוצילו בל תמושת ךושמל הדעונש ןושלב תרבדמ איה
.המצוע יבר םייומידל תויוסגה תוכפוה הבש תיטרפה התפשל התוא תכפוהו תיסיסעה

:חתפמ תולימ
ןונגסו ןושל ,ינוציח רואת ,תידוגינ היגולנא ,תומדה םש ,תויומד ןיב םיסחי


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©