אדוה-םוא
.54-59 'מע ,1992 ,םע-רוא :ביבא-לת .ידאוב הרצוצח :לאכימ ימס .ןולא ,רצלמ

:ריצקת
תיבפלאנאה ונבל הבהאמ האשינ אל איה .השקו דואמ האג השא איה ,אדוה לש המא ,אדוה-םוא
םיזמר םירוזפ ןמורה ךרואל .תוימיטניא םהיניב החתפתה םינשה ךרואל תאז םע .סאילא לש
םה .רשקל ןירותסמ טעמ ףיסומ ןודנב ארוקה לש העידיה רסוח ,םהיניב יזיפ רשקל םג
תאנוש איה .בוזעל ץחל םהילע ליעפמ תיבה לעב ,הלחנ-ובאשכ חתפמ ימדב הרידב םיררוגתמ
.ורשוע לשב ונממ תדחפמ םג ךא ותוא
וליאו ,הוואגו הבהא לש אוה ןהיניב רשקה .ירמ תא אדוה-םוא הפידעמ ,היתונב יתש ןיבמ
רשק ינפמ אדוה תא הריהזמ איה .תמחרמ איה סכלא לע םג .דבלב םימחר הל שי אדוה יפלכ
הל הבושח התבש הניבמ איה תאז םע .הדובכב עגופ םהיניב רשקה .ותודהי לשב סכלא םע
.יאליטרע דובכמ רתוי

:חתפמ תולימ
תויומד ןיב םיסחי


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©