סכלא
.60-67 'מע , 1992 , םע-רוא :ביבא-לת .ידאוב הרצוצח :לאכימ ימס .ןולא , רצלמ
:ריצקת
,אלכב דלונ אוה .ותלכו סאילא לש םתריד לעמ רדחב ררוגתמה היסורמ שדח הלוע אוה סכלא
תיבב ררוגתהל סכלא רבע ,ומש רהוטו ויבא ררחושש רחאל .םימותי תיבב לדגו ומאמ חקלנ
.םילק םהייח ויה אל ןאכ םג ךא הצרא ותחפשמ התלע ,רתוי רחואמ .לטנה בורב אשנ םש ,וירוה
.ול קיזמ הז רשק ךא ,וירוהל דאמ רושק סכלא
אלל המוקמ תא תספות אדוה .הצרא הלעשכ בוזעל ץלאנ התוא היסורב הרבח התיה סכלאל
השעמל םה .יטנמור רשק םהיניב םקרנש םישנא ינש רשאמ רתוי םה אדוהו סכלא ךא .תויעב
יוכיס שי רשאכ םג .ידוהיה םעל יברעה םעה ןיב יוחיאל ןתינ יתלבה ערקה תא םיאטבמה םילמס
:הביבס ידרוסבאה בצמה לשב תידרוסבאכ תרייטצמה המחלמ תצרופ ,תומלועה ינש ןיב רשגל
איה ונטב ירפ תאשו ,התחפשמ ינבמ םיברע גרוה ילואש ידוהי לייחל תגאוד הייברעה אדוה
.תאשונ
.רתוי דוע רמל המחלמב ותומ תא םיכפוה סכלא לש םישקה וייח

:חתפמ תולימ
םילמס ,םיברעו םידוהי ,תויומד ןיב םיסחי ,תויומד בוציעלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©