טושפ רופיס
.105-119 'מע ,1992 ,םודיק :ביבא-לת .תורפסב תורגבה תניחב לא ךרדה .הלמרכ ,הגנרס

:ריצקת
:םיאבה םיטביההמ הריציה תא חתנמ רמאמה
םיכרד שי ןכ לעו תינופילופ הריצי תמייוסמ הדימב אוה "טושפ רופיס" - יתורפסה גוסה .1
,יתרבח ןמורכ וגווסל ןתינ .ול םיסחיימש תונשרפב יולת וגוויס .ותוא ןוחבל תובר
.הבהא ןמור וא יגולוכיספ
שולשל םיקלחתמ הרייעה יבשות .שובש הרייעבש הרבחב תקסוע הריציה - יתרבחה עקרה .2
,"םיחקיפה" :תוצובק שולש עבוק רפסמה .רחא יתרבח םלוסל תכייש הצובק לכו ,תוצובק
םיתרשמהו יתדה םלועל םיכיישה םיבשות םימייק ךכל ףסונב ."תחא תכ דוע"ו ,"םיינוניבה"
.יתרבחה םלוסה תיתחתב םידמועה
איה החפשמ תמקהו הרייעב דואמ בושח אוה יתרבחה דמעמה - תישובישה הרבחב םיכרע .3
.הבוח ךותמ אלא ,הבהאמ האצותכ אל ךא חרכה
םיבצועמ הלש שפנה ייחו תבכרומ ,תחתפתמ איה ,הלוגע לשריה לש ותומד - תויומדה .4
תונרמוח ,ףסכ םע ההוזמ איה ,תישובשה הרבחה תא תגציימה תומד איה לריצ .בר טוריפב
איה דחא דצמ ןכש דמעמ ףאל תכייש הניא איה ,הרבחב םידרומה ןמ איה המולב .לכואו
.תיב-תב ינש דצמו תתרשמ
םינגנה ביטומ ,ןועגשה ביטומ ,לוגנרתה ביטומ םינודינ רמאמב - הריציב םיביטומ .5
.למסכ רעיהו הדועסה ביטומ ,םימוסה
,תינמז וב תומוקמ רפסמב יוצמ ,םירוביגה תושפנל רדוח ,עדוי לכ אוה רפסמה - רפסמה .6
שמתשמ םיתעלו םירוביגה יניע ךרד םירבד ראתל ידכ בלושמ רובידב שמתשמ ,ינוריא ,ברעתמ
.רומוהב
.ללכ טושפ רופיס ןאכ ןיא ןכש ינוריא הריציה םש - הריציה םש .7

:חתפמ תולימ
,םילמס ,םיביטומ ,תומדה םש ,תויומד בוציע ,החפשמ ,יתרבח דמעמ ,יתרבח עקר ,הריציה גוס
הריציה םש ,עדוי לכ רפסמ


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©