ידאוב הרצוצח
.369-421 'מע ,1995 ,ירוקנא :ביבא-לת .תורפסב תורגב .יבא ,רבה

:ריצקת
:םיאבה םיטביההמ הריציה תא חתנמ רמאמה
.םיקרפל הקולח יפ-לע הלילעה ךלהמ רואת .1
תייעב ,תיזכרמה היעבה תאו תולעופה תויומדה תא גיצמ ןושארה קרפה - הריציה הנבמ .2
.םיקרפ המכל טרפ ,תחא הממיב קסוע קרפ לכ :דחוימ הנבמ הריציל .םיברעו םידוהי
הבישח :תויפוסוליפ תובישח לש יוביר הריציב אוצמל ןתינ - הריציב תויפוסוליפ .3
וא לגד ןעמל תוומה ,תדכ םזינומוקה ,היפוסוליפכ ןויגהה ,תיטסיפיצפ הבישח ,תיטסינימפ
.םדא לש ותרדגה ,היגולואידיא
םידוהי ירשק תלאש אוה הריציה ךרואל חתפתמה יזכרמה אשונה - הריציב םיברעו םידוהי .4
הנשי תאז םע .תיברעה ןושלהמ תורופאטמו םיינושל םייוטיב הריציב בלשמ רבחמה .םיברעו
הנחבה תמייק .םיריעצה לש םייומידה ןיבו ןשיה יברעה םלועה לש ןושלה ןיב הלדבה
וליאו תירבעה הרישהו תורפסהמ םיעפושמ ,לשמל אדוה לש הירבד .תויומדה ןיב תינושל
.הכומנ אדוה לש הנושל
,(הטבמ תדוקנמ תרפוסמ הריציה בורש) אדוה :תואבה תויומדה תא חתנמ רמאמה - תויומד .5
השיא תומד תגצומ הריציב .וירוהו סכלא ,הלחנ-ובא ,סאילא אבס ,ירמ ,אדוה-םוא ,'גיהב
.םירבגב תטלושה תיטננימוד ,הקזח
הנידעו זעוב :םידוהי לש תולעופ תויומד שולש תורכזומ הריציב - הריציב םידוהי .6
הנבל םותחל תצלאנה המחלמה תנמלא ,הנידעו םייברק םילייחל םירוהה תייעב תא םילעמה
.תיברק הדיחיל תובדנתה ספוט לע
יוטיבל ילככ סכלא תא תשמשמ איה :הריציב םידוקפת המכ הרצוצחל - הריציה םש .7
.דועו ,אדוה לא וסחי תא ראתל תנמ-לע הרופאטמכ הב שמתשמ אוה ,ויתושגר

:חתפמ תולימ
תויומד ,הריציה םש ,המחלמ ,ןונגסו ןושל ,םיברעו םידוהי ,הריציה הנבמ


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©