עשוהי ב"א תאמ "בהאמה" ןמורב גולונומה
.252-255 'מע ,1982 ,12-14 ,חיש-ילע .סומע ,למרכ

:ריצקת
תוגצוימ "בהאמה" ןמורב תויומדה לש ןתבשחמ חרואו ןתוגהנתה ,ןייפוא דציכ ןחוב רמאמה
םינכתה םירבעומ וכרדש יעצמא קר וניא ןמורב רשא ,ימינפה גולונומה תועצמאב
לעו ,םישנא ןיב תרושקת רסוח לע קעוזה ,ומצע ינפב רסמ םג אוה אלא ,תויועמשמהו
.תודידב
םיאשונל תוחפו םישעמל רתוי הייטנ םע ,םנפומ ,דדוב םדא ,תרגוסמ תומדכ רייטצמ םדא
ענכשמ אוה ,הבוט הרוצב וזכ תומד גציימ "ימינפה גולונומה" .ותחפשממ קתונמ ,חורבש
.ותלוז םע רשק רושקל ויישק תאו ותודידב תשוחת תא רתוי דוע ריבגמו
ליג תא הפי םאות ,ימינפה הרוביד .תרגבתמ לש "ישיא ןמוי" ןיעמ םה יפאד לש םיגולונומה
.תבבוסה הרבחה םע עגמב ישוקו תימצע תוטבלתה עפושמה תורגבתהה
םג אוה .ותדובעבו ותיבב לכסותמו דדובמ שיגרמ אוה .תורגבתהה ליגב יברע רענ אוה םיענ
לשו יתחפשמה ובצמ לש ,ליגה לש אצוי לעופ אוה גולונומה .תויוברת יתש ןיב יוצח שח
ץורע" ןיעמ אוה גולונומה .תודחוימה תויטילופה תוביסנה לש םג הז הרקמבו ,הביבסה
עיפומ ןמורה ףוסב .הלש םירחאה תרושקתה יווק לכ וקתונש רחאל תומדל רתונש "םוריח
והשלכ אצומל זמרכ תאז תוארל ןתינ .(םיענל יפאד ןיב) חיש-וד אוהש הריציב דיחיה עטקה
יתימא חיש-וד ונשי ,םישנא ןיב ימיטניא רשק רצונ רשאכ .תויומדה תויוצמ ובש ךבסה ךותמ
.גולונומל םוקמ ןיא זאו ,םהיניב
ןיינעמ םיצפוק ,טפשמה לש יריבחתה הנבמה תא םירבוש היסאו ה'צודו לש םיגולונומה
תא טילבהל בושח רפוסל .יביטקייבוס דמימ םהב לבקמ ןמזהו ילנויצר רדס אלל ןיינעל
םיריאמה םיימינפה םיגולונומה תועצמאב תאז השוע אוה .ץראב םייחה לש ירוטסיהה ףצרה
חורמ ארוקל איבהלו ןמורב םייקתהל ה'צודו ומכ תומדל רשפאמ אוה ךכבו הרכהה-תת תא
עוקשל הברמ איה .היסא לש םיגולונומה םיבצועמ המוד חרואב ."ךרדבש הנידמה"ו םיצולחה
אל םדאש תויצאיסוסאו תושגר ,תויווח לש םלוע תולעהל רפוסה לוכי םתועצמאב ,תומולחב
.הז הרקמב ןימא יעצמא אוה ימינפה גולונומה .רע אוהשכ םהילע רבדל ןכומ
,אצומ תניחבמ תומדה ינויפאל םיאתמ דימת אל גולונומה ,תויומדה לש רובידה תפש תניחבמ
.הפשו הלכשה

:חתפמ תולימ
ןונגסו ןושל ,תויומד בוציע ,גולונומ


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©