עשוהי .ב .אל "בהאמה" ןמורב ה'צודו לש הדיקפת לע - "בהאמה לש אתבסה"
.28-29 'מע ,1983 רבוטקוא ,'א תרבוח ,'י ,רעונו םידלי תורפס .לאירא ,דלפשריה

:ריצקת
,ןוגכ הנידמה לש דוסי תויעבב עגונ אוה .רופיכ םוי תמחלמ לש ןמור אוה "בהאמה" ןמורה
םיאשונ ףיקהל ידכ .םימואלהו תוינוליחו תויתד ,הדיריהו הילעה ,תודעה ,תורודה רעפ
םדאו היסא לש םהיאושינ ,אמגודל .תילמס תועמשמ ילעב םיטרפל קקזנ רפוסה ,ךכ-לכ םיבחר
גצייל האבה םילמס תכסמכ ןמורה לש ילמסה רושימב םגו יטסילאירה רושימב םג םידקפתמ
.הנידמב םיבר םישנא לש יללכה לרוגה תא
דחא דצמ .ההומת תומדכ ה'צודו תלבקתמ ,ילמסהו ילאירה רושימה ןיב ןוזיא לש וז תכסמב
,ואוב תביס ,לאירבג) "הלילעה ירזיבא" לכ לש תמוצ איה ינש דצמו דואמ תיביסאפ איה
תובקעב רמגנו ליחתמ ןמורה :הומת אוה ןמורה הנבמב הדיקפת םג .(דועו םיענ ,תינוכמה
ןמורה הנבמ לכש ןאכמ .םיקלח ינשל קוידב ןמורה תא תקלחמ התייחת ךכל ףסונב .ה'צודו
.ה'צודו לש הלרוג י"ע קר ילאירה רושימב תקדצומ ולש תירטמיסה הקולחהו הילע ןעשנ
.ילמס שורפ םינימזמ םג (הליגו היתודלות ,המש) תומדכ הינויפיא

:חתפמ תולימ
םילמס ,תויומד בוציע


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©