המולב לש המולח
,1993 ,סוריפפ :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ויתוריציב תומולחה רשפ .הרובד ,םיובירש
.133-150 'מע

:ריצקת
ולוכ ןמורה .המולב לש הרוצעהו תקפואמה תומדל יוציפו הבחרה הווהמ המולב לש המולח
תוינוציח תוביס ללגב תשממתמ םניא םתבהא .המולבו לשריה לש הבהאה ןולשיכ ביבס בבוס
;ץיברוה תחפשמב רתתסמה ןועגשמ דחפהו םיילכלכה םירעפה ,הרבחה ,החפשמה תוברעתה ןוגכ
,המולב לש תוישיאה ,םלשה ןמורה עקר לע .םירוביגה לש םייפואב תורושקה תוימינפ תוביסו
.גיצמ דיורפש הנבהה ךרד תא המולב לש המולח םאות ,םולחה לש ילמסה ןכותה ינייפאמו
םדקש בצמה רואתב הוולמ אוהו ,רפסמה לש ויפמ אלא ,המצע המולב י"ע רסמנ אל םולחה
לש הידחפ תא וכותב רצואש םולחה ךכ-רחא ןגראתי וכותמש הדרחו תורז לש בצמ ,םולחל
ךפוה םולחהש ךכ ,רקובב המולב לש הבצמ רואתב הוולמ אוה ,רפוסמ םולחהש רחאל .המולב
םינותנהמ עבונה ןימא םולח והז .וירחאו וינפל תרפוסמה תואיצמהמ דרפנ יתלב קלח תויהל
וקוזיח תא ךשמהב לבקיו רחואמה תא םידקמ םולחה .ול הקינעמ תירופיסה תואיצמהש
.םיידיתעה םיעוראהמ
ארוקל ןיא .תישגיר תוברעתה אללו ינושל םוצמצב תוראותמ תרבוע המולבש תויווחה לכ
לש רתסנה דצה לע הליחתב זומרל חילצמ םולחה קר .ימינפה המלוע ךותל רודחל תונמדזה
המולב לש תוישיאה חותיפב ןה ,רופיסב ודועי תא אלממ אוה .רופיסל ותולעהלו התוישיא
.וב וררועתנ רבכש ,תיתונמאה האנההו תונרקסה ,ןיינעה ךשמהל ארוקה תנכהב ןהו

:חתפמ תולימ
םילמס ,םידחפ ,תומולחלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©