עשוהי .ב .א - "בהאמה"
,1996 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירמאמו תוזחמ ,תרופיס :תורפסב תורגב .םירמ ,רגרבניו
.146-148 'מע

:ריצקת
ינש םילעומ הריציב .הירחאו רופיכ םוי תמחלמ ןמזב תינפיח החפשמ לש הרופיס והז
הברה ןחבמב הדימעה רופיכ םוי תמחלמ תפוקת - םיכרע רבשמב הרבח (1 :םיירקיע םיאשונ
לע םיימינפ םיחתמ - לארשיב החפשמ ייח (2 .תילארשיה הרבחה לש תוקצומה תונומאהמ
.תבבוסה הרבחה עקר
לגוסמ וניאש טושפ ךסומ לעב אוה םדא .לאירבגו היסא ,םדא ןה ןמורב תוירקיעה תויומדה
.רפסה תיבב זכרתמ המלוע לכש תילאוטקלטניאה הרומה ותשא ,היסא לש התובכרומ תא ןיבהל
םניא הלעב םע היסחי .היתומולח רואתל ןמורהמ קלח שידקמ רפסמהו םולחל הברמ איה
םע הלש רשקה חכונ האנקה וב תררועתמ רשאכ תרבוג היסאב םדא לש ותוניינעתה .םיבוט
תא וילא קתרמה ,יתלילעה עינמה אוה .ןמורב חתמהו המולעתה דוסי אוה לאירבג .לאירבג
,םלענ אוה הריציהמ לודג קלחב .החפשמ רסחו דדוב ,שולתה אוה לאירבג .םדא לש ותוליעפ
לש הישופיח תא תלמסמ ותומדש םירבוס םינשרפ .הלילעה לע ותומד העיפשמ ורדעהב םג ךא
.שדחה הנקוידו הישרוש ,התוהז רחא תילארשיה הרבחה
.יברע רשאמ ילארשי רתוי אוהש יוצחה ילארשיה יברעה םושמ וב שיש יברע רענ אוה םיענ
םיגולונומ תועצמאב ישפנה ומלועו ותוישיא גוצי ךרד .תורתוס תויונמאנ ןיב ערקנ אוה
ךות ןמורב םיראומ םיברעו םידוהי יסחי .ללכב לארשיב ריעצה יברעה גצוימ ,ןושאר ףוגב
.התוא םיבבוסהו תחא החפשמ לש יגוציה ףקשה תועצמאב םתובכרומ תגצה

:חתפמ תולימ
יברעה תומד ,םילמס ,תויומד ןיב םיסחי ,םייתרבח םיאשונ


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©