ןאמורה לש יתונמאה בוציעה :בהאמה
.88-93 'מע ,1993 ,תור :הננער .עשוהי .ב .א תאמ בהאמה .תור ,ךילרק

:ריצקת
."בהאמה" ןמורב יתונמאה בוציעה לש םינוש םיטקפסאב ןד רמאמה
רפסמה תומד .ןושאר ףוגב יודיו לש הרוצב םייונבה םיגולונומ לש תרשרש היונב הריציה
המכ יפב םיגולונומ המכ שי דימת .תויומדה ירוחאמ תאצמנ אלא ,יולג ןפואב תמייק הניא
התוא לע דואמ המוד יתדבוע עדימ תורסומ תונוש תויומד .היעב התוא יפלכ תויומד
שי ,תושחרתה יפלכ תישגר תוסחייתה תוטקונ תונושה תויומדה רשאכ תאז םע .תושחרתה
.העפות התוא לע תיפצת תודוקנ המכ ארוקה לבקמ ךכ .בצמ ותוא יפלכ ינושו םידוגינ
,המחלמה רחאל הווהב בצמה רואתב תחתופ הריציה .יגולונורכ וניא תויושחרתהה תריסמ רדס
תא הגרדהב םיחנעפמו ,רבעב ורקש םיעורא םירזחשמ רשאכ םעפ ידמ קב שלפ שי ןכמ רחאלו
- המולעת שי .ישלב רופיסל תוינייפואה ןירותסמו חתמ לש תודוזיפא תומייק .הווהב בצמה
.יופצ יתלב ןורתפ - ףוסבלו ,לאירבג לש תומלעיהה
איה תאז םע .הלשמ ימעפ דח םייח רופיס הל שיו תישחומ הרוצב תבצועמ הריציב תומד לכ
.תונושה היתובכש לע ןמורב תגצוימה תילארשיה הרבחה ךותב תמייוסמ הצובק תגציימ םג
תא תוררועמ רשא ,תולעופה תויומדה ייחב תוימוימוי םייח תונומת לש ישחומ יוטיב הריציב
.תויומדהו תויושחרתהה יפלכ ארוקה לש ויתושגרו וישוח
.דועו ,47 תנש ,ךסומה ,שריחה ןבה :םילמסה ןיב - תוילמס הריציב תמייק
.םיבר תומוקמב םיקיספ לשמל םירסח הריציה ךרואל .ריבחתה יקוחל ירמגל ןמאנ אל קוסיפה
יוביר י"ע התוא עוטקל ילבמ רפוסה לש תימינפה המירזה תא הנמאנ אטבמה יעצמא והז
.םיקיספ

:חתפמ תולימ
,תויומד בוציע ,םילמס ,ארוקה תדמע ,םילמס ,יתרבח ןמור ,חתמ ,גולונומ ,יתונמא בוציע
ריבחת


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©