יפאד
.74-77 'מע ,1993 ,תור :הננער .עשוהי .ב .א תאמ בהאמה .תור ,ךילרק

:ריצקת
יפלכ תיתרוקיב דואמ איה .התיב ינבב תבשחתמ הניאש הרשע-שמח תב הרענ איה יפאד
איה .ילט התרבח לש התיבו הירוה לש הרבחה ייח ,הרפס תיב להנמ ,לאירבג :התוא םיבבוסה
.ךסומ לעב ותויהב ילכלכ ןורתי תאצומ ךא ,ליכשמ וניא היבאש ךכב תשייבתמ
הלילב סנכיהל הצור איה - הדלי לש יפוא יווק הב שי ,תרגבתמ הרענ לש תויתרוקיבה דצב
םע תימיטניא םיסחי תכרעמ שי המיאלש תולגל תעזעדזמ איה .םתיא ןושילו הירוה לש הטימל
.הילע רבועש המב שיא תפתשמ הניא ךא רבשמב תאצמנ תאז תובקעבו ,לאירבג
לכ אלל תוינומב תעסונו תצצורתמ איה .ידימת טקש רסוחב תאצמנכ המצע תא תראתמ יפאד
.הרטמ
איה ,היסא ומכ ,יפאד םג .התורגבתה תפוקתב התיהש יפכ ,המיאל יפאד ןיב בר ןוימד םייק
םיממושהו םיינגרובה םייחל ,רפסה תיבל יתרוקיבה הסחיב תינכפהמ ,תידסמימ יטנא ,תינדרמ
איהש ינפמ יברעה םיענ םע תימיטניא הקיז תרצוי איה .הרשיו ,ףסכב תלזלזמ ,הירוה לש
.ותיא ההדזמ איה - הומכ םדא לכ םדוק וב האור

:חתפמ תולימ
היגולנא ,תויומד


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©