ץיברוה לשריה תא םזגנל ר"ד אפיר דציכ וא רפסמ לש ודרמ
.47-52 'מע ,1960 ,ךוניחו תוברת :ביבא-לת .ןונגע י"ש לש ותריצי .י"ש ,ילאונפ

:ריצקת
תמייקתמ איהשמו .ןידכו תדכ הרשכ הבהא איהשכ וליפא תמייקתמ אל הבהאה ןונגע ירופיסב
,הבהאה לש הרורחיש םשל דרמ והז ,ןונגע ירופיסב דרמ שי םא .לוכשלו תוומל הנודנ איה
רתויב הקומעה ותעבה תא ול אצמ ןונגע לש ודרמ .שדחמ החירפ ,הייחת למסמה רורחש
.לאה ידיבו םייח תרוסמ ידיב ולזגנש היתויוכז המצעל ריזחהל תשקבמה ,הבהאב
,ותוא הבהא אל לשריה לש ומיא .טכאנ המולב תא בהוא לשריה "טושפ רופיס" הריציב
ויבא .הנבל התבהאו התוהמא לע הרבג התאנק .המולב תא ונממ תענומ התיה אל ןכ אלמלאש
.םילוקיש םתואמ אשני הנב םגש הצור איהו ,םיילכלכ םילוקישמ ומיא םע ןתחתה לשריה לש
לפטמה םזגנל ר"דל אבומ אוה .עגתשמ אוהש דע המולב תא חכוש וניא ךא הנימל אשינ לשריה
רשפ תא עדוי אוה ןכש ,רבדמ אפורה ,רבדי הלוחהש םוקמב .תלבוקמ אל השיגב לשריהב
ותרזעבו ואפורל ענכנ לשריה םנמאו .ובצמ תא לבקל לשריהל רוזעל הסנמ אוהו היעבה
בצע .בוצע אוה ךא ,לופיטה רחאל תילמרונ הרוצב גהנתמ םנמא לשריה .תואיצמה םע םילשמ
.ארוקה תא דירממה אוהו רפסמה לש ודרמ אוה ןונגע לש ורופיסב ךלהתמה הז

:חתפמ תולימ
דרמ ,ןועגש ,הבהאלמע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©