רימע ילא - תורפכ לוגנרת
,1996 ,םע-רוא :ביבא-לת .םירמאמו תוזחמ ,תרופיס :תורפסב תורגב .םירמ ,רגרבניו
.136-140 'מע

:ריצקת
:םיאבה םיטביההמ "תורפכ לוגנרת" הריציב ןד רמאמה
.הלילעה תיצמת .1
ובש סקט רופיכ םוי ברעב םייקל לארשי תודע גהנמב אוה רפסה םש רוקמ - הריציה םש .2
הז סקט .ותמוי אלש ידכ ,םיאטוחל הפילחו הרפכ שמשיש ,שארל לעמ תורפכ לוגנרת םיפינמ
לוגנרת" םשה תא .הרפכ תושעל ידכ רכז ליאב ושמתשה ובש םודק ןחלופ לש לוגלג אוה
ידכ םגו ונממ ירונ לש ותוגירח תאו גהנמה תא רכזאל ידכ םג ןמורל רפסמה קינעה "תורפכ
תורודה רובעב לבוסו "תונווע תרפכ" ןיעמ ומצעב הווהמ ןושארה םילועה רודש ןייצל
.םיאבה
וליא תויורקעה .ומוקממ םיימעפ רקענה רגבתמ רענ אוה ירונ - תוכנחתה ןמורכ הריציה .3
,םיבר םייוניש רבוע אוה .וליגל םייעבטה תורגבתהה יכילהת תא תוזרזמו ,וייח תא תועזעזמ
.דועו םייתרבח םיחתמ ,הרענ םע ןושארה רשקה ,םיינוליחה םייחה םע שגפמה :ןוגכ
תא ,ירונ לש ותרובחו וליג ינב תא תוללוכ הריציב הנשמה תויומד - הנשמה תויומד .4
.םירגובה תויומדו ץוביקה ינב ,תונבה
חתפמ תויומדכ ירונ לש וירוה לע רבועה רבשמה תא םיגדהל ןתינ - רבשמו תרוסמ .5
קותינבו תוישרושה תעידגב ךורכ היה לארשי ץראל רבעמה .ןמורב הז ןויער תוליבומה
ילכלכה ,ישפנה רבשה תא ןייפאמ ירונ לש ויבא .דדגבב הליהקה לש יתרבחה םקרמהמ
םשו די ביצהל לאכימ ימס שקבמ ובוציעב .ץראל םעיגהב חרזמה ידוהי לכ ורבעש ידמעמהו
.הטילקב םיישק רבעש רבעמה רוד ןבל

:חתפמ תולימ
הלועה תומד ,תינשמ תומד ,תוכנחתה ןמור ,הריציה םש


למע-ט"פמ ,1998 ,תורומש תויוכזה לכ ©