תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר


מים וחיים
רודכ ינפ לע םייח םייקתהל םילוכי אל וידעלבש ,םייח רוקמ םה םימ
.הז רקי סכנ לע רומשל תעדוי הניא תושונאה , ןכ יפ לע ףא .ץראה
:םהיניבו אשונל םירושקה םינוש םיטביה םיגצומ םייחו םימ רתאב
,םימ תורוקמ ,םוהיז ,םימ לש היגולוקא ,21 -ה האמב םימה
.לארשי תנידמ לש םימה תוינידמו םישומיש

.ויטביה לכ לע םימה אשונב קימעמ עדימ םישקבמה םידמולל דעוימ רתאה
םירושיק ,רתויב םיינכדע םינותנ ,תונומת ,םירמאמ ליכמ רתאה ,ףסונב
.רקח תדימל יכרדו

פורטל מדע וטכנולוגיה


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©