תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר

:תויוליעפה תמישר ןלהל


םימ תלפתהל תוטיש


לארשיב םימה תורוקמ לע ותעפשהו לארשי הצוח שיבכ


םיחלוק רוהיט


םיעובק םילחנ פוטויב


הייתש ימ רוהיטו יוטיח


הייתשה יקובקב ימ תמועל זרב ימ תוכיא תקידב


םימ תלפתה


:תוליעפה אשונ


םימ תלפתהל תוטיש
ליבקמב .םימ תלפתהב ךרוצה הלוע םימב רוסחמהמ האצותכ
.לארשיב םימ תלפתהל רתויב המיאתמה הטישה יבגל חוכיוה ררועתמ:תוליעפה תורטמ

.הטיש לכ לש תונורסחו תונורתי םימ תלפתהל תולבוקמה תוטישה תרכה .1

.םירתא לש ימצע שופיח ללוכ םייטנרטניא עדימ תורוקמב שומישה חותיפ .2

.ינורטקלא ראודב שומישה חותיפ .3

.ירחסמ טנרטניא רתאמ תויטנוולרה תודבועה יוצימו תיטילנא הבישח חותיפ .4:לע תססבתמ תוליעפה

.טנ -למע רתאבש "םייחו םימ" רתאב אלמ שומיש *

:םימ רוהיט ינקתמ ינרצי לש םיירחסמ םירתאב שומיש *

4 ימת   

מ"עב םימ תוכרעמ דמת   

מ"עב םימ תחבשהל תוישעת דגרא   

םימ רוהיט תוכרעמ קטאווקא   :שרדנה ןמזה

. םהיניב םידירפמ םימי רפסמ רשאכ ,םיבקוע םידרפנ םירועש ינשב ,דומיל תועש יתש:תוליעפה םוקמ

:תומוקמ השולשב תדקמתמ תוליעפה

התיכב  .א

בשקותמה םיבאשמה זכרמב  .ב

דמולה תיבב   .ג:תוליעפה ןפוא

אלמל דימלתה וילעש תבשקותמ רקח תדימל תוססובמ תולטמ תולטומ דימלתה לע
,ןיימל וילע .ומצעב רתאיש טנרטניא ירתאו ,תורורב טנרטניא תובותכ לומ
.שומיש וב תושעלו ול םיאתמה רמוחה תא ןוחבל


:ןושאר רועיש התיכב

תונושה תוטישה תא ונחביו טנלמע רתאבש "םייחו םימ" רתאל וסנכי םידימלתה .א
.םימ תלפתהל

.(תרבחמב) תוטישה תא הרצקב ומכסי .ב:תיבל תולטמ

תא ןחביו הלפתה ינקתמ תורציימה תורבח לש םיירחסמה םירתאל סנכי דימלתה
:תואבה תולאשה לע הנעי ןכמ רחאל ,םימ תלפתהל תונושה תוטישה

.םימ תלפתהל תונושה תוטישה תא יגולונורכ רדס יפל ראת .1

.(הלבטב יוצר) הטיש לכ לש תונורסחהו תונורתיה תא רבסה .2

.תוליעפ ןיידע תוטישהמ ולא םיירחסמה םירתאה יפל ךרעה .3

דחאב רחב ,תולאשל דעוימה ינורטקלא ראוד שי םיירחסמה םירתאהמ דחא לכל .4
תלפתה אשונב ,הבושתל היואר היהתש הלאש לאש רתאבש רמוחה רואל .םהמ
.םימ

,לארשיל המיאתמה הלפתהה תטיש ךתעדל המ תאצמש םינותנה רואל .5
.ךתדמע רבסה


:ינש רועיש התיכב

המיאתמ הלפתה תטיש הזיא רבדב הלאשה ןוביל .ופסא םידימלתהש םינותנה תניחב .1
.לארשי יאנתל

.ינורטקלא ראודב ולבקתהו וחלשנש תובושתהו תולאשה תניחב .2תויוליעפה תמישרל הרזח


לארשי הצוח שיבכ


:תוליעפה אשונ

.לארשיב םימה תורוקמ לע ותעפשהו 6 סמ שיבכ
שיבכהמ םימהזמ לש םתפיטש התייה שיבכה תלילס דגנ העמשוהש תונעטה תחא
תלטומ דימלתה לע .המיאתמ הנגה ונבי םייטירק םירוזאבש עבקנ .םירפיווקאל
.תונגהה תונביהל תובייח ,ותעדל ,םהב תומוקמה תא תוהזל המישמה:תורטמה

.תויזיפואיגה םהיתונוכתו יפרגואיגה םרוזיפ ,לארשיב םירפיווקאה תרכה .1

.וכרואל לארשי הצוח שיבכ יאוות תרכה .2

.לארשי הצוח שיבכ ךרואל םייוצמה םירפיווקאה יוהיז .3

.עקרקה ינפל םתבריק לשב םוהיזל ההובג תושיגר ילעב םירפיווקא יוהיז .4

.םייטנרטניא עדימ תורוקמב שומישה חותיפ .5

.ינורטקלא ראודב שומישה חותיפ .6:דומילה ירמוח

.טנלמע רתאבש "םייחו םימ" רתאב אלמ שומיש *

. לארשי הצוח שיבכ רתאב אלמ שומיש *:שרדנה ןמזה

.םהיניב םידירפמ םימי רפסמ רשאכ ,םיבקוע םידרפנ םירועש ינשב דומיל תועש יתש:תוליעפה םוקמ

.דמולה תיבבו התיכב :תומוקמ ינשב תדקמתמ תוליעפה
לעש תבשקותמ רקח תדימל תוססובמ תולטמ תועצמאב עצובת תוליעפה
.םינמוסמו םירדגומ דומיל ירמוחו ,תורורב טנרטניא תובותכ לומ אלמל דימלתה:הדובעה ךילהת


דומילה תתיכ :םוקמה 1 'סמ רועיש

שיבכה תפמ תא וסיפדי לארשי הצוח שיבכ רתאל םידימלתה וסנכי ןושארה רועישב
.םייגולוקאה םיאשונל תסחייתמ "ץרא ךרד" תרבח הבש ךרדב וקמעתיו


:תיבל תולטמ

יאוות תפמל םירפיוקאה יאוות תקתעה .טנלמע רתאבש "םייחו םימ" רתאל הסינכ .1
.לארשי הצוח
ידכ ךות םתקופתו םירפיווקאה יקמוע תא וז הפמ לע ןייצל דימלתה לע
.םירגאמל סחייתמה קרפבו 21 -ה האמב םימה רמאמב שומיש

?םירגאמל שיבכה ןמ ףטשיהל םילולע םימהזמ הזיא - הלאשה לע תונעל דימלתה לע .2

שיו עקרקה ינפל םיבורק םירגאמה םהב תומוקמה תא שיבכה יאוות תפמ לע ןמסל .3
.תונגה תונבל ךרוצ

רתאב ואצמנ אל םא .תונגהה ועצובי דציכו ןכיה "ץרא ךרד" רתאב קודבל .4
שקבלו "ץרא ךרד" תרבחל ינורטקלא ראודב הנפותש הלאש חסנל שי םימיאתמ םירבסה
.םירפיווקאה לע תונגהל תוסחייתה


דומילה תתיכ :םוקמה 2 'סמ רועיש

.ופסא םידימלתהש םינותנה תניחב  .א

:תולאשב ןויד  .ב

?ןכיהו שיבכהמ האצותכ עגפיהל םילולע םירפיווקא וליא .1

?היעבה תא תורתופ "ץרא ךרד" תרבח לש תונגהה םאה .2
,התיכה לכ תעדל ,םיקפסמ אל "ץרא ךרד" רתאב םירבסהה םא)
.(הרבחה רתאל ףתושמב התיכה ידימלת י"ע וחלשיש תולאש ונחבי


תיבל הלטמ

6 שיבכ םא הלאש לע ותעד תא עיבי וב (דומע דע) רצק םוכיס בותכי דימלתה
.םימה תוכיאב עוגפל יושעתויוליעפה תמישרל הרזח


םיחלוק רוהיט


:תוליעפה אשונ


םיחלוק רוזחימל תונוש תוטיש
תאזו םימה לאיצנטופ תלדגהל תורוקמה דחא םה םירהוטמ םיחלוק
םיחלוקה רוהיט .יאלקח שומישל םיחלוקה ימ תבשהמ האצותכ
.םירפיוקאה תוכיא תא רמשמ וזכ הרוצבו םירגאמה םוהיז תנכס תא ןיטקמ:תוליעפה יפוא

.אי-ו י תותיכ ידימלתל תדעוימה תימוחת בר תוליעפ:תוליעפה תורטמ

.םיחלוק רוהיט לש םינושה םינפואה תניחב .1

.םינושה םיבושיל התמאתהו הטיש לכ לש תונורסחהו תונורתיה רורב .2

.םהב שומישהו םינותנ לש ימצע ףוסיא לש תויונמוימ חותיפ .3

.םיבשחוממ עדימ ירגאמב שומישה דומיל .4:תוליעפה גוס

.םידימלת 3 דע תונומה תוצובקב וא תישיא:תוליעפה םוקמ

התיכב  .א

בשקותמה םיבאשמה זכרמב  .ב

וירוגמ תביבסו דמולה תיבב   .ג:דומילה ירמוח

ףוסאיש תדקוממ היצמרופניאבו ,טנלמע רתאבש "םייחו םימ" רתאב אלמ שומיש
.וירוגמ םוקמב דימלתה:שרדנה ןמזה

.םהיניב םידירפמ םימי רפסמ רשאכ ,םיבקוע םידרפנ םירועיש ינשב דומיל תועש יתש:תוליעפה ןפוא

ירתא לש תובותכ לומ אלמל דימלתה לעש תבשקותמ רקח תדימל תוססובמ תולטמ
.ודי לע הפסאנש היצמרופניאו ,שארמ תורדגומ טנרטניא:הדובעה ךילהת


דומילה תתיכ :םוקמה 1 'סמ רועיש

תוקינכט רפסמ תורכזומ רתאב ."םייחו םימ" רתאל םידימלתה וסנכי ןושארה רועישב
.םיחלוק רוהיטל

לש תונורסחהו תונורתיב ןויד םייקתיו םיחלוק רוהיטל תונושה תוטישה ונחבי .1
.תונושה תוטישה

הצעומל המיאתמ הארתש וזו הלודג ריעל רתויב המיאתמה הארתש הקינכטה ןחבת .2
.תוצובקב ןויד תועצמאב ,הנטק תימוקמ
.הנטקה תונורתיה ריעה לש וזב הינשה הלודגה ריעה לש םיכרצב ןודת תחא הצובק
.םידימלתה לכ ינפב וגצוי


:תיבל תולטמ

םיכפשב שומיש ךרענ הדימ וזיאב רג אוה וב בושיה לש תימוקמה תושרב ררבי דימלתה
היישעתה יחלוק םא ,בושיב הישעת שי םאה קודבי ,םיבשותה רפסמ תא קודבי ,אל וא
.בושיה יכפשל םירבחתמ וא דרפנב םירהוטמ

:תואבה תולאשה לע בתכב תונעל דימלתה לע

.רג התא וב בושיב םיבשותה רפסמ המ .1

.(?םירהוטמ םא) בושייב םיחלוקה םירהוטמ הטיש וזיאב .2

הריחבה תא קמנל וילע .רחוב היה םיכפש רוהיטל הטיש וזיאב ,הלאשל בישי .3
.םייפרגואיגו םייגולוקא ,םיילכלכ םילוקיש ךותמ

לש היפוא המ ,דימלתה רג ובש בושיב הישעת תמייק םא קודבי דימלתה 4
.רוציה ךילהת ידכ ךות םימ תכרוצ איה םאהו וז הישעת

?רוציה ךילהב םישמשמה םימה תא תרזחממ איה םא קודבל דימלתה לע .5

איה םהב םימה תא רזחמל היישעתהמ שורדל הייטנ תמייק .6
הבוג תימוקמה תושרה עודיכ .יללכה בויבל םמירזהל אלו תשמתשמ
ףסכ הדיספמ תימוקמה תושרה הרואכל םיחלוקה רוהיט רובע םולשת
.תשמתשמ איה םהב םימה תא תרזחממ היישעתה רשאכ

רזחמת היישעתהש ףידעמ תייה םאה ,תימוקמה תושרה שארכ התנהיכ וליא :המליד .7
תא קמנ ?תיללכה בויבה תכרעמל םתוא הנפת וא ,תשמתשמ איה םהב םימה תא
.םייפרגואיגו םייגולוקא ,םיילכלכ םילוקיש ךותמ ךתבושת


דומילה תתיכ :םוקמה 2 'סמ רועיש

רוהיט תוטיש המכ דע הלאשה ןחבית וב ןויד םייקתי .ופסא םידימלתהש םינותנה ונחבי
.ןיחלוקה ימ תייעב לע תונעל תוחילצמ םויכ תוגוהנה םיחלוקה לשתויוליעפה תמישרל הרזח


םיעובק םילחנ פוטויב


:תוליעפה אשונ

.תונושה הנשה תופוקתב לחנב םיגולוקאה םייונישה:תוליעפה תורטמ

.לחנ לש היגולוקא דומיל .1

.םיגולויב םיאצממ לש רקחו ףוסיא לש תוטיש דומיל .2

.םיקותמ םימ לש םיחמצו םייח ילעב תוהזל דציכ דומיל .3

.תוימיכ תוזילנא עוציב .4

.תוירפסבו טנרטניאב ךרדומ שופיח .5

.ןויד תוצובקו ינורטקלא ראוד תועצמאב היצמרופניא ףילחהל דציכ .6

.םיאצממ לש יעדמ חותינל תוטיש .7

.הכורא הפוקת ךרואל תווצ תדובע ירפ טקיורפ תשגה .8:תוליעפה יפוא

תותיכ רפסמ רפסה תיבב םא .פוטויב שיגהל םהילעש התיכ ידימלתל דעוימה טקיורפ
.טקיורפב ופתתשי ןלוכש יוצר ,פוטויב שיגהל םהילעו היגולויב תודמולה

תוצובקה לכ רשאכ ,תיצרא הסירפבו יתנש בר ,ירפס תיב בר תויהל לוכי טקיורפה
.ןויד תצובקב תורשוקמ טקיורפה תא תועצבמה:תוליעפה גוס

ימוחתב רקח תויוליעפ ועצבי רשא םידימלת 8 דע 5 לש תוצובקל דעוימ טקיורפה
תוצובק יתש תופתתשמ םא .רפס תיבל תחא הצובקמ רתוי ףתשל יוצר .הימיכהו היגולויבה
,םוקיש יכילהתב אצמנה לחנב טקיורפה תא עצבת תחא הצובקש יוצר ,דחא רפס תיבמ
ןתוא רזפל שי ,תוצובק יתשמ רתוי תופתתשמ םא .יקנ לחנ וא םהוזמ לחנב הינשהו
.לחנה ךרואל:תוליעפה תומוקמ

דומילה תתיכ  .א

בשקותמה םיבאשמה זכרמ  .ב

קדבנה לחנה   .ג

רפסה תיב תדבעמ  .ד

דמולה תיבב  .ה:דומילה ירמוח

ףוסאיש תידוחייה היצמרופניאב ,טנלמע רתאבש "םייחו םימ" רתאב אלמ שומיש
.דימלתה עצביש תונויסינ לש תואצותבו ,דימלתה:תוליעפה ןפוא

.רפסה תיב תברקב אצמנה עבק לחנ רחב .1

80 ןקמועש תודוקנ 3 רטמ 100 -כ וכרואש רוזאב לחנב ןמס .2
הלא תומוקמ .םוקמ ותואל הרזח תורשפאמהו יוהיזל תונתינה מ"ס 100 דע
.שדחל תחא ןהילא רוזחל שיו תיפצתה תודוקנ ושמשי

:תואבה תולועפה תא שדוחל תחא עצבל שי .3

לש תרוטרפמט תדידמ .םימה ינפ הבוגב ריואה לש הרוטרפמט :תורוטרפמט תדידמ .א
מ"ס 80 קמועב ,מ"ס 60 קמועב ,מ"ס 40 קמועב ,מ"ס 20 קמועב ,םימה ינפ לע םימ
.תיעקרקה קמועבו

60 קמועב ,מ"ס 40 קמועב ,מ"ס 20 קמועב ,םימה ינפ :קמועב םימ רטיל 1.5 תמיגד .ב
.תיעקרקה קמועבו מ"ס 80 קמועב ,מ"ס

בחרה וקלחב מ"מ 75 כ ךפשמה רטוק ךפשמ יומד הסינכ חתפ) תשר תודוכלמ תבצה .ג
.םייתעש ךשמל (עובר מ"מ 1 כ תדוכלמה תשר בקנ לדוג רצה וקלחב מ"מ 25 כו
,מ"ס 60 קמועב ,מ"ס 40 קמועב ,מ"ס 20 קמועב ,םימה ינפ :םיקמועב ובצוי תודוכלמה
שי תודוכלמב ופסאנש םירמוחהו םיטירפה תא .תיעקרקה קמועב ,מ"ס 80 קמועב
.רומיש תסימתל ריבעהל

תולועפהו תוקידבה תא עצבלו רפסה תיב תדבעמל תומיגדה תא תוריהמב ריבעהל שי .ד
:תואבה


'א בלש תוקידב

.תומיגדה לכ לש תויצמוח תקידב .1

.תומיגדה לכ לש תוריכע תקידב .2

.תוקידבה לכב םימב ןצמח זוחא תקידב .3

תשרה לעש עקשמה תרבעה ,עובר רטמילימ 0.01 בקנ לדוג תשר ךרד תומיגדה ןוניס .4
.רומיש תסימתל'ב בלש תוקידב

לש םינוילו תוחרזל ,תויקנחו תוקנח ,םי דירולכל ,תילמשח תוכילומל םינינסתה תקידב .1
.תוכתמ

.תודוכלמב ופסאנש םיטירפה לש הריפסו יוהיז .2

3 תיפוקסורקימ קודבל שי .ןוניסה יחטשמ לע ועקשש םיטירפה לש הריפסו יוהיז .3
.םתוא םלצלו רופסל ,םיטירפה תא תוהזל ,ןינסתהמ בקועמ רטמילימ 1 לש חפנב תומיגד:םינותנ ףוסיא

פוטויבה רתאל רתויב הבורקה תיגולורואטמה הנחתהמ םייגולורואטמ םינותנ ףוסא .1
.םיעקשמו ריוא תרוטרפמט ,חור תוריהמ :ןוגכ

לש יריווא סוסיר ,לחנל בויב לש הגירח השילג :ןוגכ לחנה יבגל םיגירח םינותנ ףוסא .2
.'דכו םישותי תרבדה ,םייאלקח הרבדה ירמוח:םיאצמימה םוכיס

ןוידה תצובק תא ןכדעל .ופסאנש םינותנה לכ תא ןמז ריצ ךרואל תיפארג הרוצב ךורעל שי
לש םינותנב שומיש ידכ ךות םיאצממה לש תיפארגה הכירעה תא גיצהל םיימלוגה םינותנב
:םיאבה םיאשונה תא םכס ןוידה תוצובקב ורבטצהש םינותנה תרזעבו הצובקה

הנשה ךשמב פוטויבה תייסולכואב םייונישה תא ריבסהל דימלתה לע .1
,םייגולורואטמ םייוניש .םימה בכרהב םייונישה רואל ותצובק י"ע הדדמנש יפכ
.םירחא םיגירח םיעוריאו תיאלקח הרבדהל יריווא סוסיר ,םישותי תרבדה

תוססבתה ךות ,הנשה ךשמב הייונישו פוטויבב ןוזמה תרשרש תא עובקל שי .2
.תמדוקה הלאשב ולבקתהש םינותנ לע

ותואב תואצמנה תורחא תוצובקו ותצובק תואצות תא תוושהל דימלתה לע .3
יגוסל תוסחייתה ךותמ ,םירחא םיימילקא םירוזאבו ימילקא רוזא
.יקנ לחנ וא םהוזמ לחנ ,םוקיש יכילהתב אצמנה לחנ :םיפוטויבהתויוליעפה תמישרל הרזח


הייתש ימ רוהיטו יוטיח


:תוליעפה אשונ

עיצה ם"ואה לש תואירבהו ןוזמה ןוגרא - הייתש ימ יוטיחו רוהיטל תונוש תוטיש תניחב
תא אלמל :האבה הרוצב תוחתפתמ תוצראב (דבלב םוריח ירקמל) היתשל םימ רהטל
יקפוא חינהלו קובקבה תא רוגסל םילק תואקשמ לש ומכ ףוקש קיטסלפ קובקבב םימה
.רוחש עבצב חפ וא ןוטרק חטשמ לע יוצר תועש 5 ךשמל שמש רואב

:הטישה תודוא אורקל ידכ אבה רושיקל וסנכיה

http://www.enn.com/news/wire-stories/2001/03/03222001/ap_un_.42664asp:תוליעפה תורטמ

.הייתש ךרוצל םימ יוטיח לש םינושה םינפואה תניחב .1

.הטיש לכ לש תונורסחהו תונורתיה תניחב .2

.םהב שומישהו םינותנ לש ימצע ףוסיא .3

.םיבשחוממ עדימ ירגאמב שומישה דומיל .4

.תונקסמ שושיאל תונויסינ עוציב .5:תוליעפה יפוא

.אי-י תותיכ ידימלתל תדעוימה תימוחת בר תוליעפ:תוליעפה גוס

.םידימלת 5 דע 3 לש תיתצובק תוליעפ:תוליעפה תומוקמ

דומיל תתיכ  .א

בשקותמה םיבאשמה זכרמ  .ב

הדבעמ   .ג

דמולה תיב  .ד:דומילה ירמוח

ףוסאיש תדקוממ היצמרופניאב ,טנלמע רתאבש "םייחו םימ" רתאב אלמ שומיש
.דימלתה עצביש תונויסינ לש תואצותבו דימלתה:שרדנה ןמזה

.םהיניב םידירפמ םימי רפסמ רשאכ ,םיבקוע םידרפנ םירועישב דומיל תועש עברא:תוליעפה ןפוא


דומילה תתיכ :םוקמה ינשו ןושאר רועיש

"םיזרבה ליל" ללוכ הייתש ימ לש ירשפא םוהיזב םידימלתה ונודי הלא םירועישב
םירכזומ וב "םייחו םימ" רתאל םידימלתה וסנכי ןכמ רחאל
.םינושה םהיתורוקמו םימב אצמיהל םילולעה םינוש םימהזמ
וטילחיו ם"ואה לש תואירבהו ןוזמה ןוגרא לש ל"נה תוצלמהב ונודי םידמילתה

.לפטל הלא תוצלמה תורומא םוהיז גוס הזיאב


שחרתהש עוריאה ללוכ .הייתשה ימ לש םימהזמב רושקה אשונב ונודי םידימלתה
שמתשהל ןיאש תואירבה רש עידוה וב הלילה -םיזרבה ליל) 2001 ץיקב
ילארשי הרוביצב הקינפ הרצונ ךכמ האצותכו םימב םוהיזל ששחמ יצראה ליבומה ימב
(.םיעקפומ םיריחמ ומלישו הייתש יקובקב רוגאל וצר תיבב םישנאו


:תיבל תולטמ

:תואבה תולאשה לע בתכב הנעי דימלתה

?קיטסלפה קובקב תועצמאב םימה רוהיט לש העצהב ןויגיה שי םאה .1

?דבלב םוריח יאנתב קר תעצומ אלא תפרוג העצה וז ןיא עודמ .2

ךשמל םימ תחתרה תמועל וז הטישב םימה יוטיח תוליעי תא ,תארקש רמוחה יפל ,גרד .3
.םימ לש ימרת קוקיז תמועלו תוקד שמח

.ךתעד תא קמנ ?הייתש ימ רוהיטל תקפסמ הטיש איה הייתש ימ לש החתרה םאה .4


דומילה תתיכ :םוקמה ישילש רועיש

.הבושתה שושיאל תונויסינב הדבעמהו הדשה תדובע ןונכתו תיבה תדובעב ןויד


:הדשה תדובע

תצובק לכש ץלמומ .הייתשב םירוסא וימימש רחא לחנ וא ןוקריה לחנ ימ רטיל ינש םוגד
.לחנה ךרואל רחא םוקמב םוגדת םידימלת


:הדבעמ תדובע

.תוסוכ עבראל םימה םגדמ תא קלח .1

.1 'סמ סוכ תא הסכ .2

תועש 5 ךשמל רוחש ןוטרק לע בצהו ףוקש יטסלפ קובקבל 2 'סמ סוכ תלוכת תא רבעה .3
.2 הרפס ןמס .הסכו היקנ סוכל רבעה .שמשה רואב

.סוכה תא הסכ ,תוקד 5 ךשמל חתרהו היקנ לושיב סוכל 3 'סמ סוכ תלוכת תא רבעה .4
.3 הרפסב ןמס

.היקנ סוכל רבעהו םימה תא קקז ,ימרת קוקיז ןקתימל 4 'סמ לכימ תלוכת תא רבעה .5
.4 הרפסב ןמסו הסכ

תוכתמל תיטילנא הקידב ,תיגולוירטקב הקידב :תוסוכהמ תחא לכ תלוכתב עצב .6
.םיטירטינו םיטרטינ זוכיר תקידב ,תודבכ

.הלבטב 6 הלועפ תואצות תא רדס .7

.תנכהש הלבטה לע תוססבתה ידכ ךות 1-4 תולאש לע שדחמ הנע .8

.לדבהה תא רבסה ,תובושתה ןיב לדבה שי םא .9


דומילה תתיכ :םוקמה יעיבר רועיש

תואלבטה לש האוושה .הדבעמה יאצממל תוסחייתה ידכ ךות תיבה ירועישב ןויד .1
.לחנה לש םירחא םירוזאב ומגדש תונוש םידימלת תוצובק ופסאש תואצותהו
.םידימלתה תואצותב ועיפוהש םילדבהה רבסה

.תרבוח וא חול יבג לע תוצובקה לכ לש תואלבטה לכ תגצה .2

.בתכב ןוידה םוכיס תגצה .3תויוליעפה תמישרל הרזח


הייתשה יקובקב ימ תמועל זרב ימ תוכיא תקידב


:תוליעפה אשונ


זרב ימל האוושהב םיקובקבב הייתשה ימ תוכיא

םימ יכ הצופנה הנומאה ללגבו םמעט לשב תלבוקמל הכפה םיקובקבב הייתש ימ תיינק
.זרב יממ רתי םיאירב הלא:תוליעפה תורטמ

.הייתשה יקובקב ימ לש וזל האוושהב זרב ימ לש םתוכיא תקידב:דעיה תייסולכוא

.היגולויבו הימיכ תומגמב אי -ו י תותיכ ידימלתל תדעוימה תימוחת בר תוליעפ:תוליעפה גוס

.םידימלת 5 דע 3 לש תוצובקב ,תיתצובק תוליעפ:תוליעפה תומוקמ

התיכה תביבס  .א

בשקותמה םיבאשמה זכרמ תביבס  .ב

תירפס תיבה הדבעמה   .ג

.דמולה תיב  .ד:דומיל ירמוח

היצמרופניאבו טנלמע רתאבש "םייחו םימ" רתאב אלמ שומיש לע תססבתמ תוליעפה
.דימלתה עצביש תונויסינ לש תואצותב ןבומכ .דימלתה ףוסאי התוא תדקוממ:שרדנה ןמזה

.םהיניב םידירפמ הדבעמ ירועיש רפסמ רשאכ ,םידרפנ םירועישב דומיל תועש יתש:תוליעפה ןפוא

.תדקוממ הלאש יפ לע יטנרטניא רמוח שופיח .תיב ירועיש תועצמאב אשונב עדי ףוסיא


ןושאר רועיש

םימ" רתא לע תססובמ הלאש תגצה ,תיב ירועיש ןתמ תועצמאב רועישל תוכרעיה .א
ימב אצמיהל םילולעה םימהזמה יגוס םהמ דמולה תעידיל איבהל תדעוימה "םייחו
.םרוקמ המו הייתש

לע וסוסיב .םרוקמו םימב אצמיהל םילולעה םימהזמה יגוס תודוא התיכב ןויד .ב
.דימלתה לש תיבה תלטמ


היגולויבה תדבעמב רועיש

ואיבי םינוש םיבושימ םידימלת התיכב םייוצמ םא) ,זרבה ימ תא ומגדי םידימלתה
רפסממ םימגדמ איבהל) םיקובקבמ הייתש ימ ןכו (םתיבמ םימ תומיגד םידימלתה
וקדבי םידימלתה .(םיאבוימ םימו ץראה תרצותמ םימ םגדמב לולכל יוצר ,םינרצי
.םימב םיקדייחה תוחכונ תא


הימיכה תדבעמב רועיש

:תויצמוחה תגרד תא ומגדי םידימלתה

תומיגד םידימלתה ואיבי םינוש םיבושימ םידימלת התיכב םייוצמ םא) ,זרב ימב .א
.(םתיבמ םימ

םגדמב לולכל יוצר ,םינרצי רפסממ םימגדמ איבהל יוצר) םיקובקבמ הייתש ימ .ב
םיחלמ כ"הס .1 :םידימלתה וקדבי ןכ ומכ .(םיאבוימ םימו ץראה תרצותמ םימ
הקידב וכרעי .2 .תויקנחהו תוקנחה ,תוחרזה ,םידירולכה זוכיר ,םימב םיסיסמ
.םימב םייוצמה תוכתמה ינוי לש תיתומכו תיתוכיא


תיבל תולטמ

:תואבה תולאשה לע בתכב הנעי דימלתה

.תוימיכהו תויגולויבה תוקידבה תואצות תא הלבטב ךורע .1

ךותמ םילועה םינותנה רואל םיקובקבב הייתש ימל יתואירב ןורתי שי םאה .2
.קמנ ?תואלבטה

הייתש ימ תיוות לע םימושרה םינותנה ןיב המאתהה תדימ תא קודבי דימלתה .3
תומיגדב ואצמנש םיאצממה ןיבו ,(םימב םיסמומה תלוכת תלבט העיפומ) םיקובקבב
.הדבעמב וכרענש

.םיילרנימ םימ גשומה תא רדגה .4

םייואר הלא םימ םאה ,םיילרנימ םימ םיקובקבב םייוצמה הייתש ימל םיארוקה שי .5
?הדבעמה יאצממ רואל ,םיילרנימ םימ םשל


התיכב םכסמ רועיש

.הייתשה יקובקב ימ תמועל זרבה ימב ואצמנש םיאצממב ןויד ךרעי .1

?םהב שומישה תודוא רוביצב תלבוקמה העדל הקדצה שי םאה הלאשה ןחבת .2

?הייתשה יקובקב ימב שומישה תויאדכ רבדב תונקסמה וגצוי .3
תויוליעפה תמישרל הרזח