תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
תוינגרוא אל תובוכרתו ילרנימ < םימב םימהזמה תעפשה < םימ לש היגולוקא    

 
אשונב תונומת וגצוי בורקב

: םיאשונה טוריפ   
םיקותמ םימב היגולויב  
םיעימטמ םייאת דח   
היגרנא ילצנמ םייאת דח
תימיכ
   
היגרנא ילצנמ םייאת דח
תינגרוא
   
םיעימטמ םייאת בר   
היגרנא ילצנמ םייאת בר
תינגרוא
   
םינימה ןיב היצקארטניא  
םזיגרניס   
תורחת   
הדמשהו יוכיד   
ןוזמ תורשרש   
םימב םימהזמה תעפשה  
היסולכואב םייוניש
םוהיזמ האצותכ
   
אל תובוכרתו ילרנימ
תוינגרוא
   
תוינגרוא תובוכרת   


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©