תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
(תרנכ) םימגא < םייתרוסמ תורוקמו םימשג < לארשיב םימה תורוקמ    

 

השביה תרנכה
2001 ףרוח

הינגד רכס
2001 ףרוח

תרנכה ךפש
ףרוח ןדריל
2001

חולמה ליבומה

תרנכה לע טבמ


רוקמ - תרנכה
םייח םימ
תנשמ לוב)
(1992

תרנכה סלפמ
םינשב
2001-1998


: םיאשונה טוריפ   
םייתרוסמ תורוקמו םימשג  
םילחנ   
(תרנכ) םימגא   
בזכא ילחנ לש זוקינ ינגא   
םייעקרק-תת םירגאממ הביאש   
רגנ ימ םוגיא  
ידימ שומישל רגנ ימ םוגיא   
תרשעהל רגנ ימ םוגיא
םירגאמ
   
םימ רוהיט  
תוטישב םיכפש רוהיט
תויגולויב
   
תוימיכ תוטישב םיכפש רוהיט   
תוטישב םימ רוהיט
תוילקיזיפ
   
וקו ןד שוג יכפש רוהיט
בגנ ןדפש
   
םיימוקמ םימ רוהיט ינוכמ   
םימב ןוכסיח  


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©