תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
תויגולויב תוטישב םיכפש רוהיט < םימ רוהיט < לארשיב םימה תורוקמ    

 

קוליסל ןקתמ
לוח תדרפהו
םינמשו

תוילכימ
לוח ףוסיאל
םינמשו

תולעת
תא תוליבומה
ינגאל םיכפשה
קוריפ

רורוויא ינגא
(םירוטקאיר)
תלעפושמ הצובו

הליבומש הלעת
לא םיכפשה תא
ןוצמיחה ינגא: םיאשונה טוריפ   
םייתרוסמ תורוקמו םימשג  
םילחנ   
(תרנכ) םימגא   
בזכא ילחנ לש זוקינ ינגא   
םייעקרק-תת םירגאממ הביאש   
רגנ ימ םוגיא  
ידימ שומישל רגנ ימ םוגיא   
תרשעהל רגנ ימ םוגיא
םירגאמ
   
םימ רוהיט  
תוטישב םיכפש רוהיט
תויגולויב
   
תוימיכ תוטישב םיכפש רוהיט   
תוטישב םימ רוהיט
תוילקיזיפ
   
וקו ןד שוג יכפש רוהיט
בגנ ןדפש
   
םיימוקמ םימ רוהיט ינוכמ   
םימב ןוכסיח  


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©