תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
בגנ ןדפש וקו ןד שוג יכפש רוהיט < םימ רוהיט < לארשיב םימה תורוקמ    

 

ןוצמיחה ינגא

הקולח את
ןוצמיח ינגאל

תבאושש הבאשמ
םיכפש
םילפוטמ
הרדחה תודשל

ריוא םולצת
ןדפשה לעפמ לש

ריוא םולצת
ןדפשה לעפמ לש


לש הכלוה
ןד שוג יכפש
לעפמל: םיאשונה טוריפ   
םייתרוסמ תורוקמו םימשג  
םילחנ   
(תרנכ) םימגא   
בזכא ילחנ לש זוקינ ינגא   
םייעקרק-תת םירגאממ הביאש   
רגנ ימ םוגיא  
ידימ שומישל רגנ ימ םוגיא   
תרשעהל רגנ ימ םוגיא
םירגאמ
   
םימ רוהיט  
תוטישב םיכפש רוהיט
תויגולויב
   
תוימיכ תוטישב םיכפש רוהיט   
תוטישב םימ רוהיט
תוילקיזיפ
   
וקו ןד שוג יכפש רוהיט
בגנ ןדפש
   
םיימוקמ םימ רוהיט ינוכמ   
םימב ןוכסיח  


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©