תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
םיימוקמ םימ רוהיט ינוכמ < םימ רוהיט < לארשיב םימה תורוקמ    

 

הביאש תכירב
ינפל הנוריא
הרדחהו הביאש
הרדחה תודשל

תבשה ילעפמ
לש ןיחלוק
תורוקמ

הרדחה תודש
םיחלוקה לש
םירהוטמה
ופסאנש
תוכירבמ
ןוצמיחה

תקידב
םיחלוקה
םירהוטמה
עוקישה ינגאב


: םיאשונה טוריפ   
םייתרוסמ תורוקמו םימשג  
םילחנ   
(תרנכ) םימגא   
בזכא ילחנ לש זוקינ ינגא   
םייעקרק-תת םירגאממ הביאש   
רגנ ימ םוגיא  
ידימ שומישל רגנ ימ םוגיא   
תרשעהל רגנ ימ םוגיא
םירגאמ
   
םימ רוהיט  
תוטישב םיכפש רוהיט
תויגולויב
   
תוימיכ תוטישב םיכפש רוהיט   
תוטישב םימ רוהיט
תוילקיזיפ
   
וקו ןד שוג יכפש רוהיט
בגנ ןדפש
   
םיימוקמ םימ רוהיט ינוכמ   
םימב ןוכסיח  


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©