תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
(תילעפמ המרב רוהיט) היישעת < םירהוטמ םימב םישומיש < לארשיב םימב םישומיש    

 

יטמכס רואית
יכילהת לש
תבשה לופיט
תיבב םיכפש
הפיח קוקיזה


: םיאשונה טוריפ   
םיקותמ םימב םישומיש  
תיב יקשמ   
יאנפה תיישעתו תוריית   
היישעת   
תואלקח   
םירהוטמ םימב םישומיש  
תואלקח   
היישעת   
המרב רוהיט) היישעת
(תילעפמ
   
םיחילמ םימב םישומיש  


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©