תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
םימ תוינידמ    

 
אשונב תונומת וגצוי בורקב

: םיאשונה טוריפ   
לארשי ץרא בושי תליחתמ  
םימיה לעפמו לצרה לש ונוזח   
ןדריה ימב שומישל תוינכות   
םימ תכלוהו תוראב תריפח
תימוקמ
   
בגנל םימה וק   
לש הקולחה תינכותב םימה
םואה
   
הנידמה םוק רחאל  
ליבומה םניאש םיליבומ
יצראה
   
םימה תקולח תוינידמ
םריחמו
   
ליבומהו תרנכהמ הביאש
יצראה
   
רגנ ימ םוגיא   
ירגאממ הביאשו יופימ
תריפחו םייעקרק-תתה םימה
תוראב
   
םימ תפסות  
תומכל רבעמ רתי תביאש
תשדחתמה
   
יצרא הדימ הנקב םימ תלפתה   
יצרא הדימ הנקב םימ אובי   
םיחלוק לש תומכה תלדגה
םירהוטמ
   
םיננע תעירז   
- םיחילמ םימ תלפתה
ימוקמ הדימ הנקב תונורתפ
   
תונורתפ - םי ימ תלפתה
ימוקמ הדימ הנקב
   
שפונו םימגא םילחנ םוקיש   
םיימואלניב םימכסה  
םיימואלניב םימכסה
םילרטליב
   
םיימואלניב םימכסה
`ג דצ תוברעו ךוויתב
   


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©