תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
םימ םוהיז    

 
אשונב תונומת וגצוי בורקב

: םיאשונה טוריפ   
םוהיז רוקמכ םיכפש  
םיקדייחו םדא תושרפה   
תוליער תוינגרוא תובוכרת
םיכפשב תויוצמה
   
אל תובוכרתו םילרנימ
תויוצמה תוליער תוינגרוא
םיכפשב
   
םיביטקאוידר םירמוחב םוהיז   
םוהיז רוקמכ תואלקח  
םייח ילעב תושרפה   
הרבדה ירמוחו םינשד   


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©