םלועב תומיו םימגא לש םבצמ לע - םירוכע םימ
ןיקמורפ-ןוריחא רמת  :תאמ
תיתביבסה התעפשהו יגולורדיהה םוחתב תוליעפ
טסוו תידוהי ,דיפר הנינפ  :תאמ
עדימ :ןוכיתה חרזמב םימה תייעב
טסוו תידוהי ,דיפר הנינפ  :תאמ