םימה תגוע
רלימ ןדיע  :תאמ
יכה םה םירישע יכה :םימה תוביצנ ח"וד
םינזבזב

דרא תירונ  :תאמ
ילבקמ תעידיל םימה קשמ לע תודבוע רפסמ
תוטלחה

ןורי ןד `פורפ  :תאמ
?הנכסב תואלקחהו םימה קשמ םאה
ןייטשקא יבצ `פורפ  :תאמ
הייתשה ימ תוכיא
הנידמה רקבמ  :תאמ
תונקסמ המכו בצמה רואית - לארשיב םימה
יקסבלסז ןד `פורפ  :תאמ
לארשיב םימה תכירצו האצקה
ץילב הגנ  :תאמ