דיימ םימ ליפתנ אל םא" :ןייטשפא סומע
"רומח רבשמל עלקינ

ןייטשדלוג בד  :תאמ
הלפתהב אצמנ ןורתפה
רלימ ןדיע  :תאמ
חוכ תנחתל ךומסב םוקל ךירצ הלפתה ןקתמ
 :תאמ
לשמכ םימה :וא ,םלח םודס
יקסבלסז ןד  :תאמ
םימ לש הידגרטסא
רקב רינ `רד  :תאמ
תא רוגסנ - דרת אל םימה תכירצ םא :ןמרביל
םימילו תועשל םיזרבה

הור לכימ  :תאמ
תקפסאב רוסחמה ףירחי םייניתשלפה םיבושייב
םימה

רירפצ תניר  :תאמ
2001 תנשב םימ ץוציק לשב יוציפ
ישי יסוי  :תאמ
!הפיט ובשחת
ןוזלשיפ בל `פורפ  :תאמ