שיבכמ םימהזמ תפילד ותיחפי זוקינ תולעת
לארשי הצוח

תניר רירפצ  :תאמ
הלקתה רחאל תועש 30 המסרופ העדוהה
ותש ןיעה שאר דעו הפוטנ תיבמ :"תורוקמ"ב
הינומא

ימדש םייח  :תאמ
דודשא הנבי תולוחב ףוחה רפיווקא םוהיז
ףסוי רב .י 'רד ,ילאכימ .א  :תאמ
הצובה תא ונסבה ךכ
לשא ירימ  :תאמ
ןורשה תמר לש םימה תשרפ וק
רגמש רומ  :תאמ
םילחנה ימ םוהיז
הנידמה רקבמ  :תאמ
םיענ אל ןורכז ריתוהש רקסה
ןהכ סיריא `רד  :תאמ
1998 תנשב לארשי ילחנב םיירקיע םוהיז ימרוג
הביבסה תוכיאל דרשמה  :תאמ
הלפמ לחנ רדנסכלא לחנ
ישרדמ אבכוכ-רב  :תאמ
םיסלפמב תרנכה לש דודרה ףוחב םיכילהת
םיכומנ

תיזג לטיבא `רד  :תאמ