LONG TIME NO SEA לרא תמי
 :תאמ
תעווג תיגולוקא תכרעמ לש הירוטסיה :לרא תמי
ק`צירק ןועמש ר`ד  :תאמ
21 ה האמב םימה
יקסנ`צק השמ  :תאמ
תואלקחו םימ
ולסכ באוי `פורפ  :תאמ
עבש ראב תעקבל ימורדה בגנהמ םימה ליבומ
רסיא הירא `פורפ  :תאמ
!ימואל עשפ אוה םימה םוהיז
םימ יסדנהמ תדוגא  :תאמ
תרחא המדיק השורד
ןינח בד  :תאמ
םוהתה ימ לש רתיה לוצינ ףירחה
לטסופ הרדנס  :תאמ
תוברתמ יתביבס יוסימ תוינכת
ןמדור-ןילמ דיוד  :תאמ
םיילאוטריווה םימה תשרפ וק
יזנכשא הלאינד  :תאמ
לגר יטשופ לש תוינידמ ,םימה קשמ
רימת ףסוי  :תאמ
רוטיקה אולמב תחתפתמ תימי תואלקח
לשא ירימ  :תאמ
לארשיב םימה קשמ
ריאמ-ןב ריאמ  :תאמ