ירוזמ הילד / םוחל םירבוע
תליג רימאו
רואל יכ טלחוה םימה תוביצנב"
וטקניי םימה קשמב השקה בצמה
לע רוסיא םיללוכה םורח ידעצ
םיירוביצ םיאשדו תוניג תייקשה
."םייטרפו
תירטנמלרפ הריקח תדעו התנומ
ירהנ רמת / םימה קשמ רבשמ תקידבל
ימב העיגפ לש הנכס תמייק"
הנשב םא :רמוא םימה ביצנ היתשה
םיעקשמ רתוי ודריי אל האבה
".םיזרב רוגסל ץלאיא
לש ןוצרמ ץוציקל תינכותה הרשוא
דרא תירונ / תואלקחב םימ
,םיאלקחב הכימתה תינכות הרשוא
םימה תוסכימ תא ןוצרמ וצצקיש
%50 לש ץוציקה לע ףסונב םהלש
היהי ףסונה ץוציקה .עצובמ רבכש
.םינש שולש דע הנשל
Water and the Environment
דיתעב םימל סחייתמה רמאמ
.ןדריו לארשי ,הזע תעוצרב