ןד 'פורפ / לארשיב םימה קשמ
יקסבלסז
תנידמב םימה תייעב תוחתפתה
.דיתעל תונורתפו לארשי
ינוציח ףוג :העיצמ תורוקמ
תשרפ קודבי
םימה ביצנל התנפ תורוקמ תרבח
םיחמומ תווצ תונמל העצהב
םוהיז עוריא תקידבל ינוציח
.ןד שוגב םימה
לארשיב םימה תורוקמ
תנידמב םימה תורוקמ טוריפ
.לארשי
אלל םיכפוה םוריחה רגאמ ימ
רירפצ תניר / הייתשל םייואר
תורישה ח"וד לש םייזכרמ םיאצממ
לע 99 תנשל יתנשה יגולורדיהה
.לארשיב םימה תורוקמ בצמ
םוריח בצמ זירכהל :םימה הטמ
םימה קשמב
ילדגמ ןוגראל ףתושמה םימה הטמ
ארק תוריפה תצעומלו תוריפה
םוריח בצמ לע זירכהל הלשממל
תואלקחב עבט ןוסאו םימה קשמב
.םימה רבשמ תובקעב
/ ןקת ות שי :םימ יכסוח םירצומ
דרא תירונ
יות ולביקש םימ יכסוח םירזיבא
.ןקת
/ םיתוש ונחנאב םימב שי המ
ןח הנשוש
רוביצהמ ענומ תואירבה דרשמ
- לארשיב םימה תוכיא לע עדימ
.ברעמה תונידמב לבוקמל דוגינב
.ןידו עבט םדא ןוגרא ןעוט ךכ
1959 ט"ישת םימה קוח
לארשי תנידמב םימה קוח תגצה
1959 תנשב קקחנש
תא רקייל הצילממ תיתלשממ הדעו
טכה בקעי / תיתיב הכירצל םימה
יגיצנ םירבח הב תיתלשממ הדעו
תורוקמ תרבח ,םימה תוביצנ
,תואלקחה ,תויתשתה ידרשמו
הצילממ ,הביבסה תוכיאו תואירבה
םוריח ידעצ תרוש רתלאל ליעפהל
.יתיבה רזגמב םימה תכירצל עגונב
ירוזמ הילד / קובקבהמ אצי דשה
יאלקח לש הנטק הלקתש ןכתי דציכ
םיבושי תורשע ליערהל הלוכי
?םימ ינכרצ ינוילימו
יבא / תומחלמ תוצרופ םימ ללגב
,ירוזמ הילד ,רימק ילא ,יזנכשא
רומיל באויו יגוח יק`ג
הביאש תנחת תמקהב תקסועה הבתכ
ימ תוכיא) ינבצחב תינונבל
לכמ רתויב הבוטה איה ינבצחה
.(םילחנה
דרא תירונ / םימ ךוסחל רשפא ךיא
תכשוממ הפיטש שרוד המודא הסח
תא ןגראל יאדכ ,תינזבזבו
.התוא לוכאלמ ענמיהל םינכרצה
Jordan River
.ויתורוקמו ןדריה רהנ לע עדימ