םתאצקהו םימ תכירצ
תנשל ןוכנ לארשיב םימה תכירצ
.1998
תורוקמ / תוכיאל םיבייוחמ
השוע תורוקמ !תוכיאל םיבייוחמ
תוכיא חיטבהל ידכ התלוכיבש לכ
ץראב םוקמ לכב הדיחאו ההובג םימ
םימב ןוכסיח
תוצעו םימב ןוכסחה תובישח
. תוישעמ
םימב םיכסוח
.לארשיב םימה בצמ תא ראתמה רתא