תויעב - 2000 לארשיב םימ
תונורתפו
תנידמב םימה קשמ תויעב תגצה
:ןוגכ םיירשפא תונורתפו לארשי
שומיש תועצמאב םימ רוזחימ
תרבגה ,םימ תלפתה ,םיחלוקב
.דועו םירטממ
אלל םיכפוה םוריחה רגאמ ימ
תניר רירפצ / הייתשל םייואר
תורישה ח"וד לש םייזכרמ םיאצממ
לע 99 תנשל יתנשה יגולורדיהה
.לארשיב םימה תורוקמ בצמ
Water: Critical Shortages
?Ahead
דיתעה םימה רוסחמ לע ןויד
.אובל
Water use in the world
בצמה :םלועב םימב םישומיש
.דיתעה יכרצו הווהב
Water Pollution Control
.ב"הראב םימה םוהיז לע חוקיפ
Water for food production
will there be enough in 2025
םימה תאצקה תייעבב קסועה רמאמ
.דיתעב ןוזמה תיישעתל
Water Conflict Chronology
לש הכורא הירוטסיה תמייק
ביבס וצרפש תומחלמו םיטקילפנוק
.םימ תורוקמ לש אשונה
Tools of Water Management One
View of the Future / by
Slobodan P. Simonovic
תורוקמ לוהינל םילכ גיצמה רמאמ
.דיתעב םימ
The Changing Water Paradigm
-A look at Twenty-first
Century Water Resources
Development
םימ יבאשמ לוהינל תושיג
.םלועב םינוש תומוקמב
Reduce Demand
םימ לש םינולג ןויליבמ רתוי
,םוי ידמ קרוי-וינב םימרוז
.תזבזבתמ אל הפיט ףא טעמכו
Potential of Modern Data
Types for Future Water
Resouces Management / by Gert
A. Schultz
יגוס לש םבולישב קסועה רמאמ
ןונכת םירשפאמה םינוש םינותנ
.םימ יבאשמ תוכרעמ
Making every drop count / by
Peter H. Gleick
למשח םירציימ ,םתוא םיתוש ונא
ילודיג תא םהב םיוורמ ,םתרזעב
הצק דע םתקפסא םיחתומו הדשה
םימ קיפסמ ונל ויהי םאה .לובגה
?םלועה יכרוצ לכ תא אלמל ידכ
Growing more food with less
water / by Sandra Postel
היסולכואל ןוזמ קפסל ידכ
הכירצ הייקשהה ,םלועב תחתפתמה
הילעו תינזבזב תוחפ תויהל
.רתוי בחר חטש ינפ לע שרפתהל
Citizen`s Guide To
Ground-Water Protection
.םוהת ימ לע הרימשל ךירדמ
Addressing the Global Water
and Environment Crises
through Integrated Approaches
,to the Management of Land
Water and Ecological
Resources / by Alfred M. Duda
and Mohamed T. El-Ashry
.ימלועה םימה רבשמב ןויד