תוראב שש רוגסל :ץ"גבל הריתע
ןמלטימ לאומש / ןד שוגב תומהוזמ
ימ תוראב שש רתלאל רוגסל"
ןג-תמר ,ביבא-לתב הייתש
םימהזמב ומהוזש ,םייתעבגו
םדא תתומע תשרוד ךכ .םיינגרוא
".ץ"גבל הרתעש ןידו עבט
ןכוסמ םוהיז : ןוינכטה לש רקחמ
/ לארשיב םילחנ ימ תיעקרקב
ןופיסוי ןלוג
ןוסא תובקעב ךרענש ףיקמ רקחמ"
לש תיעקרקה יכ עבוק היבכמה
תמהוזמ לארשי תנידמב ףוחה ילחנ
לש דחוימב םיהובג םיזוכירב
םינכוסמ םיינגרואםירמוח
הלא םיזוכיר לש םרוקמ .תואירבל
."םייתיישעתו םייתיב בויב ימב
םימה תא תומהזמ קלד תונחת :ששח
םינטרסמ םירמוח
יכ םידשוח הביבסה תוכיאל דרשמב
רוזיאב קלד תונחת עבש תוחפל
םוהתה ימ תא תומהזמ ,ביבא-לת
.םינטרסמ םירמוחב
םייניע םצע אבצה :הריקחה תדעו
םייח ףסא / םינשה לכ
ןולשיכ לע העיבצמ הדעוה
,םייעוצקמהו םיידוקיפה םימרוגה
.םיארחא שפחל םעט תאצומ אל ךא
What contaminants may be
found in drinking water
ןתינש םינושה םימהזמה לע עדימ
.םימב אוצמל
Sources of Water Pollution
םוהיז תורוקמ לע תצמותמ עדימ
.ויתועפשהו םימה
Home Water Quality and Safety
/ by Dorota Z Haman and Del B
Bottcher
םימה יביכרמ תא גיצמה רמאמ
תואירב לע םימה תוכיא תעפשהו
.םדאה
Drinking Water & Recreational
- Water Quality
Microbiological Criteria / by
Kim A Anderson and P Michael
Davidson
ימ תרימש תובישחב קסועה רמאמ
יקנ רודיב יכרצל םימו הייתש
.םימוהיזמ