:םיאלמ םיטרפ לבקל תנמ לע רתוכה לע ץחל  
םידרו תוממחב זקנ ימ רוזחימ

זקנ ימ יוטיחל תוטיש

טרבלא ,ןדיבא
םימב היקשה לע תססבתמה רוזחימ תכרעמב ןושידו היקשה קשממ
םשג ימו םילפתומ


.ד ,טרבלא ,ןדיבא
ץותינ ?ףלוד וא םוטא דולקיווקא - (ופי תרוצת) הייקסה תובכש
.תושודק תורפ


.ד ,רשיבא
Constructed Wetlands עבטה ךרדב םיכפשב ללכושמ לופיט

יתמא ,ןונבא
ןשד ירמוח :םיחלוקב הייקשה

םרוי ,ךלמינבא
הגיפס תוננוכל םיסנכנ םירהוטמה םימה

ילרוא ,םהרבא
!ימואל עשפ אוה םימה םוהיז

םימ יסדנהמ תדוגא
םתייחמצ לע ןוקריהו רדנסכלא לחנ ימ לש םוהיזה תעפשה

השמ ,ימגא
םיעגפמ תנטקהלו היקשהל םירגאמ יחלוק רופישל םיילנרבממ םיכילהת
םייתביבס


ןועדג ,ןורוא
תימואלה הימימה לע רומשל

...הווקת דבאל רוסא לבא - גיאדמ תרנכה בצמ

תוכיאו תומכ לש םיטביהב - תונוחש םינשב תרנכה

יבצ ,גרבנטרוא
חותפה זרבהמ חוטב לע םיתוש

רינ ,ןוירוא
2000 ינוי - ראוני תויתיישעת תוחלמת יוניפ

בנע ,ןרוא
ץראב סלפונא ישותי תצופת לע - תכשמנ היריבעמבו הירלמב המיחלה
םתרבדהו


רואל ,ןשרוא
?םיכפשב יביסנטסקאה לופיטה לש ותרזח

`רד ,יסוי ,בוזא
םלועב תומיו םימגא לש םבצמ לע - םירוכע םימ

רמת ,ןיקמורפ-ןוריחא
האצקהו הכירצ :םוהת ימ

םוהת ימ תוכיאב תורדרדיה

םימה קשמו תואלקחה

ימא ,רגניטא
ןד שוג לש יחרזמה םיכפשה תכלוה וק טקיורפ ךרדל אצוי

בויבל ןד םירע דוגיא
הביבסה תוכיאו
תודבכ תועקרקב סדרפ לע ןיחלוק ימב היקשה לש חווט תוכורא תועפשה
1999


רשא ,טוקנזיא
תודבכ תועקרקב סדרפ לע ןיחלוק ימב היקשה לש חווט תוכורא תועפשה
1999


םרוי ,טדטשנזיא
םימב היקשה לע תססבתמה רוזחימ תכרעמב ןושידו היקשה קשממ
םשג ימו םילפתומ


לאכימ ,רגנזייא
םילודיג תייקשהל בזכא יתלב םימ רוקמכ םיכפש רוזחימ :הגרד םילוע

םימה קשמ חותיפל תוינכותהו ץראב םימה בצמ :םירגסנ םיזרבה

המודמ רוסחמ

םלוכ ליבשב דחא

דדלא ,ליא
ןיא
תעווג תיגולוקא תכרעמ לש הירוטסיה :לרא תמי

ןיא
תרוצב תונש תרדס לומ הריגא תונורתפו תויעב

הירא ,רסיא
םירבד םוכיס - תיצרא טבמ תדוקנמ בגנב םייליסופה םירפיווקאה
רקוב-הדשב 3.3.99 ב המייקתהש הנדסב


!םינג ידברמ םג אלא טלמו ןוטב תלמש קר אל

עבש ראב תעקבל ימורדה בגנהמ םימה ליבומ

`פורפ ,הירא ,רסיא
רדנסכלא לחנ םוקיש

םוחנ ,ץיבוקציא
םימלשמ אל םימשג ימ לע

תליא ,רוגלא
םיטארטינב לופיטל םוינלימה לש היגולונכטה - היצלוגאוקורטקלא
םימב תודבכ תוכתמבו


יבג ,יסירגלא
םידרו תוממחב זקנ ימ רוזחימ

רמת ,ןולא
ימוהתה לדבהה ,רוגס לגעמב ריוואה גוזימ

תדרל רשפא ןכ הזמ ךומנ רתוי

ירוא ,ינולא
םיננעב םשג תריצי יכילהת רקח

תירוא ,ץרטלא
היגולותימו םימ

לבוי ,רוצילא
תופולחה שולש - "םימיה תלעת"

ילא ,דעלא
תוראב יליערמ

ינ`ג ,רזעלא
לארשיב םימ יבאשמ תונימז לע םיימילקא םייוניש תעפשה

`פורפ ,סחנפ ,טרפלא
םיקיזל קיזהל לולעש למנה

דוד ,ןקלא
ןלוגה תמרב םימה תויולעו םיחודיק חותיפ

ןתנוי ,ןומא
תודבכ תועקרקב סדרפ לע ןיחלוק ימב היקשה לש חווט תוכורא תועפשה
1999


רנבא ,רימא
?הנכסב תואלקחהו םימה קשמ םאה

`פורפ ,יבצ ,ןייטשקא
היקשה לע יצרא ןויע םויב האצרה לע ססובמ) םיכפש רוהיט תוטיש
(תינגרוא תלוספב שומישו םיבשומ םימב


םיכפש רוהיט תוטיש

תולעותו םינוכיס תכרעה םיינוריע םיכפש תצוב םושיי

יעור ,ביברא
תפרצב ותביבס תא םהזמ םוינוטולפ לעפמ

סיפנירג ןוגרא
בואשל הפיאמ רתוי ןיא :םימה רבשמ

םינזבזב יכה םה םירישע יכה :םימה תוביצנ ח"וד

תירונ ,דרא
תואיצמל ןויערמ :םוהת ימ לש ףתושמ לוהינ

לואש ,בורוזולרא
םיילאוטריווה םימה תשרפ וק

הלאינד ,יזנכשא
רוטיקה אולמב תחתפתמ תימי תואלקח

הצובה תא ונסבה ךכ

ירימ ,לשא
םימ תורוקמ תחלמה תעינמל תסייגתמ היישעתה

בד ,לסאב
לארשיב םימה יבאשמב רוסחמ םייק םאה

םינינת-ןוקרי רפיווקא לש תוקומע תובכשב םיריפש םימ תודותע

`רד ,לאכימ ,רגוב
?הצובה לע המו - הפוריאב םיינוריע םיכפשב לופיטה

ןרול ,וטנוב
תימואל המישמ - םימב ןוכסיחה

ןזב
לארשי תנידמ תולובגב טרפהו ללכה - םגאבו רהנב תולובג

ןועדג ,רגיב
ןוזוא תועצמאב הצוב תתחפה ךילהת

ןפטס ,רגנידיב
ימ לוצינו םגאה לועפת תוינידמ לע םתכלשהו תרנכב החלמהה יכילהת
וילושב םוהתה


`רד ,סומע ,ןייב
םלתשמ ןוכסיחה

יזח ,קיליב
םיעגפמ תנטקהלו היקשהל םירגאמ יחלוק רופישל םיילנרבממ םיכילהת
םייתביבס


סומע ,קיב
בלושמב הלפתהו ןיחלוק ,אלא "הלפתה ןדיע וירחאו ןיחלוק ןדיע" אל

הדוהי ,טמכב
הרוהנ םגא טקיורפ

הכימ ,ךולב
לארשיב םימה תכירצו האצקה

הגנ ,ץילב
םיבשומה תעונת

ימר ,קנלב
םיכפשו םימ תוכיא תוקידבב םיריאמ םיקדייח

`פורפ ,ןועמש ,ןיקלב
ןדרי םע םולש

ןדריל לארשי ןיב םימה םכסה םושיי

קירא ,דניקלב
ץותינ ?ףלוד וא םוטא דולקיווקא - (ופי תרוצת) הייקסה תובכש
.תושודק תורפ


,.צ ,םהרבא ןב
.ל ,רשיילפ
20 ה האמה לש היינשה תיצחמב לארשיב םשגה רטשמב םייוניש

הלהת ,איג ןב
,רוריק תוכרעמו ריווא-תוררוקמ רוריק תוכרעמ ןיב האוושה
רוריק לדגמ ידי לע תוררוקמה


הביבסה תוכיא לע ןתעפשהו הייחשה תוכירבב תוגוהנה יוטיחה תוטיש
םיכפשה תוחילמל תומרות


ריווא גוזימו רוריק תוכרעמב רוריק ילדגמ

ימב תוררוקמ תוכרעמ םוקמב ריווא תוררוקמ ריווא גוזימ תוכרעמ
רוריק לדגמ


ןתנוי ,רורד ןב
האלמה סוכה יצח

הבירמ ימ

הדמח ,םייח ןב
(םכסמ ח"וד) ףוחה רפיווקאל םימודא םיווק

?סלפמב םייונישמ תעפשומ תרנכה תוחילמ םאה

הירא ,יבצ ןב
ךרדה ףוס טעמכ - םינינתה לחנ

הירכז ,דוד-ןב
םילשוריל םימה תקפסא תכרעמ לעו יעיברה וקה לע דוקיפ

.א ,םהירדנב
2000 תנש תארקל םיכפשב לופיטה םוחתב תויוחתפתה

ארזע ,ןונב
תודוסי זוכיר ןיבל סיסמו ףחרמ ינגרוא רמוח זוכיר ןיב םאתמה
םיחלוקב טרוק


`רד ,ינמ ,רוח-ןב
לארשיב םימה קשמ

לארשיב םימה קשמ

םילזוא םילזונהש ינפל

ריאמ ,ריאמ-ןב
הנש 80 לש טבמב ,הירוסל לארשי-ץרא ןיב םימה תויעב

`רד ,ישיבא ,תרופ-ןב
חותפה זרבהמ חוטב לע םיתוש

תירוא ,ףרסא יבצ-ןב
לארשיב םימ יבאשמ תונימז לע םיימילקא םייוניש תעפשה

`רד ,הירא ,יבצ-ןב
,
ןדריה רעש המשו הירורעש

הנולא ,יקב
תולובג הצוח םימב רחס

םימ לש הידגרטסא

`רד ,רינ ,רקב
דודשא הנבי תולוחב ףוחה רפיווקא םוהיז

`רד ,.י ,ףסוי רב
תינכת וא ידיימ ןורתפ - ינופצה ףוחה רפיווקאמ תוברזר תביאש
ךורא חווטל


םיקומע הרדחה יחודיק תועצמאב היישעת יכפשו תוחלמת קוליס
ןושיקה ןברג תיעקרקב םיחולמ םירפיווקאל


`רד ,ףסוי ,ףסוי רב
םימה קשמ לש תוליזנה יישקב תקבאנ ל"קק

הווח ,ןוארב
תואלקחו םיחלוק ,םילחנ - לארשיב םימה קשמ לוהינב תוכיאו תומכ

והיעשי ,רוא-רב
תונורתפו תויעב :יצראה ליבומה ימ יוטיח

`רד ,םייח ,אחא-רב
תירוחאה רצחה תא םיקנמ

ךרדל םיאצוי

האיבל ,גרבמורב
היגולויבורקימבו היגולוקאב םימושי - םיכפשב יגולויב לופיט

ירימ ,רמורב
"םיזרבב הייתש-ימ וראשיי אל ,ךשמיי בצמה םא" :םימה גיצנ

יבג ,ןורב
הייתש ימ תוכיאב םירושקה םירטמרפל תיתומכ תוסחיתה

קחצי ,הזוזרב
תונשב םימ תויעבל ןורתפ - םימב לופיטל תוליבי תויטקפמוק תוכרעמ
םייפלאה


תלבגומ יתלב היקשהל ןיחלוק רוהיטל ירלונרג ןוניס

ןנח ,םייח-רב
תרנכה ימב "םיליעפ אל"ו "םיליעפ" םיקדייח

ימוט ,ןמרב
יביכרמב םייוניש :תרניכה לש םימה תוכיאב ביכרמכ היצקיפורטיא
1993-1970 מ ךילהתה


'פורפ ,ימוט ,ןמרב
רדנסכלא לחנ םוקיש

סומע ,סיידנרב
םודאה וקה לש ותדיריו ותיילע

ונל הלוע הז המכ

הרופיצ ,קרב
תויומכ לעו (ללכב) ריוואה גזמ לע "םחה םיה" תעפות תועפשה
(טרפב) םימשגה


יבור ,יאקרב
םיימיכואיגורדיה םיטביה :ףוחה רפיווקאב החלמה תורוקמו םיחילמ םימ

ליג ,ןקרב
לארשי תנידמ ןיבל ןדרי לש תימשאהה הכלממה ןיב םולשה םכסה

סמייט ןדרו`ג
?ןאל - ףוחה רפיווקא

ץראה זכרמ יבשותל םימה תקפסא לע הזע תעוצרב םימה םכסה תכלשה

`רד ,םייח ,ןמצריבג
תבלושמ הממחב םיחמצו םיגד לודיג תועצמאב םימ לש ליעי לוצינ

לטיבא ,עבג
"רומח רבשמל עלקינ דיימ םימ ליפתנ אל םא" :ןייטשפא סומע

בד ,ןייטשדלוג
תוברזר ספא לש בצמב ר"אפמה תכרעמ

באז ,ינלוג
לובכ היהי אל הלוחה םגא

יבא ,ןרוג
םיכומנ םיסלפמב תרנכה לש דודרה ףוחב םיכילהת

`רד ,לטיבא ,תיזג
ןוזוא תועצמאב הצוב תתחפה ךילהת

`רד ,סוקרמ ,רגייג
םיעגפמ תנטקהלו היקשהל םירגאמ יחלוק רופישל םיילנרבממ םיכילהת
םייתביבס


;דינואיל ,ןמרליג
יחצ ,ץכ
לארשיבו םלועב הלפתה

`רד ,סחנפ ,ןרטשקילג
םימה קשמ רבשמ םע תודדומתהל תיתלשממ הטלחה תעצה

יאתבש ,סלג
השקבב ,םימ םיימעפ

הקימ ,דעלג
תצקמב םזגומ ילוא - תרניכב תוילוחכ תוצאמ ששחה

ןוטקנלפואוזב הדירי - תרנכב ןוזמה גראמב םייוניש

הגדה תייסולכואב יוניש :תרנכב תוילוחכ תוצא

ןוטקנלפואוז - ?תרניכב היצקיפורטיא שי םאה

תרנכ-ןדרי תכרעמב יחה

(ריעז יח) ןוטקנלפואוז

תרניכב םימה תוכיאו םיכומנ םיסלפמ

םיגד

Benthos סותנבה

(יחמצ ןוטקנלפ) ןוטקנלפוטיפ

`פורפ ,השמ ,ןפג
םיחלוק/םיכפש לוצינלו רוהיטל תיתביבס הפולח - םיקורי םינגא

עבטה לש "ןויקינה ילעופ"

`רד ,יבא ,ינפג
ףוחה רפיווקא לש "חלמה םי"

`יקנ` חוור םע לעפמ

הרימ ,ינפג
הילד ,סורג
םיימואל-ןיב םוהת ימ לש תומכהו תוכיאה לע הרימש

תילד ,סורג
יצראה ליבומה לש וכרד

הרש ,סורג
תודבכ תועקרקב סדרפ לע ןיחלוק ימב היקשה לש חווט תוכורא תועפשה
1999


ןורוד ,דלוונירג
יכילהתב םיכפשמ - GIARDIAו CRYPTOSPORIDIUM גוסמ םיליפט קוליס
היקשהל ןיחלוק ינגאמו תלעפושמ הצוב


.ש ,דלפנירג
תיצרא ראתמ תינכות) 34 א"מת תנכה רואל לארשי תנידמב בויבה קשמ
(בויבלו םימל


רוטקיו ,יקסבונרג
הפורטסטק :מ"הרל םימה יאצמ

הלב ,תג
םיעגפמ תנטקהלו היקשהל םירגאמ יחלוק רופישל םיילנרבממ םיכילהת
םייתביבס


םחנמ ,ןגד
שמשמה םגא לועפתל סיסבה תריצי - הלש תווקיהה ןגאו תרניכה רוטינ
ירקיע םימ רוקמ


,יבצ ,יקסניבוד
`פורפ
היקשהל םיחלוק ירגאמ

הקניא ,רוד
םימב םיפיגנ

`פורפ ,.צ.ב ,טנמאיד
תותפר יכפשב לופיט

םיסנ ,ירמד
הלוחה םגא לש ורופיס - המודמה הלוחה

הימ ,רד
הייקשהב היגרנאב ןוכסיח

םימה קשממ תלדגהל רוקמ - םיבלשב רוהיט

באז ,ילגה
יכילהתב םיכפשמ - GIARDIAו CRYPTOSPORIDIUM גוסמ םיליפט קוליס
היקשהל ןיחלוק ינגאמו תלעפושמ הצוב


.ז ,ןמרבוה
הליבח תקסיעב הקוסעתו םילפתומ םימ ,הייקנ הייגרנא

םהרבא ,ןוזשריה
םימה תא םיזבזבמ ,םייתניב

דוד ,ןהכה
םדקתמ רוזחימ

ןליא ,ץכ ,ןליא ,בלה
םייאורבת םיטביה - הייתש ימ ןוניס

םלועבו לארשיב ,הייתשה ימ תוכיא תונקת

ימר ,ןירפלה
תובוכרת לש לודג ןווגמ- יוטיח לש יאוול ירצות

יליל ,ןמסורג-רלה
לש םומינימה סלפמ תדרוה לש תוירשפא תוכלשה יבגל םייקה עדיה בצמ
תרנכה


בייד ,טיירבמה
תרניכב תוילוחכ תוצא תחירפ

םיעדמה תארוהל זכרמה
1998 תנשב לארשי ילחנב םיירקיע םוהיז ימרוג

היגולוקאורגא

הפיח רוזיא םירע דוגיאב הליער תלוספבו םינכוסמ םירמוחב לופיטה
הביבסה תוכיא -


םילחנו םימ

םיקלדמ םימ םוהיז תעינמ

םילחנו םימ

הביבסה תוכיאל דרשמה
רקס - זרב ימב תודבכ תוכתמ יזוכיר

תיריע ,ןה
תרנכה

תרפא ,ןמסלדנה
ןיחלוקה ימ רגאמ

לאנתנ ,ירדנה
קותמ סרית ילובשאב םילאירטקב םימהזמב חוליאה תומכ תניחב
םיריפש םימ תמועל - םיינוינש םיחלוקב הקשוהש ,היישעתל


הלילג ,לארה
1994 ויתס דע לארשיב םוהתה ימ תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה

1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה

יגולורדיהה תורישה
1999 תנש ךלהמב םיה לא תויתיישעת תוחלמת יוניפ

2000 ינוי - ראוני תויתיישעת תוחלמת יוניפ

ךורב ,רבו
?הצובה לע המו - הפוריאב םיינוריע םיכפשב לופיטה

,לאוגימ ,הגו
סנתסומד ,ויטלמפפ
בלושמב הלפתהו ןיחלוק ,אלא "הלפתה ןדיע וירחאו ןיחלוק ןדיע" אל

ןשד ירמוח :םיחלוקב הייקשה

ינור ,ךלוו
םיניפלוא למרכ לעפמב הביבסה תוכיא תויעבב לופיטה

ףסוי ,רגנוו
עדימ :ןוכיתה חרזמב םימה תייעב

תיתביבסה התעפשהו יגולורדיהה םוחתב תוליעפ

םהל הפתוש לארשיש םימה תורוקמ

תידוהי ,טסוו
הלעמ קנזמ הדירולפב םימב רזוחה שומישה

ןרול ,ןמלוק-רקוו
םיימיכואיגורדיה םיטביה :ףוחה רפיווקאב החלמה תורוקמו םיחילמ םימ

רנבא ,שוגנו
ןוכיתה חרזמב םולשו םימ - ותירחא וא "ןודמ תישאר"

ןורתיפל םיאמצ

ןורהא ,רהז
לש םומינימה סלפמ תדרוה לש תוירשפא תוכלשה יבגל םייקה עדיה בצמ
תרנכה


1995 ץיקב תרנכה

`רד ,רמת ,ירהז
םילשורי תבחרהמ האצותכ קרוש לחנב תומירזה תומצעתה

ליא ,לגיז
קזנה תתחפהל םיכרדו יוהיז ,ןויפא - החלמהה תייעב

.ר ,ןמגילז
תבלושמ הממחב םיחמצו םיגד לודיג תועצמאב םימ לש ליעי לוצינ

םוחנ ,רימז
םגא חוכ

קידצ ,רימז
לשמכ םימה :וא ,םלח םודס

ןד ,יקסבלסז
תונקסמ המכו בצמה רואית - לארשיב םימה

תואלקחה לרוגו לארשיב םימה בצמ

ןורתפ ינוויכו םימה קשמ תייעב

`פורפ ,ןד ,יקסבלסז
םימ ריצק

.ש ,אריעז
םיימעפ םילפוטמ םימה

לש תולועפ ידי לע םוהת ימ לש תוכיא תערה תעינמ תוכיאה תא רפשל
תורוקמ תרבח


בקעי ,קז
לארשיב םילחנ םוקישל םיבשומ םיחלוקב שומיש

םיינוריעו םייתיב םיכפשב םינמושו םינמש לש םיינייפוא םיזוכיר

'רד ,ולסרמ ,וקינאוח
םיינגרוא םינמושו ילארשי ןקתל העצה

תואלקחב רזוח שומישל םידעוימה םיכפשב לופיטו תוכיא תושירד

`רד ,ולסרמ ,וקינאוח
יצראה ליבומל יזכרמ ןוניס ןקתימ

תרנכה תא םיננסמ

יצראה ליבומה ימ תא תננסמ "תורוקמ"

`רד ,רימס ,יאקוטח
?תיתביבס תיעוצקמ הטלחה ןובשח לע תיטילופ הטלחה

לאומש ,ןח
תרחא המדיק השורד

בד ,ןינח
ןוכנ) הנשה ףוסל םיסלפמ יפצו ,ףרוחה תנוע םוכיס - 2001 תנש
(יאמ תליחתל


הרש ,יאלקח
בלושמב הלפתהו ןיחלוק ,אלא "הלפתה ןדיע וירחאו ןיחלוק ןדיע" אל

םייאלקח םישומישל םיחלוק תבשהב םיינללוכו םיילכלכ םילוקיש

היקשהל ןיחלוקב שומישב םיילכלכ םילוקיש

הואנ ,יבורח
לארשיב םימה תורוקמ תא םהזל םימייאמ פ"שרהמ םיכפש

ינב ,רקוט
תבלושמ הממחב םיחמצו םיגד לודיג תועצמאב םימ לש ליעי לוצינ

בגנב םייתנוע םירגאמב היקשה ימ תוכיא

ינב ,שטלט
ןטרס %100

תנע ,ריש-לט
היקשהל םיחלוק ימ תורוקמ ןויפא

`רד ,.ח ,יקצי`צרט
םשגוה אלש ןוזחל הנש האמ :"םימה לעפמ"

ןד ,בהי
םוריח בצמ

ןלוג ,ןופיסוי
תיגולוקא תכרעמכ לחנה

לייא ,םרוי
הלעמ קנזמ הדירולפב םימב רזוחה שומישה

`ו דוד ,קרוי
ןטרס %100

קודצ ,ילאקזחי
םידרו תוממחב זקנ ימ רוזחימ

יאחוי ,ילאיחי
Constructed Wetlands עבטה ךרדב םיכפשב ללכושמ לופיט

הליל ,בקעי
לאערזי קמע תועקרק לע ותעפשהו ךורב רפכ םגא

ריפס רתא - "תורנכ דשא" הביאשה תנחת

ןורהא ,הפי
לארשיב םימה קשמב עייסמ ירקיע םרוגכ היישעתה

`פורפ ,דוד ,קחצי
תרניכה תמיב םיקיתע םינבמו םייא תפישח

לג ,יקחצי
קותמ סרית ילובשאב םילאירטקב םימהזמב חוליאה תומכ תניחב
םיריפש םימ תמועל - םיינוינש םיחלוקב הקשוהש ,היישעתל


לחר ,םורי
באוי תאמ "םימה תשרפ" רמאמל הבוגתב - תואלקחל םימל הידיסבוסה
לטנזור ידגו ולסכ


תוטלחה ילבקמ תעידיל םימה קשמ לע תודבוע רפסמ

בלושמב הלפתהו ןיחלוק ,אלא "הלפתה ןדיע וירחאו ןיחלוק ןדיע" אל

היקשהל ןיחלוקב שומישב םיילכלכ םילוקיש

לע ,םימה תוביצנ די לע ,םיתוחנ םימל הדעווה לש תוירקיע תוצלמה
ןיחלוקב היקשהה אשונ


'פורפ ,ןד ,ןורי
ךלמה דוד ריעל םימ

ןבל לוחכ קורי
2001 תנשב םימ ץוציק לשב יוציפ

יסוי ,ישי
םודאה וקה תא תדרגמ תרניכה

לאגי ,בורכששי
םיענ אל ןורכז ריתוהש רקסה

םיענ אל ןורכיז ריתוהש רקסה

`רד ,סיריא ,ןהכ
םילער תתחפומ תואלקח

סדה ,ןהכ
ינכט רואית - יזכרמה ןוניסה לעפמ

לאקזחי ,ןהכ
םימ ירגאמ תמקהב לארשיל תמייקה ןרקה תמורת

השמ ,ןהכ
םינשה 60 ב ןוילעה ןדריה לש םימה תקיפסב תרכינ הדירי :רקחמ
תונורחאה


ביבא לת ףוחמ מ"ק ינש קחרמב םי ימב תוראב החילמה רתי תביאש

טפארדרבוא לע םייח

םימה לש ינויצה סותאה

תינוריעה םינמוזמה תרפ

םרימע ,ןהכ
תואלקחו םימ

םימל םיקווש

`פורפ באוי ,ולסכ
ץרפמב רוהיטה ןוכמו היישעתה תוליעפ רואל ןושיקה לחנ ימ תוכיא
הפיח


ןליא ,ץכ
ןדריה רעש המשו הירורעש

דוד ,ץכ
םימ תרמשמ היינב

`פורפ ,ימענ ,ןומרכ
הלוזא ךרדב רהטל

(החולמה) ןפגה ירפ ארוב

דוד ,איבל
לחנה תושרל רובידה תושר

הרש ,ןיול
םימב היקשה לע תססבתמה רוזחימ תכרעמב ןושידו היקשה קשממ
םשג ימו םילפתומ


,יי`צי`צייא-טרזניול
תנע
קלד תונחתמ םימו עקרק םוהיז

יבצ ,ןוסניול
ןוזוא תועצמאב הצוב תתחפה ךילהת

`רד ,ןיוטרוא ,הקצייל
יצראה ליבומה ימ יוטיח

לטיבא ,ןריל
בלושמב הלפתהו ןיחלוק ,אלא "הלפתה ןדיע וירחאו ןיחלוק ןדיע" אל

ןיוולס ,סרייאמ
הייתשה ימ תוכיא

תואלקחל םימ תוסכמ תאצקה לע חוקיפ

םילחנה ימ םוהיז

הנידמה רקבמ
לעפמב םיכפשב לופיטל יבוראנא ןקתמ

ארויג ,לגמ
?םיפילחתה םה המ ךא היתשה ימל ןכוסמ - MTBE אשונב תורפס רקס

תונותיע תשר םוידמ
תיעוצקמ
רגאמה תנוע

הלפמ לחנ רדנסכלא לחנ

הרפ המשו הרצ

אבכוכ-רב ,ישרדמ
יכילהתב םיכפשמ - GIARDIAו CRYPTOSPORIDIUM גוסמ םיליפט קוליס
היקשהל ןיחלוק ינגאמו תלעפושמ הצוב


.ס ,ןדלומ
םימה לע קבאמה תונש האמ

תונוערג לש הירוטסיה

םימודאה םיווקה

קחצי ,ץיבוקשומ
"תוקסרתה ףס לע - םימה קשמ" :"תורוקמ" שאר בשוי

הילד ,ירוזמ
םירבוג םייח-ודה לע םיצחלה

.ט ילשא ,ןוטמ
ןד שוג יכפש תבשה לעפמ - םוהת ימל םיינוריע םיחלוק תרדחה

ידמ ,לאכימ
דודשא הנבי תולוחב ףוחה רפיווקא םוהיז

, .א ,ילאכימ
םוהתה יפ לע םוהיז

יבא ,רלימ
םימה תגוע

הלפתהב אצמנ ןורתפה

בויבב הנומט הבושתה

ןדיע ,רלימ
קומע רגאמב ימרתה בוכישה לע תונוילעה תובכשהמ םימ תביאש תעפשה
הגדמלו היקשהל בלושמ


הנא ,ןייטשלימ
דורח לחנ םוקיש תרגסמב יחמצ בוצייל תוטיש םושיי

בקעי ,ןייטשלימ
ידאוב םוהת ימ .ד :ןדרי תכלממו לארשי תנידמ ןיב םימה םכסה
הברעה קמע/הברע


לארשי לש ףוחה רפיווקא יפ לע היקשהל םיחלוק ימל םינוירטירק

היקשהו םימ
רוזיאה חותיפל העצהה :ותביבסו המקש-זרא זקנב יגולורדיה בצמ
ךוראה חווטל הייתש ימ תוכיאב םוהת ימ רגאמכ


ףוסב לארשיב "םימודאה םיווק"הו יגולורדיהה בצמה :תרוצבה תנש
1999 ץיק


םימה תוכיאו ,לארשי לש םוהתה ימ ינגאב םוהיזו החלמה תורוקמ
תרוצבה תנש לש 1999 ילוי-ינוי ישדוחבו 1998 ץיקב


ףוסב ףוחהו םינינת-ןוקרי לש םוהתה ימ ינגאב יגולורדיהה בצמה
‏2000 ץיק תארקלו 1999 תרוצב תנש


`רד ,םהרבא ,לולמ
תוברתמ יתביבס יוסימ תוינכת

ידוד ,ןמדור-ןילמ
היישעתב םימ רוזחימ

תנע ,לידנמ
םישק םייתיישעת םיכפשב לופיטל םיזורחב םיעבוקמ םיקדייח

יפר ,םואבלדנמ
לעפמב םיכפשב לופיטל יבוראנא ןקתמ

לאיחי ,ןיחונמ
םיעגפמ תנטקהלו היקשהל םירגאמ יחלוק רופישל םיילנרבממ םיכילהת
םייתביבס


םיבשומ םימב שומישל םירושקה םייגולויב םינוכיס

יסוי ,רונמ
םיכפשב םיינוריע לופיט ינקתיממ תוצוב קוליס

הירא ,גניסמ
תיצרא םימ תכרעמל םיימוקמ םימ-ילעפיממ

יצראה ליבומה ריצ לע הביאשה תונחת

"תורוקמ" תרבח תוכרעיהו םיירקיעה םימה תורוקמ בצמ לע הריקס
2000 תנשב םימה תקפסהל


היתונכשו לארשי רובע םי ימ תלפתה לש יוזח ףקיה

יצראה ליבומה

השנמ ילחנ לעפמ

בגנ-ןוקרי וק

בגנל םימ - "החמש"

תונורתפהו רגתאה - תליאל םימ

לארשיב תוידיתע תומגמו םויכ - לארשיבו םלועב הלפתה

תיאלקח הייקשהל םתרזחהו םיכפשב לופיט - ןיחלוק תבשה

שטניא 108 תורוניצ וק

עבש ראב רוזאב םימ יוליג

הייקשהלו הייתשל - ליבומה ימ

יצראה ליבומה ימ תוכיא רופישל תוטיש

חולמה ליבומה

םיביבר - תונופטש ימ לוצינל יצולח לעפמ

תיצראה םימה תכרעמ

בגנל ןושארה וקה

תונופטש ימו תורוב ,תוראב ימ

המקש לחנ לעפמ

םירפיווקא םוקישו לועפת

םימה תרבח ,תורוקמ
תימואלה
`רד ,םהרבא ,ודכרמ
םוהת ימ תוכיא

`רד ,םהרבא ,ודכרמ
קמעל הדירולפב סדיילגרבאהמ - Wetlands תוציב לש הימיכואיגויב
לארשיב הלוחה


תחא תרניכ תרבוע םימודא םיווק ינש ןיב

'רד ,ןורוד ,לקרמ
שמשמה םגא לועפתל סיסבה תריצי - הלש תווקיהה ןגאו תרניכה רוטינ
ירקיע םימ רוקמ


`רד ,ןורוד ,לקרמ
היקשהל ןיחלוקב שומישב םיילכלכ םילוקיש

?הלפתהה לצמ דחפמ ימ

`רד ,דוד ,ילאשמ
רבשמ תעב םימסרפמ אל

, `רד ,בד ,השמ
קותמ אציי םיחילמ םיממ

לארשי ,השמ
םיחלוקב היקשהל םירתיה ןתמל תונורקעה

תואירבה דרשמ
ףוחה ןגא

םינינת-ןוקרי ןגא

יחרזמה רהה ןגא

הברעהו בגנה ןגא

תרניכה ןגא

למרכה ןגא

יברעמה לילגה ןגא

תרנכ םגא

1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה

תויתשתה דרשמ
םימה תוביצנ-תוימואלה
רוניצ לש עוציבהו ןונכתה ,ןויערה - 1 רפסמ `רוניצל וטר`צנוק`
1947 בגנל ןושארה םימה


`רד ,יכדרמ ,רואנ
יכילהתב םיכפשמ - GIARDIAו CRYPTOSPORIDIUM גוסמ םיליפט קוליס
היקשהל ןיחלוק ינגאמו תלעפושמ הצוב


'רד ,.ע ,רסאנ
תואלקחה תא ליצהל

יתיא ,ובנ
םיעגפמ תנטקהלו היקשהל םירגאמ יחלוק רופישל םיילנרבממ םיכילהת
םייתביבס


ונימ ,ןירגנ
היקשה ירגאמב םימה תוכיא לע םיננסמ םיגד תעפשה

הצרת ,בינ
םימה קשמ לש תוליזנה יישק

`רד ,תינור ,ביתנ
ן"דפשה ימב היקשה תויעבו םימ תוכיא רקס

יבוד ,לגס
שיכל לחנ חותיפלו םוקישל בא-תינכת

תימע ,לגס
בגנה ברעמב םיינרתנ םיחילמ םימב הדש ילודיג תייקשה

דוד ,ןדס
.ד ,רפוס
םילשוריל םימה תקפסא תכרעמ לעו יעיברה וקה לע דוקיפ

.ד ,רפוס
התושממתהו תינכתה - "קמעה ירע"

רירפצ ,רפוס
תחא תרניכ תרבוע םימודא םיווק ינש ןיב

`רד ,ףסא ,קינקוס
ףוחה רפיווקא ?ןאל םימה קשמ

ילא ,טס
לופיט יכילהתמ תוצוב לש יפוס קוליס תוינידמ תעיבקל םילוקיש
םיינוריע םיכפשב


ימולח ,חאלס
תרנכה ימב םידירולכה זוכיר תא ןיטקהל בושח עודמ

`מ - 214 לש םימ סלפמב הל הרקי המ - ימואל םימ רגאמכ תרנכה

דוד ,קילס
תוחונמ ימ אל

`רד ,ןורהא ,עלס
הדרפהה לע תססבתמ תינגרוא תלוספב לופיטל הטיש - דוחל דחא לכ
םיקצומל םילזונ ןיב


`א ,ינש ,עלס
םימ תלפתהמ דחפמ ימ

`ב קלח - דיתעו הווה :םימ תלפתה

`פורפ ,לאפר ,טימס
םוהתה ימ תוכיאב תורדרדתה

לייאפ ,טאפמס
ימואל באשמל ינוריע דרטיממ רגנה ימ תא ךופהל ךיא

רמות ,רניפס
תודוסי זוכיר ןיבל סיסמו ףחרמ ינגרוא רמוח זוכיר ןיב םאתמה
םיחלוקב טרוק


,ןרק , ינח ,הידבוע
`רד ,ימר
לופיטהו תויעבה - הישעת יכפש

ריפוא ,ןניע
לחנהו החונמה לא בושל

לאלצב ,םקימע
הביבסה תוכיאל תואלקח ןיב ןילמוג יסחי

תילכלכ המורתו יתביבס ןורתפ - םזג רוזחימ

`רד ,יסוי ,רבנע
םהב םייחה תנבהל דוסיכ םימ לש תויסיפהו תוימיכה םהיתונוכת

`פורפ ,סומע ,רע
"םיזרבב הייתש-ימ וראשיי אל ,ךשמיי בצמה םא" :םימה גיצנ

םיתע
םיכפשב לופיטה ינוכמב םישודיח

`רד ,ריאי ,ןמקלופ
םוהתה ימ לש רתיה לוצינ ףירחה

הרדנס ,לטסופ
תואיצמל ןויערמ :םוהת ימ לש ףתושמ לוהינ

ןרע ,ןוסלטייפ
םייאלקח םישומישל םיחלוק תבשהב םיינללוכו םיילכלכ םילוקיש

ןחרזו ןקנח רוקמכ םיכפש תצוב

תואלקחב םיכפש תצובב שומישל תופולח

סחנפ ,ןייפ
שילש/םישילש ינש תטישב רוזחימ :םידרו

,םיסנ ,סניפ
!הפיט ובשחת

`פורפ ,בל ,ןוזלשיפ
היקשההו םימה תוכיא לע רגאמה ימב תותפר יחלוק בוליש תעפשה

םירהוטמ םימב יונ יגד לודיג

םיחלוקב םיגד לודיג לש םיטביה

יטומ ,טיילדלפ
ץותינ ?ףלוד וא םוטא דולקיווקא - (ופי תרוצת) הייקסה תובכש
.תושודק תורפ


.ע ,רסכלפ
ץראב סלפונא ישותי תצופת לע - תכשמנ היריבעמבו הירלמב המיחלה
םתרבדהו


הוודח ,רנפ
?הצובה לע המו - הפוריאב םיינוריע םיכפשב לופיטה

סנתסומד ,ויטלמפפ
לחנה תושרל רובידה תושר

.ןוקריה לחנ ךרד אשונה לע טבמ .םויק וד - םדאו לחנ

דוד ,טנמגרפ
20 ה האמב הראבכ תציבו םינינת לחנ תייחמצב םייוניש

ןור ,ןיקמורפ
קותמ אציי םיחילמ םיממ

,קירטפ ,שוטרפ
ןורחאה רושעב "תורוקמ"ב םימ תלפתה

םחנמ ,לאירפ
לארשיב םילחנ םוקישל םיבשומ םיחלוקב שומיש

םיינוריעו םייתיב םיכפשב םינמושו םינמש לש םיינייפוא םיזוכיר

'רד ,ןרע ,רלדירפ
םיינגרוא םינמושו ילארשי ןקתל העצה

תואלקחב רזוח שומישל םידעוימה םיכפשב לופיטו תוכיא תושירד

'רד ,ןרע ,רלדירפ
םימהו למשחה ןובשח

`רד ,לכימ ,הלרפ
הייתש ימל ףסונ רוקמ - םינינת לחנ

תירונ ,בולרפ
תבלושמ הממחב םיחמצו םיגד לודיג תועצמאב םימ לש ליעי לוצינ

בקעי ,ץרפ
יסדנה-יתביבסה טביהה - בלחה תפר

ןליא ,בוקידצ
חטש יליעפ םירמוחב ףוחה רפיווקא םוהיז - םינכוסמ םיסחי
?היעב תמייק םאה :רהה רפיווקאל תוכלשההו םיינוינונ


`פורפ ,ירוא ,רלוצ
קותמ סרית ילובשאב םילאירטקב םימהזמב חוליאה תומכ תניחב
םיריפש םימ תמועל - םיינוינש םיחלוקב הקשוהש ,היישעתל


םירפא ,ןמרקוצ
תואלקחב םימ רוחמיתב םיילכלכ םיטביה

בקעי ,רוצ
קומע רגאמב ימרתה בוכישה לע תונוילעה תובכשהמ םימ תביאש תעפשה
הגדמלו היקשהל בלושמ


ןורימ ,ןרוצ
ץרפמב רוהיטה ןוכמו היישעתה תוליעפ רואל ןושיקה לחנ ימ תוכיא
הפיח


ישוש ,ירפ-לזייצ
לארשיב םימה תקפסא תכרעמב הדיקפתו תרנכה

ישי ,חמצ
םידרו תוממחב זקנ ימ רוזחימ

םירפא ,ץיבלפצ
קלד תונחתמ םימו עקרק םוהיז

,לט ,רירפצ
םימה תקפסאב רוסחמה ףירחי םייניתשלפה םיבושייב

תניר ,רירפצ
םימלשמ אל םימשג ימ לע

רתסא ,יקסבולזוק
רוזיאה חותיפל העצהה :ותביבסו המקש-זרא זקנב יגולורדיה בצמ
ךוראה חווטל הייתש ימ תוכיאב םוהת ימ רגאמכ


.מ ,ןילוק
ןדריו לארשי יסחיב - המחלמו םימ - םולשו םימ

ןושאר קלח דיתעו רבע ךומרי-ןדריה תכרעמ םיבר םיפתושו םימ טעמ

'פורפ ,תירונ ,טואילק
םימ ריצק

, .נ ,טואילק
םינקתימ ,םיכילהת ,תונקת :היישעת יכפשב לופיט

בגנל (םיחלוקו םימ) בא תינכות

`גניא ,םייח ,ןיילק
תרנכבו יליעה ןדריה ןגאב םימה קשמב חותיפ תוינכותו םימ ינזאמ

הכימ ,ןיילק
20 ה האמב הראבכ תציבו םינינת לחנ תייחמצב םייוניש

ינש ,זוהנילק
1999 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה

'רד ,.ש ,רלסק
21 ה האמב םימה

השמ ,יקסנ`צק
תונימזב ,תונימאב םימ תקפסאל תלעופ `תורוקמ`" :איגש ירוא
"תויוארה תוכיאבו


לטומח ,ריצק
ץותינ ?ףלוד וא םוטא דולקיווקא - (ופי תרוצת) הייקסה תובכש
.תושודק תורפ


.י ,דלפנורק
תועצה - תונקסמ - םיחקל :לחנ םוקיש

יכדרמ ,ןירק
םימה קשמו ל"קק

םילחנ םוקיש

עקרק רומישו זוקינ

לארשיל תמייק ןרק
םיימיכואיגורדיה םיטביה :ףוחה רפיווקאב החלמה תורוקמו םיחילמ םימ

ימר ,ןרק
ןד שוג יכפש תבשה לעפמ - םוהת ימל םיינוריע םיחלוק תרדחה

םדא ,קנרק
תלוספ םג "תרציימ" ןוזמה תיישעת

ןורש ,ינבואר
ןוזוא תועצמאב הצוב תתחפה ךילהת

דנרב ,ךואר
תובוכרת לש לודג ןווגמ- יוטיח לש יאוול ירצות

םימ ןוניס

םיבשומ םימב יביסנטניא שומישמ האצותכ םוהתה ימו עקרקה תחלמה תנכס

`פורפ ,םחנמ ,ןוהבר
לארשיב םימ ירגאמ ןונכתב תומגמ

יבצ ,ןוהבר
ישילשה וקה רוטינ

המלש ,ןיקבר
סחי רתוי םיכירצ - יליע רגנ ימ

`פורפ ,ללה ,ןיבור
םידרו תוממחב זקנ ימ רוזחימ

יקימ ,ןוזניבור
םימילו תועשל םיזרבה תא רוגסנ - דרת אל םימה תכירצ םא :ןמרביל

לכימ ,הור
הייחתל םק ןוקריה לחנ

קיליח ,םולבנזור
ץותינ ?ףלוד וא םוטא דולקיווקא - (ופי תרוצת) הייקסה תובכש
.תושודק תורפ


.ח ,ןמלוש ,.א ,לטנזור
לארשיב רטמה תרבגה ייוסינ תואצות םוכיס

!ורוצקי םירטמימ - העמדב חלמ םיערוזה

`רד ,לאינד ,דלפנזור
הבשחמלו ןוידל תודוקנ - םיינוניבו םינטק הלפתה ינקתימ

םרימע ,םור
םימ םוגיאל תילארשיה השיגה

ריאמ ,םמור
תא איצונ דציכ :וא ,רבד לכל ינגרוא לבז - הרדח ןוכמ לש הצובה
ץובהמ הצובה


לט ,ןנור
םילשוריל םימה תקפסא תכרעמ לעו יעיברה וקה לע דוקיפ

.ר ,ןנור
תושרב חותיפ :דיתעו הו-יוא ,רבע

היאמ ,םתור
םיננעב םשג תריצי יכילהת רקח

`רד ,רימת ,ןיסייר
לארשי הצוח שיבכמ םימהזמ תפילד ותיחפי זוקינ תולעת

רירפצ ,תניר
!דספהב היגרנא םירכומ םכנה ,יתובר

יראל ,טרופופר
עדימ :ןוכיתה חרזמב םימה תייעב

תיתביבסה התעפשהו יגולורדיהה םוחתב תוליעפ

םהל הפתוש לארשיש םימה תורוקמ

הנינפ ,דיפר
תלבגומ יתלב היקשהל ,תוירלודומ הדש תוכרעמב ,םיחלוקב םדקתמ לופיט

היקשה ירגאמב םימה תוכיא לע םיננסמ םיגד תעפשה

ןוידו תואצות .ג :םימה תוכיא לע םינוש םיניממ םיננסמ םיגד תעפשה

ן"דפשה ימב היקשה תויעבו םימ תוכיא רקס

`רד ,ידיג ,איגש
תכרעמה לעו הביבסה לע בגנב םיננכותמהו םימייקה םירגאמה תעפשה
תיגולוקאה


ילא ,תודש
דעו הפוטנ תיבמ :"תורוקמ"ב הלקתה רחאל תועש 30 המסרופ העדוהה
הינומא ותש ןיעה שאר


םייח ,ימדש
ירשפא - ןלוגב םימה תלאש ןורתפ

`פורפ ,ללה ,לבוש
לארשיב םימה קשמל באה תינכת המלשוה

תונורתפו םיאניתשלפ-ןדרי-לארשי :םימה תקפסהו תושירדה תיב רעפה
םיירשפא


עשוהי ,ץרווש
רבשמ תעב םימסרפמ אל

השמ ,טחוש
ץרפמב רוהיטה ןוכמו היישעתה תוליעפ רואל ןושיקה לחנ ימ תוכיא
הפיח


יתמ ,ץיבומילוש
ץותינ ?ףלוד וא םוטא דולקיווקא - (ופי תרוצת) הייקסה תובכש
.תושודק תורפ


.ח ,ןמלוש
רקס - זרב ימב תודבכ תוכתמ יזוכיר

הבליס ,ץוטש
םימה תשרפ לע

ףסוי ,םרוטש
לארשי רוזיאב םימשגה תסורפת

`רד ,הוח ,גרבנייטש
הלוגס ארטלוא הנירק תרזעב םימ רוהיט

דוהא ,ןרטש
םיימעפ םילפוטמ םימה

באז ,ןורמיש
םייאלקח םישומישל םיחלוק תבשהב םיינללוכו םיילכלכ םילוקיש

קחצי ,גרבניש
קותמ סרית ילובשאב םילאירטקב םימהזמב חוליאה תומכ תניחב
םיריפש םימ תמועל - םיינוינש םיחלוקב הקשוהש ,היישעתל


הקבר ,ןמניש
תלבגומ יתלב היקשהל ,תוירלודומ הדש תוכרעמב ,םיחלוקב םדקתמ לופיט

רימא ,השיש
ץראב סלפונא ישותי תצופת לע - תכשמנ היריבעמבו הירלמב המיחלה
םתרבדהו


ירוא ,םולש
תלוספ םג "תרציימ" ןוזמה תיישעת

םירמ ,םולש
רומחה רוסחמל םיידיימ תונורתפ הגיצמ וז הבתכ :םהילע םידבוע
םימה קשמב


ירוא ,רגניזלש
ןורשה תמר לש םימה תשרפ וק

רומ ,רגמש
םימה רבשמל ינמז ןורתפ שי

םולש ,ןוחמש
םימ תרמשמ היינב

שמשמה םגא לועפתל סיסבה תריצי - הלש תווקיהה ןגאו תרניכה רוטינ
ירקיע םימ רוקמ


`פורפ ,ירוא ,רימש
?תואיצמ וא קורי םולח - הייקנ היישעת

דוד ,היעמש
הקורי הרפ

שורבג ,שמש
1959-1967 לארשי דגנ םימה לע יברעה קבאמה

השמ ,שמש
שילש/םישילש ינש תטישב רוזחימ :םידרו

יניפ ,רינש
תוינגרוא תולוספו םילבז לש םיחמצל ינושידה ךרעה

'רד ,השמ ,רקנש
תודוסי ףילחהל :םימ יוביע םוקמב ריווא יוביע תוכרעמב שומיש

הקיבצ ,ץאפש
ףוטפטב הייקשהו תעדל תודאתה

רמות ,רניפש
יפנע ףרצמ תויחוור לע התעפשהו םימה תמושתב היופצה תורקייתהה
חמוצה


ןליא ,אריפש
םימב היקשה לע תססבתמה רוזחימ תכרעמב ןושידו היקשה קשממ
םשג ימו םילפתומ


זעב ,ףסא ,יסוי ,רפש
דרוו
ןוכיתה חרזמב םימב שומישל ימואל-בר טקייורפל הוותימ

דעלג ,ןרפש
ימויק ימואל רבשמ

ןיטרמ ,ןמרש
לגר יטשופ לש תוינידמ ,םימה קשמ

ףסוי ,רימת
שארמ עודי תוומ לש הקינורכ :ןושיקה לחנ

קוריה וקה לע םירמוש

`רד ,הלייא ,ירמת
םימה תצעומ

םרוי ,ירמת
יטקראה רוזאב םייחל הנכס

World Wildlife Fund