תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
21 ה האמב םימה    

21 ה האמב םימה      
     
יקסנ`צק השמ :תאמ      
       

     
:רמאמה יקלח
םלועב םימה בצמ
םימה תכירצ לע ותעפשהו םלועה תייסולכואב לודיגה
דיתעל תוכרעיה
לארשיב םימה בצמ
לארשיב םימה תורוקמ
דיתעל תוליעפה
םוכיס


םלועב םימה בצמ
(םולש לש ןדיעב) תושונאה תא וקיסעיש םייזכרמה םיאשונהמ דחא םה םימה
רוסחמ יכ הארנ הרואכלו םימב םיסוכמ ץראה רודכ ינפמ 70% ,עודיכ .21-ה האמב
רתוי תקדקודמ הניחב םרב .האמה לש םויה רדס לע יזכרמ אשונכ דמוע ונניא םימב
םימה לאיצנטופ 2.5% ךס ךותמ .םיחולמ םימ םה הלא םיממ 97.5% יכ הלעמ
מ"ק 260,000 םהש) 0.74% -ו ,םיאופק םימ םה 1.76% םיקותמ םימל םיבשחנה
םתיצחמ לש תונימזה תאז םע דחי .שומישל םינתינה םיקותמ םימ םה (םיבקועמ
לש ןוכיסב םה םינותנ םויכש דוע המ המדאה יקמעמב םמוקימ לשב תלבגומ
.םייתיישעתו םייתיב ןיכפוש ימ לוחלח בקע תומהדזה

םירוזא םימייק ךכיפלו הדיחא הנניא ץראה רודכ ינפ לע םינימזה םימה תקולח
םימ ףטוש ןפואב לבקמ ץראה רודכ .םיפצומ םירחא םתמועלו םימב רוסחממ םילבוסה
500,000 -ל םישדחתמה םימה תומכ העיגמ הנש ךשמב .םיעקשמכ םידרויה םישדחתמ
מ"ק 9,000 קרו תשביה ינפ לע םידרוי מ"ק 40,000 - כ קר ,וז תומכ ךותמ .םיבקועמ מ"ק
םייוצמ םלוכ אל ךא ,םיריפש םימל רזוח יולימ לש לאיצנטופ םיווהמ הנממ םיבקועמ
.םיבשוימ םירוזאב

רחואמ בלשב קרו םיקותמ םימ תביבסב וליחתה ץראה רודכ ינפ לע םייחה עודיכ
םיחמצה לש םמויק .השביב םג םייח ילעבו םיחמצ ועיפוה םייחה תוחתפתה ךלהמב
תורהנה ,םילחנה תודג ורחבנ ךכ .םייח םימב ןיטולחל הנתומ "םייתשביה" םייחה ילעבו
לש תוחתפתהל םיפדעומ תומוקמכ ,היחמצב םירישע תומוקמכ םג םיעודיה םימגא יפוחו
,היגרנא רוקמכ ,היקשהל ,תיבה תיחלו םדאל הייתש לש רוקמ םישמשמ םימה .םדא תוליהק
עבטב םימה לש תיגולוקאה תכרעמה השכר היצולובא תונש יפלא ךשמב .םיכפש לולידלו היצטינסל
.המוחתל םימהוזמ םימ לש הרידח תעב המצע ןזאל ךכבו ימצע רוהיט ךורעל תלוכיה תא
FOR POLUTION IS DELUTION" :העודיה הרימא 19 -ה האמב תלבוקמ התייה ידכב אל
םייחה םימה לש ימצעה רוהיטה תכרעמ .(לוהימ אוה םוהיזל ןורתפה) "THE SOLUTION
תונש ךרואל תוהזל הדמל םתואש םימהזמ לש םיכומנ םיזוכיר םע דדומתהל החילצה
.םתוחכונמ המצע רהטלו םקרפל ,היצולובאה לש המויק

םגו םילקימיכב שומישה תרבגה םעו ,תושונאה לש תיתיישעתהו תיעדמה תוחתפתהה םע
,םימה תא םימהזמ םה םיכפשל םתכיפה תעבש תושדח תולוקלומ תעפוהמ האצותכ
םדיקפתש םימב םייוצמה םימזינגרואורקימה .עבטב םייקתהש ןידעה ןוזיאה רפוה
תא תוהזל םילוכי םניא םה .רבעבכ םימה תא רהטל םילגוסמ םניא ,םימהזמה תא קרפל
לש םצעתמה בצקה םע דדומתהל םתלוכיב ןיא ןכ ומכו תושדחה תוימיכה תולוקלומה
.םייחה םימה תורוקמ תא םימהזמה ןיכפוש ימ

דומעה שארל הרזח


םימה תכירצ לע ותעפשהו םלועה תייסולכואב לודיגה
ינב ןוילימ 1500 - ל ןוילימ 1000 - מ םלועה תייסולכוא הלדג 1900 - 1800 םינשה ןיב
.ןוילימ 6000 - ל ןוילימ 1500 - מ םלועה תייסולכוא הלדג 2000 - 1900 םינשה ןיבו םדא
יובירה לש בצקב דימתי 21 -ה האמה לש הנושארה תיצחמב יעבטה לודיגה םא
תנשב םלועה תייסולכוא הנמת ,20 -ה האמה לש הינשה תיצחמב םייקתהש יעבטה
.( 1 םישרת ) שיא ןוילימ 9,500 ,2050

לדגו םייתיבה םיכפושה ימ תומכ הלדג ,םלועה תייסולכוא לש לודיגה םע דבב דב
תא .היישעתה ןמ רקיעב םיפסונ םיכפש םיפרטצמ םהילאו םהלש םוהיזה זוכיר
תיגולוקאה תכרעמה ,םימהזמה םהיביכרמ לע ןיכפושה ימ לש תולדגה תויומכה
ליבקמבש הדבועה חכונ הפירחמ וז היעב .רהטלו קרפל תלגוסמ הנניא תיעבטה
תריצילו ףטוש שומישל םיפסונ םימב ךרוצה רבוג תושונאה לש ץאומה יעבטה לודיגל
מ"ק 9000 ךותמ םימ םיבקועמ מ"ק 4,000 -כב הנשב תושונאה תשמתשמ םויכ .ןוזמ
תיצחמבש החנה ךותמ אצנ םא .הרואכל םינימזה םישדחתמ םימ לש םיבקועמ
,20 -ה האמה ףוסבש וזל הווש היהת שפנל םימה תכירצ 21 -ה האמה לש הנושארה
מ"ק 9,000 ךותמ םימ לש םיבקועמ מ"ק 6,500 לע דומעת תיתנשה תימלועה םימה תכירצ
.םינימז םישדחתמ םימ לש םיבקועמ

תכירצ יכ הלעמ םירבדה ךשמהב וראותיש םייונישהו םיכילהתה תניחב ,השעמל
האמה ףוסב תלבוקמה הכירצל לעמ לדגת 21 -ה האמה לש ןושארה עברב שפנל םימה
םיבקועמ מ"ק 6500 לש תומכל רבעמ תימלוע ללכה הכירצה תלדגהל םורגתו 20 ה
ינפ לע םינימזה םישדחתמה םימה תקולחו רחאמ .הנשל םינימז םישדחתמ םימ
רוסחמ דיתע ,םיבשוימ אל םירוזאב יוצמ םימהמ קלחו הדיחא הנניא ץראה רודכ
.ץראה רודכמ ינפ לע םיבר םירוזא ןייפאל םימב

האמה לש ןורחאה עברב ,םישדחתמ םימב שומישהו הייסולכואה לודיג לש םינותנה
הייסולכואה לודיגל ליבקמב םימ תכירצ הרבגו םיקשומ םיחטשב לודיג לח יכ הלעמ ,20
.(3 םישרתו 2 םישרת)
.םויל $2 - מ תוחפ לש הסנכהמ הסנרפתה םלועה תייסולכואמ תיצחמ וז הפוקתב
הלד םינובלח תנממו תומימחפ לש תקפסמ אל תומכמ רקיעב הנוזינ וז הייסולכוא
ראש לש הינשה תיצחמה לכ אל ףא .דימתמ הנוזת-תתמ הלבס ןכלו רתויב
תוגוהנה תויאלקחה תוטישבו רחאמ תקפסמ םינובלח תנמל התכז םלועה תייסולכוא
תריצי בצקש לככ ,רמולכ .יחהמ ןובלח ג"ק 1 תריציל םיניערג ג"ק 4 םישרדנ ,םויכ
,םלועה תייסולכוא ברקב טרפב ןובלחל בערהו ללכב בערה םצמוציו רבגי ןוזמה
יריחמש יאנתב ירשפא ךילהת .שפנל ןוזמ תריציל תשרדנה םימה תכירצ םצעתת
.םיכומנ ויהי םיקותמה םימה

,ץראה רודכ ינפ לע םינוש םירוזאו תוצראב תואלקחל שמשמה םימה זוחא תקידב
ןיבל הייסלכואה תיברמ לש םייחה תמר ןיב הכופה היצלורוק תמייק יכ הלעמ
םימה זוחא ,רתוי ךומנ הנידמ לש גל"תהש לככ יכ ררבתמ .תואלקחל םימה תאצקה
.(4 םישרת) רתוי הובג תואלקחל הצקומה
ינש יכ הארנ .שפנל םימה תכירצ המעו םייחה תמר הלוע ,ג"לתב היילעה םע
םע דחי םייחה תמרב היילעהו ןוזמה תריצי בצק תלדגה - םיליבקמה םיכילהתה
,תפדוע םימ תכירצל ,21-ה האמה תליחתב רבכ ומרגי שפנל םימה תכירצב לודיגה
.הייסולכואה לש יעבטה לודיגהמ תעבונה הכירצה לע הלועה

דומעה שארל הרזח


דיתעל תוכרעיהה
ילאוטפסנוק יוניש םייקתהל בייח ,םימב רוסחמל עלקת אל תושונאהש תנמ לע
.21 ה האמה לש ןושארה עברב רבכ ,םתקפסאל סחיבו םימב שומישל סחיב יתוהמ
ןונכת רסוחב תנייפאתמה ילכלכ באשמ לאכ םימה יפלכ תיחכונה תוסחייתהה
.םלועה תייסולכואמ לודג קלחל בערה תא ריזחהל הלולע ,תוסיו רסוחבו
:םינוויכ ינשב םייקתהל םיבייח םייונישה
.םריחמ תאלעה אלב םינימזה םימה חפנ תלדגה
.םימב ןובנ שומיש

:םריחמ תאלעה אלל םינימזה םימה חפנ תלדגה ןפוא
לע םידרויה םיעקשמ םיבקועמ מ"ק 40,000 ךותמ :םיעקשמה לש רתוי ליעי לוצינ .1
םימה מ"ק 31.000 ךותמ קלח .םיבקועמ מ"ק 9.000 -ב קר םויכ שמתשהל ןתינ ,השביה
תורקי אלו תונימז תויגולונכטב שומיש תועצמאב לוצינל םינתינ םירתונה םיבקועמה
.םתריגאו תונופטש ימ תדיכל ןוגכ ,תיסחי
ךרוצה הלוע ליעל ראותמה רואל :םימגאו תורהנ םילחנ םוקישו םיכפש רוהיט .2
םימהוזמ םימ רהטל ינש דצמו םוהיז ינפמ םינימזה םימה לע רומשל דחא דצמ
.רזוח שומישל םבישהלו
תויגולונכט חותיפב ךרוצה הלוע :םינוחרקבו השביה ךותב םיאצמנה םימה לוצינ .3
םימה לשו םינוחרקה ימ לש לאיצנטופהמ קלח לצנל םדאה ינבל ורשפאיש תומדקתמ
.ןוזמה יריחמב תימלוע היילעל ומרגי אלש תוריבס תויולעב ,המדאה ןטבב םייוצמה

:םימב ןובנ שומיש .ב
םינימזה םימה לש םיבקועמה מ"קה 9000 רומאכ :םינימזה םימב ןובנ שומיש .1
ןוזמה רוצימ קלח תרבעה תאז רואל .השביה ינפ לע הדיחא הרוצב םיקלוחמ םניא
תא לידגת ,םילצונמ אל םימ םייוצמ םהבש םירוזאל םימ תכרוצה היישעתהמ קלחו
.יתועמשמ ןפואב הנימזה םימה תומכ
תייסלכוא ךותמ 25% -מ תוחפ :תיבה יקשמ לש םיכפשה ימ רוזחימו םימב ןוכסיח .2
וז הייסולכואש רורבו םימב ינזבזב שומיש רשפאמה ילכלכ בצמב תאצמנ םלועה
הייסולכואה וזו רחאמ .םימב ינוכסח שומישל ימלוע ללכ ךוניח לש דעי תווהל הכירצ
םימב ןובנ שומישל התוא ךנחל ןתינ ,רוזחימל םינתינה םיכפשה תא תקפסמה
תוכיאב םירזחוממ םיכפשכ םתלבקו םרוהיט תרשפאמה תוכיאב םיכפש תריצילו
יושע ,םירחא יאוול ירצומו םיטנגרטד לש ,הביבסל יתודידי ימלוע ןקת תעיבק .הבוט
.םרוזחימו םיכפשה ימ לש רוהיטה ךילהת לע ולקיש םיכרדה ןמ דחא תויהל
םהזמ םרוג םייתישעתה םיכפשה םיווהמ םויכ :םייתיישעת םיכפש רוזחימ .3
תוינוריעה בויבה תוכרעמל םימרזומה םייתיישעת םיכפש .הנושאר הגרדממ
ומכ .רוזחימל םינתינ יתלבל םתוא םיכפוהו תיבה יקשמ לש םיכפשה תא םימהזמ
םייתיישעת םיכפש .םירזחוממה םיכפשה תוכיאב תיטסרד הדיריל םימרוג םה ,ןכ
םימגא ,םילחנ לש רתויב יתועמשמה םהזמל םיכפוה םימ ירגאמל תורישי םימרזומה
אלש הגרדל םאיבהלו היכפש תא רהטל היישעתה תא בייחל שי תאז רואל .םימיו
שומיש יכ ןבומ .םהב רזוח שומישו םימה רוהיט רשפאת ףאו יתביבס קזנ םורגת
.םימב ןוכסיחל םורתי הז רזוח
הנייפא 20 -ה האמה לש הינשה תיצחמה תא :"2 רפסמ הקורי הכפהמ" .4
תוינכט-ורגאו תויטנג תוטישב לידגהל התייה התרטמ ."1 רפסמ הקוריה הכפהמה"
לידגהל ,"2 רפסמ הקוריה הכפהמה" תדעוימ התמועל .חטש תדיחיל ןוזמה תומכ תא
רשפאי הז ךילה .םימ חפנ תדיחיל ןוזמה תומכ תא תוינכט-ורגאו תויטנג תוטישב
היושע וז .םימה לש הנימזה תומכה תועצמאב ןוזמ לש רתוי הלודג תומכ תריצי
.רתוי בוט םלוע רוציתש "הכפהמ"ה תויהל
סלכאמ םיה .םי םיסוכמ ץראה רודכ ינפמ 70% -כ ,ונייצש יפכ :תימי תואלקח .5
יוצמ םיב .םייח ילעב תסבאהלו םדא לכאמל יואר הקלחש (תוצא) הרישע היחמצ
ילעב לש ןוזמ שמשל יואר םקלחו םדא לכאמל יואר םקלח ,םייח ילעב לש לודג ןווגמ
תיילשבו גיידה םוחתב רקיעב םימיה ןמ ןוזמה תקפסא הדקמתה םויה דע .םייח
תימי תואלקח חותיפ .תימי תואלקח לש םינושאר םינצינ ועיפוה םשו הפ .תוצא
םימ ררחשלו םימגאלו םימיל ןוזמה תקפסאמ קלח ריבעהל יושע תיביסנטניא
םוהיז ינפמ םימגאהו םימיה לע הרימש אוה ךכל ימויק יאנת .השביה ינפ לע םיריפש
םתרימש תבוח .ןוזמ לש רוקמ תווהל םהמ עונמלו ךיפה יתלב קזנ םורגל לוכיה
.תימואלניבה הייליהקה לע תלטומ

דומעה שארל הרזח


לארשיב םימה בצמ
דיתעהש רמול ןתינ םימה בצמ תניחבמו הצחמל ירבדמ רוזאב תאצמנ לארשי תנידמ
.הנש ידימ רימחמו ךלוהה םימב ןועריגב תאצמנ לארשי תנידמ .ןאכ רבכ
.1997 ל 1970 ןיב םינכרצ לש ךתח יפל םימה תכירצ תא גיצמ 5 םישרת
.היסלכואב לודיגל תיסחי ,םיזוחאב םימה תכירצב םייונישה תא גיצמ 6 םישרת

הלדג תיללכה םימה תכירצו 98% ב וז הפוקתב הלדג לארשי תייסולכוא יכ ררבתמ
ליבקמ הייסלכואה לש לודיגה היה םלועב יכ םיארמ 3 םישרתו 2 םישרת) 25% ב קר
טלבתמ הז הרקימב םג ,םימב תיללכה הכירצלו םיקשומה םיחטשה לודיגל
.(םימ תכירצב ילארשיה סקודרפה

:יכ םיארמ 6 םישרתבו 5 םישרתב םילועה הכירצה יביכרמ תניחב
מ הלדג היישעתב םימה תכירצ כ"הס .140% - ב אטבתה תיתיישעתה הכירצב לודיגה
םיבקועמ םירטמ ינוילימ 136 םהש ,הכירצה ללכמ 7% -ל םימה לש הכירצה ללכמ 5%
.םימ
םימ םיבקועמ םירטמ ינוילימ 571 - ב האטבתהו 238% - ב הלדג תיתיבה הכירצה
תמרב היילעהמ עבונ הז בצמ .הייסולכואה לש לודיגה תא 40% - ב הרבע איה .הנשב
.(7 םישרת האר) הייסולכואה לש םייחה

1250 - כ לע הדמע איהו הפוקת התואב תיטולוסבא התנתשה אל תיאלקחה הכירצה
80% - מ תואלקחב םימה תכירצ הדרי םיזוחאב .הנשב םייח םימ םיבקועמ םירטמ ינוילימ
תייסולכוא התנמ 1960 תנשב .16% לש הדירי ,רמולכ .64% - ל תיללכה םימה תכירצמ
1998 תנשב .(A הלבט) 121.100 היה תואלקחב םיקסעומה רפסמו 2.117.000 לארשי
,שיא 48.200 הנמ תואלקחב םיקסעומה רפסמו 5.970.700 לארשי תייסולכוא התנמ
,לארשיב םיקסעומה ללכ רפסממ 2.3% םהש םירז םידבוע 24,300 ו ,לארשי יחרזא
.(B הלבט)

דומעה שארל הרזח


לארשיב םימה תורוקמ
ימ תא םיקפסמה (םייעקרק תת םירגאמ) םירפיווקאה םה לארשיב םימה תורוקמ
םימה תא םיקפסמ הלא תורוקמ) יצראה ליבומה ימ תא תקפסמה תרניכה ,תוראבה
םימה תא קפסמה בויבהו םייליעה םימה תא םיקפסמ תונופטישה ימ ,(םיבואשה
םירבועה ,םיבואש םימ השעמל םה םירזחוממ םימ יכ רוכזל שי .םירזחוממה
יתיב שומישל םינפומה םימה ךותמ םיוסמ זוחא דימת ווהי הלא םימ .רזוח שומיש
םימהו היישעתלו תואלקחל ,היתשל םימיאתמ םיבואשה םימה םתמועל .יתיישעתו
.םהיתורוקמ יפל םימה תקופת תוגלפתה תא הארמ 8 םישרת .דבלב תואלקחל םייליעה

םירטמ דראילימ 1.65 -ב הכ דע דמאנ םיריפש םימ לש רזוחה יולימה לאיצנטופ
םא םג .50 -כ ינפל ךרענ רזוחה יולימה לאיצנטופ לש הז בושיח .הנשב םימ םיבקועמ
יפ הלדג וז .לארשי תנידמ הייסולכוא לש התלפכה חכונ ופקות גפ ותפוקתל ןוכנ היה
יונבה חטשה ףקיה תא הלידגה ,םייחה תמרב התלע ,תונורחאה הנשה 50 ךשמב 6
.6 יפמ רתויב םישיבכהו

.םימשגה ימ לש לוחלחה תויורשפא תא םיניטקמ תוכרדמו םישיבכ ,יונב חטש עודיכ
תומכ ובש ףוחה רושימב םייונבה םיחטשה תיברמ םייוצמ לארשיבו רחאמ
םיחטש ינפ לע םידרויה םימשגה ימ בור ויפל בצמ רצונ ,עצוממהמ הלודג םיעקשמה
לש רזוח יולימ לש לאיצנטופה ןטקו םיל תורישי םימרוז םה ,םידכלנ םניא הלא
.םימה

ןרתנה ינוי לש זוכירה הלעו היקשהה ימ לש םתוכיא הדרי הנידמה תונש 50 ךשמב
עקרקה תא תכפוה ןרתנ לש םינוי םיליכמה םימב הייקשה עודיכ .םיבואשה םימב
הובג ףא אוה םיבשומ םימב ןרתנה ינוי זוכיר יכ ןייצל רתוימ .םימל תוחפ הרידחל
יוניש םרגנ הלא םימ יגוס ינשב היקשהמ האצותכ .םיבואשה םימב יוצמה הזמ
םירידח תוחפל וכפה ולא םימב וקשוהש םיבר םירוזאו עקרקה לש ינכמה הנבמב
.םימה לש רזוחה יולימה לש לאיצנטופה תא הניטקה איה ףא וז הדבוע .םימשג ימל

םיבואשה םימה תורוקמ

םירפיווקא
.םימה תקפסא לש לאיצנטופכ םוהתה ימ ירגאמ לש םתובישח לע רורבב דומעל ןתינ
.םירפיווקאה לש יפרגואיגה רוזיפה תא גיצמ 9 םישרת

םירפיווקאה :םינטק םירפיווקא רפסמו םיישאר םירפיווקא השולש םימייק
תיברמ תא םיקפסמה ףוחה רפיווקאו םינינת ןוקרי רפיווקא םינמנ םהילע םילודגה
רפיווקא .תיניתשלפו תידוהי הייסולכוא היח םמוחתבו תוראבה ןמ םיקפומה םימה
רהה רפיווקא .תיסחי הכומנ ולש םימה תוכיאו ולדוגב ישילשה אוה יחרזמה רהה
.תיניתשלפ הייסולכואב םיסלכואמה םירוזאב ובורב יוצמ

הייסולכואה לש יפרגומדויצוסה הבצמב הנתומ וללה םירפיווקאה לש םבצמ
,וז הייסולכוא ברקב יעבטה יובירה רבגיו םייחה תמר הלעתש לככ .תיניתשלפה
םירגאמה תשולש לש תוראבהמ םיבאשנה םימה תקופתו םימה לש הכירצה רבגת
תיתומכ דרי םימה סלפמ יכ רבתסמ 2000 תנשב וכרענש תודידמ יפ לע .לדגת וללה
,11 םימישרת .םודאה וקל תחתמ םייעקרק תתה םימה ירגאמ בורב תיתוכיאו
דבב דב ,םירפיווקאב םימה סלפמ לש תכשמתמו הפוצר הדירי םיגיצמ 15 ,14 ,13 ,12
.תוקנחהו םיחלמה זוכירב היילע םע

אוה ןכלו םימ לש רתויב הלודגה תומכה תבאשנ ונממ רפיווקאה אוה :ףוחה רפיווקא
מ"ק ינשמ רתוי לש קחרמל םיה ימ וכותל ורדח ביבא לת רוזאב .רתויב עיגפה
ימ תרידח לש המוד ךילהת .שומיש ללכמ ואציו וחלמוה רוזאב תוראבה לכו ףוחהמ
תנשב יכ םידיעמ םינותנה .יתגרדה אוה הז ןכוסמ ךילהת .הרדח דיל שחרתמ םיה
ובשחנ 37% קר 1998 תנשבו היתשל םייואר ףוחה רפיווקא תוראב יממ 59% ויה 1987
.היתשל םייוארכ

םימה סלפמב הדירי הלח וב םג .המוד בצמב יוצמ רפיווקאה :םינינת ןוקרי רפיווקא
.יטסרד ןפואב םגפיהל םתוכיא הלולע םימה סלפמ דרייש לככ .המגפנ םתוכיאו

.תומכבו םימה תוכיאב תכשמתמ הדירי תמייק םהב םג :םינטקה םירפיווקאה

םה יכ הארמ םינשה ךרואל לארשיב םירפיווקאה לכ לש יללכה בצמה תניחב
תא תרבועה רתי תביאשמ רקיעב אלא תרוצב תונשמ האצותכ קר אל םילדלדתמ
.םיריפשה םימה לש יתימאה רזוחה יולימה לאיצנטופ

:(יצראה ליבומה) תרניכה
אלמתמ אוה .םינינת ןוקרי וא ףוחה רפיווקאמ רתוי שימג םימ רגאמ איה תרניכה
ותדמעה ךות םימודאה םיווקל תחתמ תדרל ןתינ הנוחש הנשבו המושג הנשב תולקב
לכ תקופתל המוד ונממ םימה תקופת .םירחאה םירפיווקאה לש הזמ ךומנ ןוכיסב
. הלא םירגאמ ינשמ דחא

הנשב ןכלו םישיבכה תינבו רויעה יכילהתמ תוחפ עפשומ תרנכה לש תווקיהה ןגא
בקע הב רצונש םימב רוסחמה תא תולק רתיב המילשמ איה תרניכה המושג דואמ
ימ סלפמ הבוג לש תכשמתמה הדיריה תא םיגיצמ 12 םישרתו 11 םישרת .רתי תביאש
.ךיפה יתלב ןפואב תרניכה ימ תוכיא יקלח ןפואב תמגפנ הנממ האצותכש תרניכה

םירטמ ינוילימ 1400 תרניכהמו םירפיווקאמ עצוממב ובאשנ ,1997 - 1990 םינשב
ךותמ תעצבתמה םימה תביאש יכ םידיעמ ,15 ,14 ,13 ,12 ,11 םימישרת .םימ םיבקועמ
תיתנשה תומכה תא םצמצל ךרוצה הלוע ןכ לעו רתי תביאש איה הלא םירגאמ
.תבאשנה

םיחלוק רוהיט
םירטמ ןוילימ 250 -ל העיגמ לארשיב תרזחוממה םימה תומכ יכ הארמ 8 םישרת
םינתינ םייתיבה םיכפשה יממ 60% - כ םויכ לבוקמה יפל .הנשב םימ םיבקועמ
םירטמ ןוילימ האמב הנטק םיבשומה םימה תומכ יכ הלוע תאז רואל .רוזחימל
.רוזחמל תנתינה תומכה לש לאיצנטופהמ םיבקועמ

םייליע םימ
םדכולל ןתינש םיחותפ םיחטש םייוצמה םייליעה םימה תיברמ יכ חינהל לבוקמ
ןתינ םימ תדיכלל תושדח תוטיש וחתופיש דע .םידכלנ רבכ ריבס ילכלכ ריחמב
.תיברמה תומככ םיחותפה םיחטשהמ תדכלנה םייליעה םימה תומכל סחייתהל

דומעה שארל הרזח


דיתעל תוליעפה
עיגי אל הז רוסחמש תנמ לע .םימב רוסחמ לש ךילהת תליחתב תאצמנ לארשי תנידמ
שומישה ןפואל רשאב יתוהמ יתבשחמ יוניש םייקתהל בייח ,םיטלשנ יתלב םידממל
:םלועב םג תושרדנה תולועפה ןתוא תא םשייל יואר ןאכ םג .םתקפסאלו םימב
.םריחמ תאלעה אלב םינימזה םימה חפנ תלדגה .א
.םימב ןובנ שומיש .ב

:םריחמ תאלעה אלל םינימזה םימה חפנ תלדגה

םימייקה םירגאמה רומיש .1
רפיווקא לש רקיעב ,םירפיווקאהו תרניכה ימ תוכיאב הדיריל המרג רתיה תביאש
,תיבה יקשמב ורוקמש םוהיז ללגב תורגסנ תוראב .ףוחה רפיווקאו םינינת ןוקרי
הדידמ .םי ימ תרידחבו ,םכרדב םימהזמ ופטשש רגנ ימב ,תואלקחב ,היישעתב
לש הרידח תעינמו ,םאתהב הביאשה םוצמצ ,םימה לש רזוחה יולימה לש תיתימא
תומכה הרקימ לכב .שומישל הלא תוראב ריזחהל םייושע ,םימה תורוקמל םוהיז
.םויכ הבואשה תומכהמ דיתעב רתוי הנטק היהת הבואשה

םיחלוק רוהיט .2
תואלקחל םימ תפסותב ךרוצה ללגב קר אל יחרכה אוה םיחלוק רוהיט לש ןורתפה
ובש בצמב .הז ךרע רקי באשמ לש לאיצנטופה לע רומשל ךרדכ אלא היישעתלו
לש החטשמ ןטק חטש תיסחי הווהמה ףוחה רושימב תזכרתמ הייסולכואה תיברמ
םא ,םוהיזל רתוי דוע ףושח ןכלו בר אל קמועב יוצמ םימה סלפמ הבוג וב ,הנידמה
.הנקת אלל םימה תורוקמ ולערויו ומהוזי ,םיכפשה ימ לש ליעי רוהיט עצובי אל
תולעה תא ןובשחב תחקל ילבמ םג עצבתהל בייח םיכפשה רוהיט הז הרקמב
איה ןיסולכואה תופיפצ הז רוזאב יכ רוכזל יואר .םירהוטמה םיכפשה לש תילכלכה
םוהיז לש ההובגה ןוכיסה תדימ תא הריבגמ איה ןכלו יברעמה םלועב תוהובגהמ
.םימה תורוקמ

תיבה יקשמ לש םיחלוק רוהיט
םיינגרוא םירמוח ,םילרנימ ,תושרפה ,םינגותפ םיליכמ תיבה יקשמ לש םיחלוקה ימ
דוסבס וכותב םלגמ ימוקמה ןוטלשל םירכמנה םימה ריחמ םויכ .םיטטניסו םייעבט
רוהיט ריחמ םג םלוגמ יתיבה שומישל םריחמב .תואלקחל עייסל דעוימה בלוצ
ךרענ אל תאז תורמל ךא .הובג םריחמ ךכמ האצותכו (בויב תרגאל ףסונב) ,םיחלוקה
רוהיט עצובמ ןכ םהב םיבר תומוקמב .תיבה יקשמ לש םיחלוקה לכ לש רוהיט
יאלקח שומישל םימיאתמ םניא םירהוטמה םיחלוקהו קפסמ וניא אוה ,םיחלוק
לש רוהיט .םוהתה ימ תא םימהזמו עקרקה לש ינכמה הנבמה תא םיסרוה םה ,תואנ
יולימ ללוכ יתיישעתו יאלקח שומיש רשפאתש המרל םתאבהו תיבה יקשמ יחלוק לכ
םילחנה ,םוהתה ימ לש םוהיזה תא ןיטקי ,הנימזה םימה תומכל םימ ףיסוי ,םירגאמ
.םיחלוק ימב תוקשומה תועקרקה לש ינכמה הנבמה סרה תא ןיטקי ןכ ומכ .םיהו

היישעתה לש םיחלוקה רוהיט
לש םיחלוקה םינייפאתמ ףסונב .תיבה יקשמ יחלוקמ םיפואב םינוש היישעתה יחלוק
לע םלושמה םימה ריחמב םימלגמ םניא םילעפמהש רחאמ .הנוש הנבמב לעפמ לכ
תא רהטל הבוח לעפמ לכ לע תלטומ ,םיכפשה רוהיט לש ריחמה תא תויושרל םדי
תומדקתמ תוכרעמ ומיקהש םילעפמ םימייק םויכ .הריכמל וא ימצע שומישל ויחלוק
וא םירהוטמ יתלב םיכפש הביבסל םימירזמ םירחא םתמועל .םיכפש רוזחימ לש
תויושרה לע תלטומ הבוח .םימה תורוקמ תא םיליערמ וז ךרדבו תיקלח םירהוטמ
לש םיכפשהמ תעבונה תימצע הלערהמ ןנוגתהל ידכב םימייקה םיקוחה תא ףוכאל
.היישעתה

םייליע םימ .3
תאז תמועל .ואולמב הארנכ לצונמ םיחותפ םירוזאמ םייליע רגנ ימ לש לאיצנטופה
םימש תנמ לע .לצונמ וניאו טעמכ םיינוריע םירוזאמ םייליע רגנ ימ לש לאיצנטופה
לש תויולעה .םתוא דוכיללו לעתל שי תונופטישלו יתביבס סרהל ומרגי אל הלא
תנמ לע םייפסכה תורוקמה תא ביצקהל תובייח תויושרהו תוהובג ןניא הז ךילהת
.תאז עצבל

הלפתה .4
.םיקחורמ םירוזאב םיחולמו םיחילמ םימ לש תיתדוקנ הלפתה לארשיב תמיק םויכ
תכרוצ הלא םינקתימב םימה לש הלפתהה .הובג םימ תלפתהל םינקתימה ריחמ
וא םחפ תרעב לע םיססובמ היגרנאה תורוקמ לארשיב .היגרנא לש ההובג תעקשה
תלפתה ךכיפל .הביבסה תא תמהזמ םתריעבו הובג םריחמש ,םיאבוימ םינמימחפ
.םימה תא דואמ רקילו הביבסה םוהיז תא ריבגהל הלולע לודג הדימ הנקב םימ
תיאלקחה תרצותה ריחמ רוקייל םורגל הלוכי םילפתומה םימה לש הובגה םריחמ
אוציה לש תלוכיה הנטקה םע דבב דב ,הייסולכואה לש תושלחה תובכשב העיגפלו
תורוקמ ואצמי אל דוע לכ .תרחא תוצראמ םינרצי םע תורחתב דומעל יאלקחה
היצפוא םימ לש הלפתהב תוארל ןתינ אל ,םימהזמ אלו םילוז היגרנא
.יתדוקנ לופיט שרדנ םהבש תומוקמב טעמל ,לארשי תנידמב םימ תפסותל תישעמ

םימ אובי .5
היצפוא הווהמ ונניא עבק ןורתפכ םימ אובי .יאלקח שומישל ידמ רקי אוה םימ אובי
וניא םימ אובי ,םיחולמו םיחילמ םימ לש הלפתהל דוגינב .םימ לש הקפסאל תישעמ
דעומ רצק םוריח ןורתפ שמשל לוכי אוה .םינקתימ תיינבו תויתשת תמקה ךירצמ
.םימב רוסחמל

יתוכאלמ םשג .6
.הנידמה תמקהל המדקש הפוקתהמ דוע וכרענ יתוכאלמ םשג תדרוה לש תונויסינ
הטיש האצמנ אל יכ רבתסמ ,םשגה לש יתנש ברה עצוממב הילע הדדמנ אלו רחאמ
ךרד תצירפ אצמת רשא דע .םיעקשמה תומכ תא לידגהל הלוכיה ונרוזאל המיאתמ
.םימל ןימז רוקמכ וז תוליעפ תוארל ןיא ,ץראה יאנתב םשגה תדרוה םוחתב

:םימב ןובנ שומיש
לארשיב םיבואשה םימה תומכ תיחכונה האמב יכ רורב םדוקה קרפב רמאנה ךותמ
יפ לע םינימזה םימה לש לאיצנטופה תלדגה .20 - ה האמב התיהש וזמ הנטק היהת
םייונב םיחטשב רגנ ימ תריגא י"ע עצבתהל הלוכי םויכ יוצמה עדיהו םיאנתה
ילהונ .םיבואשה םימהמ םיוסמ זוחא דימת ווהיש םירזחוממה םימה זוחא תלדגהו
לכ לע הבוח תלטומ ןכלו היואר םימ תקפסה ורשפאי אל םויכ םילבוקמה שומישה
.הנובנ הרוצב םימב שמתשהל םימה ינכרצ
יקשמב ,היישעתב םיבקועמ םירטמ ינוילימב םימב שומישה גצומ 5 םישרתב
הנומתה תא גיצמ אוה ןיא תירפסמ הניחבמ ןוכנ םישרתהש תורמל .תואלקחבו תיבה
.תיתימאה

םימ רוהיטב ךרוצהו הישעת .1
קלח .(5 םישרת) הנשב םימ םיבקועמ םירטמ ינוילימ 136 תכרוצ היישעתה
אל םייתיישעת םיכפש ךכמ האצותכו ,םיכפשה תא םירהטמ אל היישעתה ילעפממ
היישעתהש תורמל .םיהו תורהנה םילחנה םירפיווקאה תא םימהזמ םירהוטמ
י"ע ומהדזהש םימה תא םג תללוכ איה לעופב ,םימ לש לודג ןכרצ הניא הרואכל
תומכהמ הברהב לודג םימ ןכרצל תכפוה איה ךכמ האצותכו הלש םיכפשה
תוכיא יקוח תא היישעתה לע םיפכוא ןיא ובש ןותנה בצמב .םישרתב תאטבתמה
יתלב םקלח רתויב םיבר םיקזנל םורגל וז הלולע םימה תוכיאל עגונב הביבסה
ריחמב דומעל תלגוסמ הנניאש הישעת .םמייקל היישעתה תא ץלאל שי ןכלו םיכיפה
םלועה תוישעת לש ןגוסמ ,תלשוכ הישעת איה םהב תשמתשמ איהש םימה רוהיט
היישעתה לש רזוח שומיש .ללכושמ קושב תורחתהל לכות אל אליממו ,ישילשה
תא םהזי אל ,םייח םימב היישעתה לש ךרוצה תא ןיטקי םירזחוממ הישעת יכפשב
.םימה לש ילארה לאיצנטופה תא לדגיו הנידמה לש םימה תודותע

םימ רוהיטבו ןוכסיחב ךרוצה תיב יקשמ .2
םה (C הלבט) הייסולכואהמ 92% הלעמל םיווהמה םיינוריע םיבושיב תיבה יקשמ
רבכ םכותמ ,(5 םישרת) םימ םיבקועמ םירטמ ינוילימ 571 ,1997 תנשב וכרצ
יתיבה שומישה ילאר ןפואב .םימ לש םיבקועמ םירטמ ינוילימ 250 םירזחוממ םויכ
שומישה תא םיללוכ הלא םימ .הנשב םימ םיבקועמ םירטמ ינולימ 320 לע דמוע
םימה רוהיטו תויה .יתיבה ןועשל דע תרנצב םימה ןדבואו ירוביצה ,יתחפשמה
תא רהטל תויושרה תא ףוכאל שי םימה רובעב יתיבה ןכרצה םלשמש ריחמב םלוגמ
לש םימה תומכמ 60% רזחמל ןתינ ץראה יאנתב יכ לבוקמ .םייתיבה םיכפשה
םימרוז ינוריעה שומישב םימהמ 60% כ קר יכ רבדה תועמשמ .ינוריעה שומישה
:םישמשמ תינוריעה הכירצה לש 40% רתיו יתיב שומיש ורבעש רחאל בויבל
ליהמתב יוניש - תירוביצה תרנצב םימ ןדבואלו םיירוביצ יונ ינגב ירוביצ שומיש .א
םילספו ןבא יחטשמ ןוגכ םייטתסא םיטנמלא תפסוה ,םיירוביצה יונה ינגב היחמיצה
תרנצל םיעיגמ םניאש םימב ןוכסיחל ואיבי תירוביצ תרנצ לש התואנ הקוזחתו
םינתינה םימה זוחאו " ינוריעה שומישל " םימה תומכ ןטקת ךכמ האצותכ .בויבה
תקיקח תועצמאב קר עצבתהל םילוכיו םיינויח הלא םייוניש .80% ל לדגי רוזחימל
.םתפיכאו םיקוח
ןוניג - בויבה תרנצל עיגמ וניאש םימ לש יתיב שומישו םייטרפ יונ ינג תאקשהל .ב
ןוניגה תנפאב םייוניש תסנכה .ירוביצה ןוניגב תלבוקמה הנפואהמ עפשומ יטרפ
יתיבה שומיש .םימב ןוכסיח רתילו יטרפה ןוניגב ליבקמ יונישל םורגת ירוביצה
לש הכירצהמ 10% - ל עיגמ ןוניגב שמשמ וא בויבה תורוניצל עיגמ וניאש םימב
םיעיגמה םימהו תויה .םימב ןוכסיחל ךוניח תועצמאב ומצמצל ןתינו תיבה יקשימ
םיקוושמה םירחאה םיפסותהו םיטנגרטדה לכ יכ בייחל שי ורזחומי בויבה תורוניצל
.םימיאתמ הביבס תוכיא ינקתב ודמעי ,יתיב שומישל ץראב
םירטמ ינוילימ 200 לש תילמיסקמ הלדגהל םורתל תויושע ונרכזהש תולועפה לכ
םימה תכירצ תא לידגי יעבטה יובירה .הנשב םיכוסחו םירזחוממ םימ םיבקועמ
.םירזחומה םימה תומכ המאתהב לדגת םג המעו תינוריעה הייסולכואה "ע םיבואשה

תילארשי הקורי הכפהמב ךרוצהו תואלקח .3
1997 -ב תואלקחל םימה תכירצ .תואלקחה איה לארשי תנידמב לודגה םימה ןכרצ
שומישב רבודמשכ .הנשב םייח םימ םיבקועמ םירטמ ינוילימ 1250 התייה (5 םישרת)
8% - כ םיללוכ םיירפכה םיבושיה .הז לודג ןכרצמ םלעתהל ןיא ןוכסיחבו ןובנ
תוקסוע םיירפכ םיבושיב תוררוגתמה תוחפשמה לכ אל ךא (C הלבט) הייסולכואהמ
םיקסעומהמ 2.3% אוה (םירז םידבוע ללוכ) תואלקחב םיקסעומה תומכ .תואלקחב
תא הארמ 16 םישרת .םירז םידבוע אוה שילש םכותמ (B הלבט) לארשיב
17 םישרתו תיאלקחה תובשייתהה לש תונושה תורוצה ןיב םימה תכירצ תוגלפתה
תוארל ןתינ םימישרתה ךותמ .ףנע יפל םילודיגל יזיפה חטשה תוגלפתה תא הארמ
םילודיג וא לעב ילודיג םה חטשה יעבר תשולשמ הלעמל ינפ לע םילודיגה יכ רורבב
םנודל הדובע ימי טעמ םיכרוצ הלא םילודיג .םיבשומ םיחלוקב םתוקשהל ןתינש
םילודיג .םיבואש םימ וא רגנ ימ םיבייחמ ,םיחרפו תוקרי - םילודיגה רתי .הנשל
םיחרפו תוקרי םינמנ םהילע .הנשל םנודל הדובע ימי לש בר רפסמ םיכירצמ הלא
.אוצילו ימוקמ קושל םידעוימה

םימה ןמז ותואב .הנידמה םוקל תונושארה םינשב חתפתהל ליחתה יאלקחה אוציה
הדובעה חוכמ שילשכו ךומנ היה ג"לתה הפוקת התואב .רגאנ אלש עבט באשמ ויה
הקפסא רצייל היה ןתינ אל ןטק היה בושיהו תויה .תואלקחמ סנרפתה לארשיב
תוקרי אוצי היה הז רגאמ .םיפדועל רגאמ אלל םיחרפו תוקרי לש תפטוש הרידס
תחתופמ אלו הרקי התייה תיריוואה הלבותה הפוקת התואב .הפוריאל םיחרפו
רדהה ירפל קוש השמש רבכש ,הפוריאל הבורק שמש ץרא לש ןורתי היה לארשילו
םויכ .םילארשיה םיחרפהו תוקריה לש קושל םג ךופהתש היה יעבטו ילארשיה
שיא ןוילימ השישמ הלעמל אוה םיחרפו תוקריל ימוקמה קושב תוחוקלה רפסמ
קושל םיחרפו תוקרי לש תפטוש הקפסא תסול ידכ קיפסמ הלודג וז םינכרצ תומכו
.ימוקמה

תויוצמה ,ישילשה םלועה תוצראמ הלוז תיאלקח תרצותב ףרוחב תפצומ הפוריא
ףרוחב ודרי הפוריאב תיאלקח תרצות יריחמו ,ץראה רודכ לש ימורדה יצחב
םיריחמה םע תורחתב דומעלו הפוריאל םיחרפו תוקרי אצייל תנמ לע .םאתהב
אביילו םימה תא דסבסל ךרוצ שי ,הלא תוצראמ תאבוימה תרצותה לש םיכומנה
,ויפל .םימב שומישל ילארשיה סקודרפה רצונ ךכ .ישילשה םלועהמ םילוז םידבוע
םייולת ,םידסבוסמ לארשיב יאלקח שומישל םידעוימה םיבואשה םימה תיברמ
תא ךוסחת וז ותנוכתמב יאלקחה אוציה לש הקספה .אוציל םידעוימו ,הרז הדובעב
ןיטקהל ילבמו הלטבא רוציל ילבמ םג ,םהל הקוקז הכ הנידמהש םיבואשה םימה
.דבועמה יאלקחה חטשה לדוג תא יתועמשמ ןפואב

הרחתמה אוצימ יאלקחה אוציה לש ויפוא תא ךופהת לארשיב הקוריה הכפהמה .4
רוציו חותיפ לש תומדקתמ תויגולונכט לע ססובמ םכחותמ אוציל ישילשה םלועב
,המזויהו רבצנש עדיה ,םיכוראה םיפוחה .תימי תואלקחו םיחבושמ םינז ,םיערז
.םלועב הליבומל תילארשיה תואלקחה תא ךופהל םילוכי

דומעה שארל הרזח


םוכיס
,שומישה ןפואב ,םימב שומישה ןונכתב רושקה לכב הבישחה לש המגידרפה יוניש
ימוחת לכב םימב ליעיו ינוכסח שומישב ,שומישל םתבשהב ,ןיחלוק ימ לש רוזחימב
לש תואנה םויקה תא חיטבהל ךכב .הז ךרע רקי באשמ לע רומשל יושע םייחה
.הנידמב םיאבה תורודה


דומעה שארל הרזח


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©