תויוליעפ   
תוינידמ   
םישומיש   
תורוקמ   
   םוהיז
   היגולוקא
21 ה האמב םימה   
   ישאר
הנידמה םוק רחאל < םימ תוינידמ    

לש טבמב ,הירוסל לארשי-ץרא ןיב םימה תויעב
הנש 80
     
     
תרופ-ןב ישיבא `רד :תאמ      
.24-19 םידומע ,(1999 טסוגוא) ,394 ןויליג ,היקשהו םימ
 :רוקמ
     

     
בעיות המים בין ארץ-ישראל לסוריה, במבט של 80 שנה
:רמאמה יקלח
אובמ
הירוסו י"א לש םימה תויוכזו לובגה תעיבק ךילהת
תרניכב הירוס תויוכז לש סותימה
!לארשי תואמצע ינפל לחה "הירוס לש םימה תויוכז" לע קבאמה
1967-1949 הפוקתב הכשמנ ןדה ןייעמ לע תירוסה העיבתה
1923 לש ימואל-ןיבה לובגב ריכהל הירוס תברסמ 1949 זאמ
םיזרופמה םיחטשה תקולח לע הירוסל לארשי ןיב יאשח ןתמו אשמ
ןדריה ימ תקולח לע ןוטסנו'ג ימכסה לע ומתח אל םירוסה
1966-1964 םינשב םימה תמחלמ
לארשי םע ךוסכסב ביכרמכ הירוס לש םימה תויוכז לע קבאמה
רבד תירחא
תורפס

אובמ
לבוש ללה 'פורפ לש ורמאמ םסרפתה "היקשהו םימ" לש 400 ןויליגב
יחמומו םיאנידמ ללוכ ,םילארשיה תיברמ ."ןלוגב םימה תלאש ןורתפ"
םהיתויוכזל םירוסה םיסחיימש ,תיגולותימה תובישחל םירע םניא ,םימ
תמקה ינפל ולחה לארשי-ץראל הירוס ןיב םימ יכוסכס .תרניכבו ןדריב
םיזרופמה םירוזאה תקולחל םכסה תגסה וענמש םה .לארשי תנידמ
.("םימה תמחלמ") 1966-1964 םינשב תוירקת ומרגש םהו ,1953 יאמב
.וללה "םימה יכוסכס" תא טרפנו עקרה תא ראתנ הז רמאמב

דומעה שארל הרזח


הירוסו י"א לש םימה תויוכזו לובגה תעיבק ךילהת
,םלועה תמחלמ רחאל ושבגתה "לארשי-ץרא"ו "הירוס" םיגשומה
םכסה םתחנ 1916 תנשב .תפרצל הינטירב ןיב לובג ימכסה תרושב
םכסהב .וקיפ-סקייס םכסה העפשה ירוזאל ןוכיתה חרזמה תקולחל
ברעמ-ןופצל הרקנה שארמ לובג-וק 1:2,000,000 תפמב ןמוס הז יאשח
וז תבכר תנחתמו ,חמצל םגאה תא הצח אוה םשמ .(החבט) תרניכה
-כ רדגוה הז וקל ןופצמ חטשה .ךומריה ץורעב הליסמה ךרואל ,החרזמ
."הניתשלפ"-כ רדגוה וקל םורדמש הזו ,(תיתפרצ תוסח תנידמ) "הירוס"

8 -כ ,23/12/1920 -ב סירפב םתחנ תפרצל הינטירב ןיב טרופמ םכסה
חרזמב תוסח תונידמ תמקה הרשיא םולשה תדיעווש רחאל םישדוח
:ותויללכ לע דיעמ ומש .("םיטדנמ") ןוכיתה
תוחפסנ תופמב ."הימטופוסמו הניתשלפ ,ןונבל ,הירוס ןיב לובגה םכסה"
.חטשב ןמוס אל ךא ,תילולימ ראות םגש ,לובג וק טטרוש

תנחת לא ךומריה ץורעב הליסמה ךרואל לובגה וק רבוע הז רואיתב
לחנב הלוע ,החיטבה תעקב לא תרניכה תא הצוח אוה םשמו ,חמצ
םשמ דרויו ,(םור-לאל העלק ןיב) ךיכס תמוצלו חפנ רפכל םישושמה
;(תיפ-ןיע ןוויכל םדוא רעיב ליבש איה םויכ) סאינבל הרטינוקמ ךרדב
הלוטממו ;ןופצמ ןד-לת תא הפיקהש ,ךרד ךרואל הלוטמל סאינבמ
.י"א תורהנ ןיבל ינאטילה ןיבש ,םימה תשרפ וקב הרקנה-שארל

,(הלופ-במוקוינ) םיחמומ תדעו י"ע חטשב לובגה ןמוס סירפ םכסה רחאל
רחאל הנתשה ךומריל סאינבמ לובגה .תולשממה ןיב רזוח מ"ומ ידכ ךות
דומחמ רימאה תומדא .תרניכה חרזמ תרומת הירוסל רסמנ ןלוגה ןופצש
תיפ-ןיע םיואלעה םירפכה תומדא ןכו ,טסו תמוצב בצינ ונומראש ,רועפ
,יהאב ידנפא לש ויתומדא י"אל ורבע םתרומת .הירוסל ורבע הרו'עזו
דע בייקנמ) תרניכל חרזממ וערתשהש ,(סאבע ריס) הפיחב יחש
.(הייסדעל

תא 3/1920 -ב לביקש ,גרבנטור סחנפ תעפשהב ושענ םיפסונ לובג ינוקית
יפל .(ןדריה לש ירטקלאורדיה חותיפב תוידעלב) "למשחה ןויכיז"
סכר שילש לע בקעי-תונב רשגל סאיניבמ לובגה עבקנ גרבנטור תשירד
ןדהו סאינבה ימ תא החרזמ טיסתש ,הלעת םקמל התיה ותרטמ .ןלוגה
שבייל היהי ןתינש ךכ (המאתהב ,186 -ו 390 לש םורב םה תונייעמה)
.(!םגאה תא אל) הלוחה תציב תא

ימ תייטה ךרוצל י"א ימוחתב היהת המח-לא תעלבומש ,גרבנטור שרד ןכ
רטמ 60 לש םורב רהנה םרוז הז עטקב .תרניכב הריגא םשל ךומריה
תויוכזו תונוביר עונמל םתעדב םישוחנ ויה םיטירבה .םגאה סלפמ לעמ
רבע ןדריה ךפשל בקעי-תונב רשגמ לובגה .תרניכבו ןדריב תוירוס םימ
לובגהו (60-53 לובג ידומע) רהנל החרזמ רטמ 300-100 לש קחרמב
םכסה ."םגאה ףוחל תיחרזמ רטמ 10" -כ רדגוה בייקונ רפכל ךפשהמ
.תימוקמ היקשהו טייש ,גייד :תרניכב תויוכז םירוסל ריאשה לובגה

אוהו 7/3/1923 -ב יפוס םכסה םתחנ חטשב לובג ינבא 71 ןומיס רחאל
2/2/1926 -ב םתחנ ,ךכל ףסונב .1935 -ב םימואלה-רבח י"ע ררשוא
21 ךשמב .הניתשלפל ןיבל ןונבלו הירוס ןיב "הבוט תונכש"ל םכסה
תא רובעל וגהנ רפסה יבשות .םידדצה לכ תלעותל הז םכסה דבוכ םינש
דוביע ךרוצל (Border Pass) דחוימ ןוישיר תרזעב ,ימואל-ןיבה לובגה
.תד יכרוצלו רחסמ ,תומדא

םירוס םירפכ .הלוחבו תרניכב וגד ,םירוטדנמ תונוישירב ,םירוס םיגייד
ומכ תרניכה ימב ושמתשה (יסרוכו בקע רפכ ,הידועסמ) םגאה ףוחל
הירוס תואמצע רחאל .(בייקונו הרמס ,קיפואת ,בג-ןיע) י"א ירפכ
."הבוטה תונכש"ה המייתסה (17/4/1946)

דומעה שארל הרזח


תרניכב הירוס תויוכז לש סותימה
תפוקת המייקתה ,(1926-1918) הנידמכ הירוס לש תובצעמה םינשב
אבצ"ה תושארב קשמדל לסייפ רימאה תסינכמ ,"הלודגה הירוס"
יתפרצה חולשמה ליחל ואבצ תסובתל דעו (10/1918) "יברעה
"תיברעה תוימואלה שרע" איה וז הפוקת ,ירוסה סותימב .(24/7/1920)
התוכזב הירוס האור ,המוד ןפואב ."תיברעה המואה בל" איה קשמדו
תיברע המדא" :איה תרניכה .ימואלה סותאהמ קלח תרניכה תיצחמ לע
."1923-1916 םינשב תויטסילאינולוק תומיזמב הירוסמ הלזגנש
תודבועל רשק אלל םהלשמ המצוע שי םע לכ לש םיסותימל
,"תויטסילאינולוק תומיזמ"מ עבנ קשמדב לסייפ ןוטלש .תוירוטסיהה
תונידמ ןיב םיחטש יפוליח תרגסמב התיה י"אל תרניכה תיצחמ תרבעהו
התואמצע זאמ .סותימה תמצועמ תותיחפמ ןניא ולא תודבוע .םיטדנמה
תריקס ."תרניכה תליזג" לש ירוטסיהה לוועה ןוקית תא הירוס תעבות
תויוכז" לש סותימה תובישח תא השיחממ 1967-1946 הפוקתב םיעוריא
."תרניכבו ןדריב הירוס לש םימה

דומעה שארל הרזח


תואמצע ינפל לחה "הירוס לש םימה תויוכז" לע קבאמה
!לארשי
שדחמ ןודל ידכ הינטירבל תיאמצעה הירוס התנפ 1946 רבמבונב
הנתינ אל תפרצלש הנעטב ,1923 -ל 1920 ןיב ושענש ,לובגה ינוקיתב
."יקוח יתלב" אוה 1923 םכסה ןכלו ,"תירוס המדא" לע רתוול תוכמס
-ב םימואלה רבח י"ע תימואל-ןיב רכוה 1923 םכסהש ,ובישה םיטירבה
.שדוחמ ןוידל ובריס םה וז הביסמ ."יקוח" אוה ןכלו ,1935

תמחלמ תליחתל תבשחנה ,ם"ואה לש הקולחה תטלחה ינפל שדוח
.20/10/1947 -ב ידאק-לא לת לע תירוס הקלחמ הטלתשה ,תואמצעה
תא ושריגו תוינוירש םע הניפ-שארמ אבצ תגולפ םיטירבה וחלש תרחמל
.הירוסל םירוסה

דומעה שארל הרזח


1967-1949 הפוקתב הכשמנ ןדה ןייעמ לע תירוסה העיבתה
ךרואל" :סאינבל הלוטממ לובגה לש ילולימ רואית שי 1923 םכסהב
הרבע וז ךרד ."המורד רטמ 100 לש קחרמבו ,סאינבל הלוטממ ךרדה
100 תעוצר" םוחתב עבונ ןדה ןייעמ .ול ךומסבו ,ידאק-לא לתל ןופצמ
עונמל ידכ .הירוס םוחתב ,הרואכל ,אוה ןכלו "ךרדל תימורדה רטמ
לע רבוג ילולימ רואית .י"אל ךייש ידאק-לא לת :שרופמב בותכ הנבה-יא
.רטמ 200 אוה "חטשב ויבועש" ,1:100,000 תפמב וק

בוש התלע (1962) יצראה ליבומה לעפמ לש עוציבה תומדקתה םע
ךומסה הלייחונ בצוממ "םיעור" ."םימה תויוכז"ל תירוסה תושיגרה
לארשי .תירוסה תונובירה תא שממל ידכ ןדה ןייעמל רקב םע וחלשנ
תוליעפ .ןייעמהו לתה תא ןופצמ תפקועה ,םילורטפ ךרד תלילסב הביגה
.1964-1962 םינשב שא תוירקת תורשע וררג םילורטפ ךרדב שומישהו וז
תאו ידאק-לא לת תא 6/6/1967 -ב הירוס הפקת םימיה תשש תמחלמב
.ןלוגה-תמר תוברק ינפל דוע ,ןד ץוביק

לש רמאמב עיפומה ,"המצעל ןדה תא העבת אל םלועמ הירוס" :טפשמה
.תואיצמל םיאתמ וניא טושפ ,לבוש 'פורפ

דומעה שארל הרזח


1923 לש ימואל-ןיבה לובגב ריכהל הירוס תברסמ 1949 זאמ
.ימואל-ןיבה לובגל ברעממ ר"מק 66 םירוסה ושבכ תואמצעה תמחלמב
לארשי .קשנה תתיבש םכסה ינוידב ירקיעה תקולחמה עלס היה הז חטש
לע ךמתסהב ,מ"ומה תליחת ינפל ימואל-ןיבה לובגל תירוס הגיסנ השרד
,ונעטו ובריס םירוסה .מ"ומ תחיתפל יאנתכ ןונבלמ לארשי תגיסנ םידקת
מ"ומה .חטשבש תודבועב בשחתהל שי ןכלו ,יאבצ םכסה לע מ"ומ והזש
םיעז ינסוח לנולוק לש הכיפהה רחאל דיימ ,5/4/1949 -ב לחה
.(30/3/1949)

הבו ןוירוג-ןבל תידוס העצהב הנפ ,זאד הירוס תלשממ שאר ,םיעז ינסוח
,םולש תעצה לע ןודל בטומ קשנ-תתיבש לע ןודל םוקמב :ירוקמ ןויער
תליחתל יאנתה .הירוסב םיאניתשלפ םיטילפ 300,000 לש בושיי תללוכה
הלוח) םימגאהו ןדריה זכרמב רובעיש ,שדח לובג וק תעיבק היה מ"ומ
תובישח לע העצהה הדיעמ ,ושגפנ אל םלועמ םיגיהנמהש תורמל .(תרניכו
.םירוסה יניעב "תרניכה תבשה" לש סותימה

ריזחהל שרופמב םירוסה ובייחתה (20/7/1949) קשנה תתיבש םכסהב
.המיתחה םוימ תועובש 12 ךות ימואל-ןיבה לובגל רבעמ םאבצ תא
אלש ,המומע תונובירב םיזרופמ םירוזאל וכפה "םישובכה םיחטשה"
,התונובירב םה םיזרופמה םירוזאה ,לארשי תעדל .שרופמב הרדגוה
םה וללה םירוזאה ,הירוס תעדל .י"א לש םיימואל-ןיבה תולובגה ךותב
םירוסל שי ,זא דע .םולשה ימכסהב קר רדגוי םדמעמו תונוביר אלל
.םימ תויוכז ללוכ ,םיזרופמה םירוזאה יבגל תונוש תועיבתו תויוכז

תרזגב רשגה שארמו ,תועובש 3 ךות ןדריה קמעמ גוסנ ירוסה אבצה
תדגו ןדריה וק .גוסנ אל אוה ןדריה וקמ .תועובש 12 ךות ןדריה רמשמ
,האבצ י"ע בצועש ,ינובירה הלובגל הירוסב םויה דע בשחנ תרניכה
אבצה ,רמולכ ."תורז תומצעמ י"ע ובצוע"ש ,םירחאה תולובגל דוגינב
סותימ יפל 1923. -ב תומצעמה הנממ ולזגש המ תא המואל בישה ירוסה
.תרניכלו ןדריל וניפתוש םה םירוסה הז
ינגס ושגפנ ,הלוחה שוביי ךוסכסב המלסהה םע ,1951 סראמב
,ןפוד תאצוי השיגפל ירוסה סכמה תיבב ,ילקאשישו ףלקמ ,םיל"כטמרה
איה הלוחה םגאל םורדמ ןדריה תקמעהש ,ןעט ףלקמ .תועש 5 הכשמנש
,בישה ילקאשיש .ילארשי ינוביר חטשב תישענה ,תיחרזא חותיפ תדובע
שיו "תיברע המדא" לע תושענ ןדריה לש תיברעמה הדגב תודובעהש
תקולחב ןודל ,ימשר אל ןפואב ,עיצה ילקאשיש .תידיימ ןתוא רוצעל
.ןדריה וק דיחי לובג וק רצווייש ךכ ,םיזרופמה םיחטשה

.ולש תיברעמה הדגב םיבצינ םירגבה רשאכ ,הכשמנ קיפאה תקמעה
תונוש תודובע שאב וענמ םירוסהו ,1967-1951 םינשב לובגל ךפה ןדריה
לא תרטע-דצמל םורדמ ןדריה תייטה תודובעב .ולש תיחרזמה הדגב
תיצחמ" תא ורבע םילכה רשאכ םירוסה ורי (9/1953) יצראה ליבומה
."רהנה

דומעה שארל הרזח


םיחטשה תקולח לע הירוסל לארשי ןיב יאשח ןתמו אשמ
םיזרופמה
תיילעו (1951 יאמב הליטומ-לת תוברק) הירוסל לארשי ןיב תומיע רחאל
םיזרופמה םיחטשה תקולח לע יאשח מ"ומ להנתה ,ןוטלשל ילקאשיש
ףולא) ןייד השמ תופתתשהב ,תושיגפ 10 ללכ הז מ"ומ .(5/1953-10/1952)
ומיכסה םילארשיה .(ןיעידומ ףגא שאר ןגס) יבכרה טפשוהיו (ןופצ דוקיפ
תדגמ החרזמ רטמ 10 רובעי אוהש יאנתב ,תרניכל הלוחה ןיב ןדריה וקל
תויוכז תתל לארשי העיצה ,ןכ ומכ .(תרניכה חרזמ ןופצב ומכ) רהנה
.םיכומס םירוס םירפכל תרניכהו הלוחה ימב שומישו טייש ,גייד
םימ וק" אוהש ,רהנהו םימגאה עצמאב רובעי לובגהש ושרד םירוסה
."יעבט לובגו

10 תעוצר" תא לטבל ושרד םירוסה ןכש ,םכסהב רמגנ אל מ"ומה
תעוצר" תא םצמצל ,לארשי העיצהש הרשפ םג .תרניכב "םירטמה
י"ע התחדנ ,ןדריה לש תיחרזמה הדגבו תרניכב דחא רטמל "תונובירה
.תרניכבו ןדריב תונובירל הירוס תעיבת לע התיה תקולחמה .הירוס

היקשה יכרצל רבעמ "םימ תויוכז" ללוכה גשומ איה רהנב תונוביר
"תרניכה תליזג סותימ" תובישח תא שיחממ ירוסה בוריסה .םיימוקמ
.תירוסה העדותב

ועצבתה םייובש יפוליח .לובגה וק ןדריה היה 1967 ינוי דעו 1951 יאממ
החרזמ 'מ 200 אצמנש ,יכרותה ןאחב אלו (רהנה עצמא) בקעי תונב רשגב
ןדריל רבעמ ,לארשיב רוביצה תיברמ לש העדותב .(53 לובג ןבא) רהנהמ
תולובג ,ןלוגה תמר שוביכ רחאל םינש 33 ,םויכ ."ןלוג"ה ליחתמ
,ברעממ ןוילע-לילגו ןומרח-תואבומ) תוירוזא תוצעומ ןיב םילאפיצינומ
.ימואל-ןיבה לובגב אלו ,יררהה ןדריה ךרואל םה (חרזממ ןלוגו

דומעה שארל הרזח


ןדריה ימ תקולח לע ןוטסנו'ג ימכסה לע ומתח אל םירוסה
יניינעל ב"הרא לש דחוימ רירגש"כ ןוטסנו'ג קירא לעפ 1955-1954 םינשב
תונידמל לארשי ןיב ןדריהו ךומריה ימ תקולחל המכסה גישה אוה ."םימ
.היקשה ילעפמל יאקירמא ןומימ תרומת ,(ןונבלו הירוס ,ןדרי) ברע
ינוילימב) ויה ,ב"הרא לומ ,םהילע המיכסה הנידמ לכש םימה תויומכ
.(35 ןונבל ,132 הירוס ,720 ןדרי ,470 לארשי :(הנשל ק"מ

תולשממ .תולשממ ירושיא ןועט היה ,םירש לש גרדב היהש ,םכסהה
ובריס ןונבלו הירוס וליאו ,1955 ינויב םכסהה תא ורשיא לארשיו ןדרי
יאקירמא ןומימב ."לארשיב הפיקע הרכה הווהמ" אוהש הנעטב ,ורשאל
,יצראה ליבומהו רו'עה תלעת) היקשה ילעפמ לארשיו ןדרי ועציב
ןתוא בייחמה ,ךמסמ ןוטסנו'ג תינכתב ואר אל ןונבלו הירוס .(המאתהב
.תישעמו תיטפשמ

,90 ךומריב :ק"מלמב ,ןה ,ןוטסנו'ג תינכת י"פע ,הירוס לש םימה תויוכז
-ה תונש זאמ הירוס החתיפ ,השעמל .(132 דחיב) 22 ןדריבו ,20 סאינבב
45%) ק"מלמ 215 רוגאל םירשפאמה ,ןוילעה ךומריב היקשה ילעפמ '80
.!ךומריב היתויוכזמ 2.4 יפ רמולכ ,(תיתנשה הקיפסהמ

תורהנב ק"מלמ 3,200 דועו תרפב ק"מלמ 5,000 לש םימ תויוכז הירוסל
תומוקמב ק"מלמ 1,600 לש ףקיהב םוהת-ימ הל שי ,ןכ-ומכ .םירחא
.םינוש

ןדריב "הירוסמ ולזגנש םימה תויוכז"ל ינויגהה סיסבה תא ןיבהל השק
סותימל הרושק "1967 יווק" לע תירוסה תושקעתההש ןאכמ .תרניכבו
."תרניכה תליזג"
הירוס"ש ,לבוש 'פורפ לש המימתה החנהה תססבתמ המ לע רורב אל
.1955 -ב ןוטסנו'גמ השקיבש יפכ ,"ןלוגב םימ ק"מלמ 42 דיתעב שורדת
םויכ .שפנ 200,000 קשמדבו ,םיבשות ןוילימ 4 הירוסב ויה '50 -ה תונשב
םירסחו שפנ ןוילימ 2.5 שי יתבר קשמדב ,ןוילימ 17 איה היסולכואה
םימ בואשל ,תילכלכ ,יאדכ היהי אל"ש החנהה .הייתש ימ םהל
.דוסי תרסח טושפ איה "הירוסב םישומיש םשל סאינבהמ

דומעה שארל הרזח


1966-1964 םינשב םימה תמחלמ
תא תוטהל טלחוה (9/1964 הירדנסכלא) תיברעה הגספה תדיעווב
לעמ) ךומריב הבייחומ רכסלו דקורה רהנ לא ינאבצחהו סאינבה תונייעמ
לארשי י"ע יצראה ליבומה תלעפהל הבוגתב האב וז הטלחה .(המח-לא
ק"מלמ 200) שדוחב ק"מלמ 17 תמרזה הללכ הייטהה תינכת .(7/1964)
,ינאבצחה ץורעב) ינאזווה תונייעמ תא טולקתש ,החותפ הלעתב (הנשב
לארשי לובגמ קחרתהו ךלה הלעתה יאוות .סאינבהו (ןונבלב רג'על ןופצמ
.(ףנכו אלמג ןוויכל סכמה תיב תמוצמ) ןלוגה זכרמ לש עטקב

:ורדגוה תינכתה תורטמ
.לארשימ "םייברע םימ" תעינמ .1
תטלחה ירוחאמ .ףתושמ יברע אבצב יאבצ קבאמל לארשי תפיחד .2
קבאמה תגהנה" לע הירוסל םירצמ ןיב תובירי התיה ל"נה הגספה תדעו
דגנ תללוכ תיברע המחלמב תידימ חותפל העבת הירוס ."לארשיב
תורומא ויהש ,ןונבללו הירוסל היעבה תא ריבעה רצאנ וליאו ,לארשי
עונמל ידכ .ינובירה ןחטשב "יחרזא חותיפ לעפמ" שדוח 18 ךות עצבל
תא הירוס םוחתל ןונבל תלשממ הריבעה ,לארשי םע יאבצ תומיעל הליע
.ול ךומסה ינאבצחה ץורע תאו רג'ע רפכה
רשג ןיבל ינאזווה ןייעמ ןיב ,ינאבצחה ץורע לש עטקה תרזחה ,תיטפשמ
םג םימ תויוכז הל קינעת ,"ןלוגהמ הדירי"ה תרגסמב ,הירוסל ,רג'ע
.(סאינבב הל שיש ולא לע ףסונ) ינאבצחב

.סאינבל ינאבצחה ןיב ,ןומרחה תודרומב ולחה הייטהה יאוותב תודובעה
ןד-לתל ןופצמש ךרדב םירויסו תודידמ לארשי המזי ןתקספה םשל
םוי לתל ואבוהש םיקנטו ,הפוצמכ ,שאב וחתפ םירוסה .(3/11/1964)
.יסדנהה דויצב ועגפ ,ןכל םדוק

וזיגפהש ךכב ,שאה תא םירוסה וביחרה 13/11/1964 האבה תירקתב
ועגפש םיסוטמ תחילש י"ע המילסה לארשי .הלוחה ןופצ יבושי תא
דבעש ,יסדנה דויצבו שאה תורוקמב
םיקוחר םיחווטב תודובעל םירוסה ורבע הבוגתב .סאינב תוביבסב זא
8 לש חווטל םידחוימ םיזגפב ונמאתה םילארשיה םיטסיקנטהו ,רתוי
.מ"ק

ועגפ (ןד-לתל ןופצמ רויס תחילש) לארשי י"ע תומוזי תוירקת לש הרדסב
ךומסב (מ"ק 2.5 קחרמב) הרמח לתב ודבעש םירוטקרטב םיקנטה
אערק תעבוקל דע וליפאו (מ"ק 6-4) בקעי-תונב רשגלו הליפודה ןייעמל
,סראמ םישדוחב ועצוב ולא תוירקת .(ימלוע איש - םיקנטהמ מ"ק 12)
תריפחב וכישמהו ושקעתה םירוסה .המאתהב ,1965 טסוגואו יאמ
.(הרייפוס-א ןיעבו דומח-ןיעב) תרניכל חרזממ םיקוחר םיעטקב הלעתה
,םירוס םיסוטמ 2 תלפהו ,1966 ילויב תיריווא תירקת לש "תונמדזה"ב
.רפעה תודובע ומייתסה ךכב .םירוטקרטב םג ריוואה ליח יסוטמ ועגפ

תונשב הירוס םע לובגה תוירקתמ 80% -ש ,ןייד הדוה ,יאנותיע ןויארב
המחלמב חותפל ?הפולחה התיה המ .לארשי י"ע תומוזי ויה '60 -ה
ימ תוכיאב תושונא עוגפלו ןדריה לש תיציקה המירזה לע רתוול ?תללוכ
יבגל איה ןדריה תייטהש ,"םימה תמחלמ" הנמיס ,השעמל ?תרניכה
.ןאריט ירצימ תריגס ומכ ,"המחלמל הליע" לארשי
הייטה תלעתל יאוות ץורפל םירוסה וקיפסה םייתנש ךשמב ,לכה ךסב
ךילהת .מ"ק 1.5 לש ךרואב הלעת תורכלו (73 ךותמ) מ"ק 38 לש ךרואב
תוברקל דעו ןד-לת ןופצב םילורטפה ךרדמ ,םימה יכוסכס לש המלסה
.םימיה תשש תמחלמל םימרוגה דחא היה ,תרניכל חרזממ ריוואה

דומעה שארל הרזח


םע ךוסכסב ביכרמכ הירוס לש םימה תויוכז לע קבאמה
לארשי
םה ,"4/6/1967 יווק" םינוכמה ,1951 יאמב תואבצה תוכרעיה יווק
ךירפהל ןתינ אל "תרניכה תליזג" סותימ תא ןכש ,םדוסימ םייתייעב
לובגה וק םוקימ םצעמ תגרוחה ,היעב רצוי הז סותימ .תינויגה הבושתב
תויושיה ןיב ךוסכסל יוטיב אוה םימה ךוסכס .תרניכלו ןדריל ךומסב
.ןמצע תוינידמה

אלל םג ,השק היעב איה הצחמל םיחיחצ םירוזאב תורהנ ימ תקולח
היכרות .ןוכיתה חרזמב ךכל תובר תואמגוד שי .ךובס ימואל ךוסכס
תא םרזה דרומב תונידמל התיחפמו תרפה לע היקשה ילעפמ תמזוי
,קאריע יפלכ תרפה ימב המוד ןפואב הגהנ המצע הירוס .םימה תויומכ
םימותח םימכסה .היכרות יפלכ סטנוורואה ימבו ןדרי יפלכ ךומריה ימב
.םהמ 30% קר םיעצבמש וא ,םימיוקמ םניא

םימ תויעבמ גרוח ןדריהו תרניכה תקולח לע לארשיל הירוס ןיב ךוסכסה
לבוש 'פורפ תאז גיצהל הסנמש יפכ ,דבלב תילכלכ הלאש וניא אוהו
,תרפ) םיימואל-ןיב תורהנ רפסמב םימ תויוכז שי הירוסל .ורמאמב
42) סאינבבו ןדריב םימה תויוכז ןהילא האוושהבש ,(ךומרי ,סטנוורוא
.םישישב תולטב ןה (הנשל ק"מלמ

יחכונה מ"ומה ילהנמ .וימדוקל האוושהב ןברסו ןשקע וניא דסא זפאח
תליזג" לש הז םע "4/6/1967 תולובג" לש סותימה תא םיבלשמ הירוס לש
ךשמב "הירוס לש םימה תויוכז" תבשהל תולועפה זוכיר ןלהל ."תרניכה
:םינש 54
לובג ינוקיתב ןודל הינטירבל הנופ ילתאוכ-לא ירקוש :11/1946 .1
.הירוס-י"א
םישרגמ םיטירבה .ןד-לת תא תשבוכ תירוס הקלחמ :20/10/1947: .2
.התוא
300,000 בושייו דרפנ םולש ןוירוג-ןבל עיצמ םיעז-לא ינסוח :4/1949 .3
.הלוחהו תרניכה זכרמב לובג וק תרומת ,םיטילפ
םירוזאה תקולח לע מ"ומב יקלאשיש בידא :5/1953 - 10/1952 .4
ןדריב תונובירל תירוס השירד מ"ומה תייחד ימרוג ןיב .םיזרופמה
.תרניכבו
ךומריה ימ תקולחל ןוטסנו'ג תינכתב הריכמ הניא הירוס :6/1955 .5
.ריקאש תכואש יזורד ל"כטמר .שלח טנמלרפ לש יחרזא ןוטלש .ןדריהו
תינכת" תא עצבמ ,זפאח לא ןימא אישנה .'תעבה תכיפה :3/1964 .6
."הייטהה
תכשמנ .(ריוואה ליח דקפמ דסא זפאח) דיד'ג חלאצ תכיפה :2/1966 .7
.תרניכל חרזממ ןדריה תורוקמ תיטה
תירוסה השילפה ןולשכ רחאל ,דסא לש "הנבל הכיפה" :11/1970 .8
.ןדריל

:הירוסב תודעה לכמ םיגיהנמ תללוכ וז המישר
.זפאח-לא ןימא ,ילתאוכ-לא ירקוש םינוס םימלסומ
.ילקאשיש בידא ,םיעז-לא ינסוח םידרוכ
.דסא זפאח ,דיד'ג חאלצ םיואלע
.ריקאש תקואש ,שארטא-לא ןסח םיזורד
דובכ"הו םיסותימ אלא ,םימ תויומכ הנניא תיתימאה היעבהש ,ןאכמ
."ירוסה

דומעה שארל הרזח


רבד תירחא
זאמ ורקש תוערואמה .2000 ראורבפ שדוח תישארב בתכנ הז רמאמ
ויתועצהו ,דסאו ןוטנילק םיאישנה ןיב "הגספה תדיעו" ןולשיכ)
םיקזחמ (תרניכב הירוס תויוכז לע לוס קירטפ יאנותיעה לש "תויטרפ"ה
קלח ןה תרניכב םהיתויוכז ,םירוסה יניעב .רמאמב יזכרמה ןועיטה תא
.םהלש ימואלה סותאהמ דרפנ יתלב

דומעה שארל הרזח


תורפס
'מע ,"לילגה תוצרא" :ךותב .ןדריה ימ לע קבאמה - 1983 ,ןועמש ןלוג .1
.טואילק תירונו רפוס ןונרא ,ילאומש םולשבא תכירעב ,862-853
.רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמו הפיח תטיסרבינוא

,16 ןדיע" :ךותב .תואמצעה תמחלמב 'לילגה עבצא' 1991 ,יטומ ינלוג .2
די תאצוה .רואנ יכדרמ תכירעב ,164-153 'מע ,"1967-1900 ,לילגה עבצא
.יבצ-ןב

ןוחטבו הירוס" :ךותב .(1967-1957) םילא חיש-וד 1991 ,רנבא ביני .3
.רבוקמ יבאו זועמ השמ ,ביני רנבא :תכירעב ,380-365 'מע ."לארשי
.רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ,"תוכרעמ"

,1987 ינוי ,"ץראו עבט" .ןופצה לובג תיוותה 1987 ,דוהימע ילארשי .4
.40-38 'מע

הירוס" :ךותב .תינרדומה הירוס לש התחימצ 1991 ,השמ זועמ .5
ינבאו זועמ השמ ,ביני רנבא :תכירעב ,54-35 'מע ."לארשי ןוחטבו
.רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ,"תוכרעמ" .רבוקמ

ןוחטבו הירוס" :ךותב .היפרגומדו היפרגואיג 1991 ,ןונרא רפוס .6
.רבוקמ יבאו זועמ השמ ,ביני רנבא :תכירעב ,70-55 'מע ."לארשי
.רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ,"תוכרעמ"

.ןוכיתה חרזמב םימה לע קבאמה .שא לש תורהנ 1993 ,ןונרא רפוס .7
.הפיח תטיסרבינוא תאצוה .192-83 'מע

ךוסכסב ביכרמכ ןדריה ימ לע קבאמה 1983 ,רמתיא ץיבוניבר .8
.א תכירעב .886-863 'מע ,"לילגה תוצרא" :ךותב .ילארשי-יברעה
ןוחטיבה דרשמו הפיח תטיסרבינוא .טואילק תירונו רפוס .א ,ילאומש
.רואל האצוהה

קשנה תתיבש רטשמ .תומיע לצב הלועפ-ףותיש 1989 ,הירא ולש .9
.רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ,"תוכרעמ" .1955-1949 הירוס לארשי

תטיסרבינוא תאצוה ,סוריפפ .ןלוגב ןוחטיבו םולש 1993 ,הירא ולש .10
.ביבא-לת


:רמאמה רבחמ תודוא
.רימע ץוביק ,תרופ-ןב ישיבא ר"ד


24-19 * 2000 יאמ * 403 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©דומעה שארל הרזח

: םיאשונה טוריפ   
לארשי ץרא בושי תליחתמ  
םימיה לעפמו לצרה לש ונוזח   
ןדריה ימב שומישל תוינכות   
םימ תכלוהו תוראב תריפח
תימוקמ
   
בגנל םימה וק   
לש הקולחה תינכותב םימה
םואה
   
הנידמה םוק רחאל  
ליבומה םניאש םיליבומ
יצראה
   
םימה תקולח תוינידמ
םריחמו
   
ליבומהו תרנכהמ הביאש
יצראה
   
רגנ ימ םוגיא   
ירגאממ הביאשו יופימ
תריפחו םייעקרק-תתה םימה
תוראב
   
םימ תפסות  
תומכל רבעמ רתי תביאש
תשדחתמה
   
יצרא הדימ הנקב םימ תלפתה   
יצרא הדימ הנקב םימ אובי   
םיחלוק לש תומכה תלדגה
םירהוטמ
   
םיננע תעירז   
- םיחילמ םימ תלפתה
ימוקמ הדימ הנקב תונורתפ
   
תונורתפ - םי ימ תלפתה
ימוקמ הדימ הנקב
   
שפונו םימגא םילחנ םוקיש   
םיימואלניב םימכסה  
םיימואלניב םימכסה
םילרטליב
   
םיימואלניב םימכסה
`ג דצ תוברעו ךוויתב
   


למע ט"פמל תורומש תויוכזה לכ ©